Informatyczny system zarządzania

Z Encyklopedia Zarządzania
(Przekierowano z Systemy informatyczne)
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Informatyczny system zarządzania
Polecane artykuły


Obecnie istnieje wiele różnych systemów informacyjnych zarządzania. Można tu wyróżnić: Systemy informacyjne zarządzania (MIS - Management Information Systems), systemy wspomagania decyzji (Decision Support Systems -DSS), systemy informacyjne kierownictwa (Executive Information Systems - EIS), systemy wspomagania kierownictwa (Executive Support Systems - ESS) czy systemy eksperckie (Expert Systems - ES), i systemy oparte o bazy wiedzy (Knowledge Based Systems). Dodatkowo można także wyróżnić biurowe systemy informacyjne (Office Information Systems - OIS, lub Office Automation Systems -OAS).

Charakteryzując opisane wyżej systemy informatyczne należy odnieść się do ich cech mających znaczenie dla kierownictwa różnych szczebli. Wyróżnić można tutaj następujące cechy szczególne:

 • rodzaj - forma - zasobów informacyjnych,
 • wykorzystywane modele i procedury,
 • środki techniczne,
 • rodzaje wspomaganych decyzji.

Klasyfikacja

Wyróżnić można następujące typy informatycznych systemów zarządzania:

Ze względu na obszar zastosowań:

 • systemy zarządzania produkcją,
 • systemy zarządzania zasobami materialnymi,
 • systemy zarządzania logistyką i dystrybucją,
 • systemy zarządzania zasobami niematerialnymi,
 • systemy zarządzania finansami

Ze względu na generację systemu:

 • systemy transakcyjne (ewidencyjno-sprawozdawcze),
 • systemy informacyjno-decyzyjne,
 • systemy wspomagania decyzyjnego (doradcze, ekspertowe).

Ze względu na szczebel zarządzania:

 • systemy zarządzania operacyjnego,
 • systemy zarządzania taktycznego,
 • systemy zarządzania strategicznego.

Ze względu na poziom kompleksowości:

 • systemy proste (jednodziedzinowe i/lub jednofunkcyjne),
 • systemy wielodziedzinowe i/lub wielofunkcyjne,
 • systemy kompleksowe.

Ze względu na stopień integracji:

 • systemy autonomiczne,
 • systemy częściowo zintegrowane,
 • systemy zintegrowane.

Ze względu na uniwersalność:

 • systemy oparte na komputerowych pakietach narzędziowych,
 • systemy indywidualne,
 • systemy powielarne,
 • systemy typowe i standardowe

Hurtownia danych (Data Warehouse)

Termin wprowadzony w latach osiemdziesiątych, który można określić jako zbiór wszystkich baz danych całego przedsiębiorstwa pozostające niezmiennie w hurtowni danych. Ma na celu wspomaganie decyzji i pozyskiwanie niezbędnych informacji. Dane dzielone są oczyszczane i dzielone według określonych kryteriów. Hurtownie danych w organizacji są tworzone w celu:

 • Szybkiego pozyskania informacji przez przeszukanie danych (data-drilling) , wyróżnić można operacje wgłębną data-down, scalającą data-up, analizę wieloprzekrojowa slicing&dicing
 • uzyskanie wiedzy z danych data-mining, korzysta się w tym wypadku z modeli sieci neuronowych, algorytmów genetycznych, technik statystycznych

Informacje magazynowane w hurtowni można podzielić na:

 • informacje faktyczne (fakty) – to określone wydarzenia w przedsiębiorstwie dotyczące operacji gospodarczych wewnątrz lub na zewnątrz. Fakty poddawane są analizie, dlatego są przedstawione za pomocą liczb, np. liczba zwrotów, wartość sprzedaży
 • informacje referencyjne (opisy) – są to opisy kategorii według których analizuje się dane faktyczne, wyrażają takie aspekty działania firmy, jak klient, region geograficzny czy zasoby ludzkie oraz pokazują, gdzie należy sumować dane faktyczne
 • informacje zbiorcze (agregaty faktów) – przechowywane są tutaj dane dla dłuższego okresu czasu, np. liczba awarii w ciągu kwartału
 • metadane – służą opisaniu danych, ich znaczenia, wskazują ich położenie, sposób pozyskania, przetwarzania i użycia

Rodzaje hurtowni danych:

 1. jedna hurtownia –zaspokajająca wszystkich decydentów
 2. minihurtownie tematyczne – zaspokajające określone potrzeby informacyjne (w dziedzinie np. finansów, logistyki)
 3. centralna hurtownia danych (EDW – Entreprise Data Warehouse) – służąca uzupełnianiu mini hurtowni, nie wykonuje bezpośrednich analiz
 4. hurtownie oddziałowe (DDW – Departamental Data Warehouse) – każdy oddział posiada swoją wielotematyczną hurtownię danych
 5. hurtownia centralna (CDW – Corporate Data Warehouse) – hurtownia danych, która posiada dane z całego przedsiębiorstwa, stanowi główne źródło danych archiwalnych

Bibliografia

Autor: Krzysztof Woźniak, Julia Czerwiec