Typy produkcji

Z Encyklopedia Zarządzania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Typy produkcji
Polecane artykuły


Typem organizacji produkcji (typem produkcji) nazywamy stopień specjalizacji poszczególnego stanowiska roboczego i związany z nim poziom stabilności związany z wykonywaniem wyznaczonych części i operacji procesu produkcyjnego. Typ produkcji wynika z częstotliwości przezbrajania stanowiska roboczego, odnosi się do konkretnego stanowiska roboczego, które stanowi decydujące ogniwo produkcyjne w strukturze podstawowego procesu wytwórczego.

Do określenia typu produkcji wykorzystywane są dwa mierniki: współczynnik liczby detalooperacji przypadających na stanowisko robocze (dla istniejących jednostek produkcyjnych)

\(k = \frac{\sum{dli}}{Ld}\)

k - współczynnik detalooperacji (liczy przezbrojeń) w badanej komórce produkcyjnej
dli - liczba (suma) wykonywanych detalooperacji (przezbrojeń) w diagnozowanej komórce produkcyjnej
Ld- liczba stanowisk roboczych w diagnozowanej komórce produkcyjnej

Zakresy współczynnika k wyznaczają poszczególne typy produkcji:

 • k=1t typ produkcji masowej
 • k=2÷10 typ produkcji wieloseryjnej
 • k=10÷20 produkcji średnioseryjnrj
 • k=20÷30 produkcji małoseryjnej
 • k >30 produkcji jednostkowej

współczynnik obciążenia stanowiska roboczego określoną detalooperacją (dla nowo projektowanych jednostek produkcyjnych)

\(\eta ij = \frac{Zgi}{Mgij} = \frac{Nni * tij}{Fj * \phi j}\)

ηij - współczynnik obciążenia j-tego stanowiska roboczego ij-tą detalooperacją
Zgi - zadanie godzinowe i-tego detalu
Mgij - możliwość godzinowa ij-tej detalooperacji
Nni - program produkcyjny i-tego detalu
Fj - fundusz czasu pracy j-tego stanowiska roboczego
tij - pracochłonność jednostkowa (normatywna) ij-tej detalooperacji
φj - planowany, korekcyjny współczynnik wykonania normy

Przy użyciu współczynnika ηij wyróżnia się następujące typy produkcji:

 • ηij = 1 typ produkcji masowej
 • ηij = 0,5÷0,2 typ produkcji wielkoseryjnej
 • ηij = 0,2÷0,05 typ produkcji średnioseryjnej
 • ηij = 0,05÷0,03 typ produkcji małoseryjnej
 • ηij < 0,03 typ produkcji jednostkowej

Typy produkcji

Ze względu na charakter organizacji procesu produkcyjnego wyróżnia się następujące typy produkcji: Produkcja jednostkowa (indywidualna) - jest produkcją pojedynczych wyrobów (niewielka ilość wyrobów) o najmniej stabilnym charakterze produkcji na stanowiskach roboczych i najniższym stopniu specjalizacji. Produkcja jednostkowa zapewnia produkuwanie różnorodnych produktów o niestabilnej nomenklaturze i ograniczonej konsumpcji. Najważniejsze cechy tego typu produkcji:

 • zróżnicowane produkty, najczęściej niepowtarzające się,
 • organizacja miejsca pracy zgodnie ze specjalizacją technologiczną;
 • wykorzystanie uniwersalnego sprzętu i oprzyrządowania,
 • duża ilość procesów ręcznego montażu i operacji wykańczania,
 • przeważająca liczba wykwalifikowanych pracowników-uniwersałów biorących udział w procesie produkcyjnym; długi czas trwania cyklu produkcyjnego,
 • znaczna ilość produkcji w toku; decentralizacja planowania operacyjnego oraz zarządzania produkcją,
 • nieracjonalności zautomatyzowania procesów kontroli jakości produktów,
 • niemożliwość stosowania metod statystycznych w zarządzaniu jakością produkcji; stosunkowo wysokie koszty pracy żywej.

Różnorodnością produkcj jednostkowej jest indywidualna produkcja, na przykład, wytwarzanie części dla przemysłu kosmicznego.

Seryjna produkcja obejmuje jednoczesne wytwarzanie wielu jednorodnych produktów powtarzane przez długi czas. W ramach serii jest rozumiane wydanie szeregu strukturalnie identycznych produktów wprowadzanych do partii produkcyjnych, jednocześnie lub kolejno, w sposób ciągły w zaplanowanym okresie.Produkcja seryjna charakteryzuje się tym, że liczba wytwarzanych jednorazowo wyrobów jest duża i tworzy tzw. partię lub serię. Jest ona:

 • niepowtarzalna (jednorazowa)
 • powtarzalna w okresie powtarzalności (okresy powtarzalności mogą być jednakowe, np.: co miesiąc lub co kwartał, albo zmienne, nieregularne np.może to być produkcja seryjna rytmiczna lub nierytmiczna)

Najważniejsze cechy seryjnego procesu produkcyjnego:

 • stabilność dość dużej nomenklatury podobnej produkcji, wytwarzanej w dużych ilościach,
 • specjalizacja miejsc pracy do wykonywania kilku operacji stałych,
 • częstotliwość produkcji produktów seriami, obróbka części partiami,
 • przewaga specjalnego i specjalistycznego sprzętu i wyposażenia technicznego,
 • obecność niewielkiej ilości ręcznego montażu i operacji wykańczania,
 • przeważająca liczba pracowników o przeciętnej wiedzy;
 • mały czas trwania cyklu produkcyjnego,
 • centralizacja planowania operacyjnego oraz zarządzania produkcją,
 • automatyzacja procesu kontroli jakości wytwarzanych produktów; stosowanie statystycznych metod kontroli jakości produkcji,
 • ujednolicenie wzorów części i produktów; typowanie procesów technologicznych i oprzyrządowania.

Przykładem produkcji seryjnej mogą być zakłady produkcyjne samolotów i fabryki silników. W zależności od ilości wytwarzanych produktów w szeregu wyróżnia się małoseryjną, średnioseryjną oraz wielkoseryjną produkcję.

W zależności od liczby sztuk wyrobu, wykonywanych jednorazowo w serii, rozróżnia się produkcję:

 • małoseryjną (wykonuje się od 25 do 50, a czasami nawet 100 części i operacji;produkcje są niewielkie, czas obróbki wynosi do kilku godzin, a niektóre operacje mogą się nawet nie powtarzać cyklicznie)
 • średnioseryjną (wykonuje od 5 do 25 części i operacji w okrasie powtarzalności)
 • wielkoseryjną (wykonuje od 2 do 5, a niekiedy do 10 części i operacji przy bardzo podobnych obrabianych częściach i operacjach w okresie powtarzalności)

Produkcja masowa polega na długotrwałym wytwarzaniu wyrobów w jednym lub kilku zbliżonych do siebie wariantach o najwyższym stopniu specjalizacji dający największą stabilność produkcji. Jej zasadniczą cechą jest niezmienne obciążenie stanowisk roboczych tą samą pracą przez dłuższy czas np. sezon, rok, kilka lat.Masowa produkcja charakteryzuje się ciągłością i stosunkowo długim okresem wytwarzania ograniczonej liczby produktów w jednolitych dużych ilościach. Do przedsiębiorstw z produkcją masową mogą być przypisane, na przykład fabryki samochodów, ciągników i maszyn rolniczych. Masowa produkcja - najwyższa forma specjalizacji produkcji, co pozwala firmie skupić się na kwestii jednego lub więcej typów i rozmiarów podobnych produktów. W tym typie organizacji produkcji różne produkty są produkowane w tym samym czasie i z reguły, w sposób ciągły. Warunkiem niezbędnym do produkcji masowej jest wysoki stopień standaryzacji i ujednolicenia przy konstrukcji części. Produkcja masowa posiada następne osobliwości:

 • wytwarzanie niewielkiej liczby produktów w ogromnych ilościach,
 • specjalizacja miejsca pracy do realizacji, zwykle jednej stałej operacji; lokalizacja miejsc pracy w kolejności operacji,
 • duża waga specjalnego i specjalistycznego sprzętu oraz wyposażenia technicznego,
 • wysoki procent zmechanizowanych i zautomatyzowanych procesów,
 • gwałtowny spadek ilości prac wykończeniowych;
 • zatrudnienie niskowykwalifikowanych pracowników wykonyjących wyznaczoną dla każdego z nich, jedną operację,
 • minimalny czas trwania cyklu produkcyjnego, w porównaniu do seryjnej produkcji,
 • centralizacja zarządzania i planowania produkcji,
 • wprowadzenie zautomatyzowanych systemów zarządzania przedsiębiorstwem.

Bibliografia

 • M.Brzeziński "Organizacja i sterowanie produkcją"; PLACET, Warszawa 2002
 • Gawlik J., Plichta J., Świć A.; 2013, "Procesy produkcyjne"; Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,
 • Rogowski A.; 2010, "Podstawy Organizacji i Zarządzania Produkcją w Przedsiębiorstwie"; Wydawnictwo: CeDeWu Sp.z o.o.,
 • Brzeziński M.; 2013, "Organizacja produkcji w przedsiębiorstwie"; Wudawnictwo: Difin,
 • Gornowicz M., Romaniuk K., Szczubełek G.; 2014, Ekonomika produkcji, [w:]2.2. Typy, formy i odmiany organizacji produkcji;Wydawnictwo: EXPOL,
 • Anil Kumar S., Suresh N., Production and operation management, [w:] 1.4 Production System ; Wydawnictwo: New age international publishers,
 • Panicker Vinay V.; Production management, [w:] 4.5. Classification of production system

Autor: Magdalena Litwińska, Małgorzata Miernik, Kyrylo (Cyryl) Chabanivskyi