Teoria neoczynnikowa

Z Encyklopedia Zarządzania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Teoria neoczynnikowa
Polecane artykuły


Teorie neoczynnikowa- współczesna teoria handlu międzynarodowego. Wywodzą się z rozsze-rzenia podejścia trzech ekonomistów, a mianowicie B. Ohlina i P.A. Samuelsona, E. Heckschera. Auto-rzy ci są twórcami teorii obfitości zasobów. Zgodnie z ich poglądami, podstawową przesłanką rozwoju handlu pomiędzy krajami jest występowanie pomiędzy nimi różnić kosztów i cen. Za punkt wyjścia autorzy ci przyjmują tożsamość funkcji produkcji w rozmaitych krajach, ale jednocześnie różną obfitość kapitału i pracy. Teoria ta opierając się na zasadzie kosztów względnych celowym jest uwzględnienie dodatkowo zasobów naturalnych oraz niejednorodności czynników pracy i kapitału (praca prosta i złożona, kapitał rzeczowy i ludzki). Kraj powinien eksportować towary, których wytwarzanie wymaga większego zastosowania relatywnie obfitych czynników produkcji.

Teorie neoczynnikowe - wychodząc z założenia kosztów zmiennych - uwzględniają dodatkowo zasoby naturalne oraz niejednorodność czyn-ników pracy i kapitału. Wspólnym mianownikiem tych teorii jest uogólnienie zasady obfitości zasobów, zgodnie z którą każdy kraj, a także - co jest istotne - innego rodzaju podmiot gospo-darczy (np. pojedyncze przedsiębiorstwo), powinien eksportować produkty, których wytwa-rzanie wymaga większego zaangażowania relatywnie obfitych czynników produkcji, a jedno-cześnie importować produkty, których wytwarzanie wymaga większego zaangażowania czyn-ników będących względnie w mniejszej obfitości (bardziej ograniczonych). Warto zauważyć, iż stosowanie tej zasady zawsze przynosi jakieś korzyści. Problem jednak polega na tym, aby nakłady poszczególnych czynników produkcji ujmować w sposób nie budzący wątpliwości i w ten sposób jednoznacznie wyrażać w pieniądzu. Doświadczenie uczy jednak, iż w praktyce gospodarczej często występuje konflikt pomiędzy czasem "krótkim” i "długim” oraz pomia-rem ponoszonych w pieniądzu nakładów.

Bibliografia

  • J.Rymarczyk, Handel zagraniczny.Organizacja i technika.", Wydawnictwo PWE, 2005 r,
  • Z. Stachowiak, "Ekonomia międzynarodowa wobec wyzwań cywilizacyjnych.", Wyd.PWE 2004 r,
  • J.Misala, "Historia rozwoju teorii i polityki konkurencyjności międzynarodowej.", Wyd. SGH 2009 r.

Autor: Jolanta Darłak