Techniki organizatorskie par excellence

Z Encyklopedia Zarządzania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Techniki organizatorskie par excellence
Polecane artykuły


 1. Badanie metod pracy polegające na systematycznym rejestrowaniu, analizowaniu oraz wydaniu krytycznej oceny istniejących sposobów wykonania pracy a następnie na zaprojektowaniu i wprowadzeniu w życie metod łatwiejszych i efektywniejszych
 2. Mierzenie pracy obejmujące zbiór metod i technik służących do wyznaczania struktury zużycia czasu pracy oraz trwania operacji, czynności i ruchów roboczych. Podstawowymi metodami mierzenia pracy są:
 3. Normowanie czasu pracy tworzące rodzinę metod i technik umożliwiających określenie czasowych norm pracy oraz normatywów pracochłonności
 4. Metody wartościowania pracy mające na celu określenie stopnia trudności wykonywania pracy na konkretnych stanowiskach pracy a w konsekwencji do stworzenia podstawy dla konstrukcji systemu płac
 5. Metody koordynowania procesów pracy w czasie czyli zbiór metod i technik służących do koordynacji i kontroli przebiegów procesów pracy w czasie np.:
  • wykresy Gantta
  • harmonogramy Adamieckiego
 1. Organizowanie procesów pracy w przestrzeni, do którego zalicza się zbiór metod służących do rozmieszczania procesów pracy w przestrzeni np.:
 2. Analiza wartości w skład której wchodzi zbiór metod i technik szczegółowych pozwalających polepszać funkcjonalność lub znajdować możliwości redukcji kosztów w systemach, produktach np.:
 3. Badanie i organizowanie pracy biurowej obejmujące zespół technik wykorzystywanych do systematycznego badania i usprawniania organizacji, sposobów pracy.

Bibliografia

 • A.Stabryła, J.Trzcieniecki, Organizacja i zarządzanie, AE, Kraków 1982
 • Z.Martyniak, Organizacja i zarządzanie. 30 problemów teorii i praktyki. KiW Warszawa1975

Autor: Katarzyna Sordyl