Technologiczny aspekt informacji

Z Encyklopedia Zarządzania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Technologiczny aspekt informacji
Polecane artykuły


Ogromny postęp techniczny w dziedzinach: elektroniki, informatyki i pokrewnych, zdaje się potwierdzać tzw. prawo Moore'a, które mówi, że możliwości techniczne komputerów podwajają się co 18 miesięcy. Nic nie wskazuje na zahamowanie tego wykładniczego przyrostu możliwości, przedsiębiorstwa stają więc przed problemem wymiany "starych" systemów informatycznych na nowe, o nowych możliwościach i funkcjach.

Główne problemy

Bibliografia

Autor: Krzysztof Woźniak