Usługi biegłego rewidenta

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 07:10, 22 maj 2020 autorstwa 127.0.0.1 (dyskusja) (LinkTitles.)
Usługi biegłego rewidenta
Polecane artykuły


Zakres czynności wykonywanych przez biegłego rewidenta wprowadza Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym(Dz.U. 2009 nr 77 poz. 649). Zgodnie z art. 48 Ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie podstawowy przedmiot działalności podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych to wykonywanie czynności rewizji finansowej. Ponadto podmioty te (poza spółdzielczym związkiem rewizyjnym o których mowa w art. 47 pkt 5) oprócz czynności rewizji finansowej mogą podejmować:

Usługi zabezpieczające, atestacyjne, auditing

Usługi świadczone przez biegłych rewidentów w literaturze podmiotu określane są mianem usług atestacyjnych lub usług zabezpieczających.

Usługi biegłego rewidenta.jpg

Usługi zabezpieczające

Usługi zabezpieczające (assurance service) są pojęciem najszerszym, definiowanym jako fachowe usługi podnoszące jakość informacji dla podejmujących decyzje. The American Institute of Certified Public Accountants wskazał różnego rodzaju usługi zabezpieczające świadczone przez rewidentów do których należą m.in. (M. Kutera 2008, s. 49):

  • usprawnienie systemów finansowo-księgowych,
  • budżetowanie i planowanie finansowe,
  • zapewnienie kontroli nad systemami informatycznymi,
  • pomoc przy szacowaniu ryzyka, jego pomiarze, identyfikacji, zarządzania nim.

Usługi atestacyjne

Usługi atestacyjne (attestation service) zawierają się w zakresie usług zabezpieczających. Atestacja związana jest z opinią biegłego rewidenta na temat jakiegoś twierdzenia. Związane są one z działaniem systemu kontroli, zgodności operacji gospodarczych z umowami i innymi regulacjami.

Auditing

Z kolei auditing, czyli rewizja finansowa zawiera się w zakresie usług atestacyjnych. Jest zatem pojęciem najwęższym i dotyczy wyrażania opinii na temat sprawozdań finansowych.

Usługi według IAASB

Rada Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (IAASB) wydzieliła następujące rodzaje usług świadczonych przez biegłych rewidentów (M. Kutera 2008, s. 50):

  • badanie historycznych informacji finansowych według regulacji MSRF,
  • przegląd historycznych informacji finansowych (według regulacji Międzynarodowych Standardów Usług Przeglądu),
  • usługi atestacyjne inne niż wymienione powyżej,
  • usługi pokrewne według Międzynarodowych Standardów Usług Pokrewnych.

Bibliografia

  • Kutera M., Rola audytu finansowego w wykrywaniu przestępstw gospodarczych, Difin, Warszawa 2008
  • Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

Autor: Elżbieta Frydrych