Transakcja nierzeczywista

Z Encyklopedia Zarządzania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Transakcja nierzeczywista
Polecane artykuły


Transakcja nierzeczywista- jest to pojęcie odnoszące się do terminologii giełdowej.

Są to transakcje, które stanowią transakcje terminowe, z punktu widzenia podmiotu świadczenia. Polegają one na tym, że zobowiązanie zostaje wykonane dzięki rozliczeniom finansowym, a więc na drodze spełnienia świadczenia pieniężnego.

Spełnienie tegoż świadczenia zachodzi w miejsce przeniesienia tytułu do instrumentu bazowego. Co ważne- nie można tego utożsamiać ze spełnieniem innego świadczenia niż świadczenie przyrzeczone. W takiej sytuacji dochodzi zatem do wypłaty sumy, która jest różnicą pomiędzy ceną instrumentu bazowego z dnia rozliczenia kontraktu a ceną tego instrumentu, wyróżnioną w kontrakcie terminowym.

Podział transakcji nierzeczywistych

Występuje kilka odmian nierzeczywistych transakcji terminowych.

Główny podział:

  • transakcja standardowa - dokonywanie operacji określonymi z góry zestawami -> pakietami papierów wartościowych oraz na znormalizowane okresy, na które transakcje mogą być zawierane. Jest to zdecydowane ułatwienie w przypadku szybkim zawieraniu tego typu transakcji. Stanowi również duże uproszczenie przy późniejszym obrocie kontraktami.,
  • transakcja niestandardowa - dzielą się również na transakcje bez ograniczonego ryzyka kursowego oraz premiowe.

Istnieje również podział pod względem skali ryzyka partnerów:

  • transakcja obustronnego pełnego ryzyka - każda ze stron wyrównuje tej drugiej pełne kwoty z tytułu różnicy kursów w dniu rozliczenia transakcji,
  • transakcja ograniczonego ryzyka jednej ze stron - jeden z partnerów przyjmuje zobowiązanie do pełnego pokrycia różnic kursowych, jednocześnie wyrażając zgodę na ograniczenie do pewnej wysokości pokrycia różnic kursowych przez drugiego partnera. W przypadku niestandardowych transakcji mówi się o nich jako premiowanych, natomiast standardowe wiążą się z zawarciem transakcji opcyjnych. Polegają one na kupieniu, za kwotę odgórnie ustaloną, prawa do zakupu lub sprzedaży określonej ilości danego rodzaju waloru. Nabywca ma prawo skorzystać z zakupu w określonym momencie ważności umowy albo tylko w ustalonym terminie. Jeżeli nie skorzysta z tej możliwości, ponosi stratę, stanowiącą kwotę wydaną na zakup opcji.

Podzial transakcji gieldowych.jpg

Bibliografia

  • M. Michalski, Obrót papierami wartościowymi, w Papiery wartościowe, pod red. K. Szoch- Jędrys, Kantor Wydawniczy Zakamycze 2000, Kraków 2000, s. 700-702.
  • W. Bień, Rynek papierów wartościowych, Difin, Warszawa 1996, s. 198-207.

Autor: Karolina Golańska