Ubezpieczenie posagowe

Z Encyklopedia Zarządzania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Ubezpieczenie posagowe
Polecane artykuły


Ubezpieczenie posagowe określane jest jako:

 1. Ubezpieczenie mające przede wszystkim na celu zapewnienie środków finansowych dziecku aby mogło rozpocząć samodzielne, dorosłe życie. Jest możliwość skorzystania z niego wcześniej jeśli zaistnieje sytuacja zwiększonych potrzeb finansowych.
 2. Ubezpieczenie opierające się na gromadzeniu oszczędności tak aby w przyszłości zapewniły one pomoc finansową dziecku gdy rozpoczyna samodzielne życie.
 3. Ubezpieczenie posagowe określane również jako "ubezpieczenie zaopatrzenia dzieci" zostało wskazane w załączniku do ustawy o działalności ubezpieczeniowej jako nazwa drugiej grupy ubezpieczeń działu I.

Formy ubezpieczenia

Ubezpieczenie posagowe dostępne jest w dwóch podstawowych formach. "W pierwszej sytuacji dziecko dziecko jest uposażone, a rodzic (lub inna osoba)jest ubezpieczonym i ubezpieczającym (tzw.uposażającym), a w drugim przypadku dziecko występuje jako ubezpieczony, a ubezpieczającym jest osoba dorosła." [D. Ostrowska 2016, s. 69)]

Innymi słowy ubezpieczenie zaopatrzenia dziecka może przyjąć dwie formy:

 • Ubezpieczenia zaopatrzenia dziecka bez renty - możliwość wypłacania świadczeń takich jak: suma ubezpieczenia wypłacona w momencie gdy uposażone dziecko osiągnie określony w umowie wiek (najczęściej jest to przedział od 18 do 25 lat), zwrot składki ubezpieczonemu w sytuacji gdy uposażone dziecko nie dożyje wieku określonego w umowie oraz przejście na ubezpieczenie bezskładkowe w momencie śmierci ubezpieczonego rodzina lub innej osoby.
 • Ubezpieczenia zaopatrzenia dziecka z rentą - możliwość otrzymania świadczeń takich jak: zapewnienie dziecku wsparcia na początku dorosłego życia w przypadku śmierci jednego z rodziców w okresie ubezpieczenia. Jest możliwość wypłacania świadczenia w postaci renty miesięcznej w przypadku śmierci jednego z rodziców lub osoby zaopatrującej. Renta to może zostać przedłużona do końca życia w sytuacji gdy dziecko zostało inwalidą w okresie ubezpieczenia. Może ona również przyjąć formę ubezpieczenia zaopatrzenia dziecka na dwa życia. W sytuacji zgonu jednego z rodziców renta jest wypłacana na opisanych wyżej zasadach. Wypłata świadczenia jest równoznaczna ze zwolnieniem z opłaty składki niezależnie od tego, który z rodziców umrze. Sytuacja ulega zmianie w przypadku śmierci obojga rodziców. Renta zostaje podwyższona o określony procent (z reguły 50%). [W. Ronka-Chmielowiec 2016, s. 307-309]

Cele ubezpieczenia

Główny cel ubezpieczenia zależy od wybranego rodzaju. Może być to ochrona lub oszczędzanie. W pierwszej opcji umowa ma pełnić rolę zabezpieczenia dla dziecka w przypadku śmierci rodziców (opiekunów). Druga sytuacja nastawiona jest na budowanie kapitału. Jest zabezpieczeniem z którego można skorzystać w wybranym momencie. Zapewnienie możliwości kształcenia się na studiach wyższych, rozpoczęcia samodzielnego życia po zawarciu związku małżeńskiego, czyli zakupu bądź wydatnej pomocy przy zakupie mieszkania i jego urządzeniu, pokrycia innych potrzeb, jak np. zakup samochodu. Zapewnia ono młodej osobie środki umożliwiające rozpoczęcie samodzielnego życia. Cel ten może być rozszerzony o ubezpieczenie renty na wypadek śmierci ubezpieczonego oraz o ryzyko dodatkowe.

Warunki umowy

 • Ubezpieczenie to może być zawarte z matką, ojcem lub osobą obcą, której wiek jest w przedziela od 18 do 55 lat.
 • Kończy się najpóźniej w momencie gdy osoba ubezpieczona osiągnie wiek 75 lat
 • wiek dziecka, którego dotyczy ubezpieczenie, kształtuje się pomiędzy 0 (niekiedy minimalny wiek to 1 rok) a 25 lat,
 • umowa ubezpieczenia powinna zostać zawarta przed ukończeniem przez dziecko 18 roku życia,
 • umowa ubezpieczenia zawierana jest na czas określony, z reguły nie krótszy niż 5 lat (okres ten jest dostosowany indywidualnie do wieku dziecka i jego potrzeb finansowych).

Wypadki ubezpieczeniowe

W tym rodzaju ubezpieczenia wypadkami ubezpieczeniowymi są:

 • zgon ubezpieczonego,
 • dożycie przez współubezpieczonego (dziecko) określonego wieku,
 • ewentualnie ryzyka dodatkowe, takie jak np. zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku, całkowite inwalidztwo ubezpieczonego,
 • śmierć dziecka rozumiana jako specyficzny rodzaj wypadku ubezpieczeniowego.

Z reguły ubezpieczenie to ma charakter ubezpieczenia tradycyjnego, w którym wysokość świadczeń jest gwarantowana przez zakład ubezpieczeń. Aczkolwiek może być oferowana w formie ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Podstawowy wariant ubezpieczenia zaopatrzenia dzieci może być uzupełniony dodatkowo o rentę. Następuje wówczas ubezpieczenie zaopatrzenia dzieci rentowe, ma ono te same funkcje jak posagowe plus świadczenie rentowe, w przypadku śmierci zaopatrującego w okresie objętym ubezpieczeniem.

Bibliografia

Autor: Joanna Dziwik, Magdalena Postawa

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.