Technika wyznaczania trajektorii strategicznej

Z Encyklopedia Zarządzania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Technika wyznaczania trajektorii strategicznej
Polecane artykuły


Trajektoria strategiczna przedstawia przebieg pozycji przedsiębiorstwa w czasie. Pozycja ta jest wyrażona przez parametry ilościowe i jakościowe w zakresie podstawowych funkcji przedsiębiorstwa z uwzględnieniem wpływu otoczenia zewnętrznego (A. Stabyła 2000 s. 365)

W przypadku oceny ilościowej pozycji strategicznej porównujemy rzeczywiste wielkości jakie osiąga firma z wartościami wzorcowymi.

Parametry ilościowe to np.:

Pozycję jaką zajmuje firma można ustalić na podstawie tabeli wzorców. Wykorzystujemy do tego wzorcową skale uniwersalną. Firma jest oceniana według określonych kategorii., które pozwalają na ustalenie jej pozycji.

Przykładem skali uniwersalnej może być np.

Pozycja strategiczna firmy Punktacja
P1- pozycja bardzo dobra 81-100
P2- pozycja dobra 66-80
P3- pozycja średnia 50-65
P4-pozycja słaba 30-49
P5- pozycja bardzo słaba mniej niż 30

Bibliografia

  • Stabryła A.: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce, PWN, Warszawa-Kraków 2002

Autor: Marta Kosińska