Wallace Clark

Z Encyklopedia Zarządzania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Wallace Clark
Polecane artykuły


Wallace Clark był jednym z przedstawicieli nurtu uniwersalistycznego w nauce organizacji i zarządzania. Nurt ten koncentrował się głównie na organizacji procesów zarządzania w gospodarce, administracji państwowej, sądownictwie, szkolnictwie itp.

Clark był jednym z najbliższych współpracowników H. Gantta, a po jego śmierci założył własne biuro doradcze. Działał w wielu organizacjach i stowarzyszeniach naukowo-technicznych np. w Amerykańskim Stowarzyszeniu Inżynierów Mechaników czy też w Stowarzyszeniu Inżynierów Przemysłowych. Został także powołany przez Radę Inżynierską na członka specjalnej komisji zajmującej się badaniami nad robotami publicznymi i czynnościami w urzędach państwowych. W latach dwudziestych minister skarbu RP zaprosił do Polski amerykańską misję pod przewodnictwem profesora Kemmera. Clark, jako członek tej komisji (do spraw organizacji i zarządzania), zajmował się organizowaniem zakładów przemysłu zbrojeniowego w Centralnym Okręgu Przemysłowym.

Clark opublikował takie prace jak: "Wykresy Gantta", "Mistrz i jego zadania" czy "Schematy fabryczne i biurowe". W dorobku Clarka znajdują się też prace z zakresu organizacji prac administracyjno-biurowych np. "Jak osiąga się sprawność biura w Ameryce" opublikowane w Przeglądzie Organizacji w 1928 roku. Zwraca on uwagę na fakt, że kierownictwo powinno ulepszyć te rzeczy, którymi biuro pracuje, czyli:

  • formularze i sprawozdania,
  • urządzenia mechaniczne i elektryczne,
  • meble i registratury,
  • rozplanowanie biura i godziwe warunki pracy.

Wykres Clarka. Jednym z głównych osiągnięć Clarka są jego wykresy, które służą do rejestrowania istniejących lub projektowanych przebiegów prac administracyjnych i biurowych. Pomagają one "określić ilość interwencji poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk pracy uczestniczących w procesie pracy lub realizujących badaną procedurę. Ponadto na ich podstawie możemy przeprowadzić analizę powiązań pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, wykryć zbędne czynności i określić straty czasu wynikające z nieprzemyślanego przesyłania dokumentów tam i z powrotem".

Metoda koordynacji produkcji. Kolejnym znaczącym osiągnięciem Clarka jest opracowanie własnej metody koordynacji produkcji w oddziale produkcyjnym. Metoda ta została przedstawiona na tle innych metod organizacji i zarządzania, tak zwanych mechanizmów kierownictwa. Zwraca ona szczególną uwagę na rozplanowanie zakładów, gdyż, przeprowadzone w odpowiedni sposób, ułatwia pracę robotnikom, skraca czas potrzebny do wyprodukowania wyrobu i wpływa na oszczędności pieniężne na przemieszczenie materiałów.

Powyższa metoda spełnia następujące funkcje:

  • porównuje istniejące warunki do wzorców i stwierdza na ile są one zgodne,
  • wskazuje, co może stać się w najbliższej przyszłości,
  • ustala obowiązek podejmowania przez kierownictwo decyzji korygujących.

Bibliografia

  • J. Czekaj, Wykres Clarka w badaniu i usprawnianiu pracy administracyjnej metodą analizy wrażliwości, Organizacja Metody Technika, 1975 nr 7, s. 35-39,
  • Z. Martyniak, Historia myśli organizatorskiej. Wybitni autorzy z zakresu organizacji i zarządzania w pierwszej połowie XX wieku, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2002, s. 117-124.

Autor: Joanna Augustyńska