Ubezpieczenie autocasco

Z Encyklopedia Zarządzania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Ubezpieczenie autocasco
Polecane artykuły

Autocasco - dobrowolne ubezpieczenie pojazdów lądowych (z wyłączeniem pojazdów szynowych) dotyczące powstałej szkody w pojazdach mechanicznych (uszkodzenie, zniszczenie, kradzież). Ubezpieczenie autocasco obok ubezpieczenia osobowego i ubezpieczenia majątkowego należy do grupy ubezpieczeń z działu II. Przedmiotem ubezpieczenia jest pojazd i jego wyposażenie, natomiast stronami zawarcia usługi ubezpieczenia są klient (indywidualny lub instytucjonalny) oraz towarzystwo ubezpieczeniowe [1].

Dobrowolne ubezpieczenie AC stanowi dodatkową formę ochrony w stosunku do obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC). Ubezpieczenie autocasco swoim zakresem obejmuje szkody wyrządzone zarówno przez posiadacza danego pojazdu jak i kierującego innym pojazdem [2].

Zakres ubezpieczenia autocasco

W trakcie zawarcia umowy klient decyduje w jakim zakresie chce ubezpieczyć pojazd – pełnym, podstawowym lub dodatkowym. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe określa woje warunki umowy. Do podstawowego spektrum zdarzeń objętych ubezpieczeniem należy uszkodzenie, zniszczenie lub utrata pojazdu lub jego wyposażenia. W tym zakresie wyróżnia się kilka przyczyn [3]:

 • zderzenie/zetknięcie pojazdu z innym pojazdem lub osobami, przedmiotami, zwierzętami będącymi poza tym pojazdem,
 • niespodziewane działania siły przyrody (pożar, wybuch, powodzie, zatopienia, huragany, gradobicia, pioruny i tym podobne),
 • działania innych osób skutkujące uszkodzeniami pojazdu,
 • niespodziewane działanie bodźca chemicznego lub termicznego z zewnątrz pojazdu.

Do dodatkowego zakresu ubezpieczenia wliczane są szczególnie sytuacje zdefiniowane jako kradzież oraz nadprogramowe warianty ubezpieczenia takie jak na przykład zwiększenie obszaru ochrony ubezpieczeniowej o teren zagranicy lub włączenie do ubezpieczenia przedmiotów znajdujących się w pojeździe – na przykład radia samochodowego [4]. Podstawą uznania szkody pojazdu jest wystąpienie czynnika zewnętrznego. Z zakresu ubezpieczenia wykluczane są sytuacje gdzie szkoda powstała w wyniku czynnika wewnętrznego – jak na przykład wady pojazdu [5].

Wysokość składki wynika z umowy i sposobu wyceny szkody przez danego ubezpieczyciela. Ubezpieczający często ma do wyboru wiele wariantów ubezpieczenia AC, co wpływa na wymiar składek. Choć zauważa się, że ubezpieczenie autocasco najczęściej dotyczy szkód w pojeździe, to rynek AC przestaje ograniczać się jedynie do tego zakresu, a wśród ofert można odnaleźć szereg dodatkowych form ochrony jak gwarantowany zwrot różnych kosztów, w tym między innymi najmu pojazdu zastępczego [6].

Spory ubezpieczeniowe

Pomiędzy ubezpieczycielami a ubezpieczającymi bardzo często dochodzi do sporów na tle zawartej umowy. Towarzystwa ubezpieczeniowe usiłują zredukować zakres odpowiedzialności za szkody i tym samym uchylać się od wypłaty odszkodowań. W tym celu posługują się skomplikowanym i nieklarownym językiem umów oraz stosują liczne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności. Osoba ubezpieczająca pojazd zwykle jest w słabszej pozycji – jako strona merytorycznie oraz ekonomicznie słabsza dlatego tak ważne jest dokładne zapoznanie się z treścią umowy przed jej podpisaniem [7].

Przypisy

 1. Stoma M. 2012, s. 91
 2. Młynarski T. 2018, s. 40
 3. Stoma M. 2007, s. 147-148
 4. Stoma M. 2007, s. 147-148
 5. Wieteska S., Jeziorska M., Majewski P., 2017, s. 96
 6. Krajewski M. 2017, s. 15
 7. Stoma M. 2007, s. 148

Bibliografia

Autor: Michał Mazak

.