System wczesnego ostrzegania K. Beermanna

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 03:12, 22 maj 2020 autorstwa 127.0.0.1 (dyskusja) (LinkTitles.)
System wczesnego ostrzegania K. Beermanna
Polecane artykuły


Metodologia Beermanna będąca wieloczynnikową analizą dyskryminacyjna prognozowania upadłości przedsiębiorstw zaliczana jest do europejskiego dorobku tej grupy metod. Rozwój jej przypada na lata 60-70. Jest to pionierska w swojej klasie metoda, której funkcja dyskryminacyjna szacowana jest odrębnie dla każdego roku poprzedzającego bankructwo przedsiębiorstwa.

K. Beermann poddał analizie 42 przedsiębiorstwa prowadzące działalność w Niemczech (21 wypłacalnych i 21 niewypłacalnych) bazując na 10 wskaźnikach. Podał też do każdego z nich parametry krytyczne w 4 kolejnych latach analizy. W odróżnieniu od prac Altmana ta metodologia charakteryzuje się dokładniejszym doborem wskaźników z przypisanymi im wagami w kolejnych latach w tym sensie jest dokładniejsza przez uwzględnienie zmienności parametrów statystycznych w czasie. Ich wartości otrzymane w wyniku oszacowania funkcji przedstawia tabela.

Nazwa wskaźnika Konstrukcja wskaźnika Wagi przypisywane wskaźnikom wskaźnikom w kolejnych latach przed strata kapitału
1 2 3 4
X1 Amortyzacja / Stan początkowy aktywów trwałych + ich przyrost 0,21705 -0,11899 0,04155 0,14874
X2 Nadwyżka finansowa / Zobowiązania ogółem -0,06276 0,17767 0,06143 -0,13853
X3 Przyrost aktywów trwałych / amortyzacja 0,01218 0,00114 -0,00227 0,00383
X4 Zobowiązania ogółem / Suma bilansowa 0,07741 -0,06090 -0,03870 -0,008804
X5 Wynik finansowy netto + podatki+ zyski nadzwyczajne / Aktywa ogółem -0,10477 0,31465 0,90910 -0,12545
X6 Wynik finansowy netto +podatki +zyski nadzwyczajne / Aktywa ogółem -0,81270 -1,00694 -1,52824 -0,28069
X7 Zobowiązania wobec banków / Zobowiązania ogółem 0,16454 0,07427 0,05731 0,06122
X8 Przychody ze sprzedaży / Aktywa ogółema 0,06135 0,07427 0,03751 -0,01123
X9 zapasy / Przychody ze sprzedaży 0,26832 0,19390 0,05573 -0,11443
X10 Wynik finansowy netto +podatki +zyski nadzwyczajne / Zobowiązania ogółem 0,12368 -0,12903 -0,02717 0,15961

Metoda ta może być tylko stosowana w odniesieniu do przedsiębiorstw produkcyjnych. Nie jest efektywna w przypadku przedsiębiorstw handlowych. Tu w wieloczynnikowej analizie dyskryminacji, inaczej niż w uproszczonej, im większa wartość wskaźnika tym gorzej. Wartość graniczna pomiędzy sfera niewypłacalności i wypłacalności wynosi 0,31

Oparcie analizy na zmiennych, którym przypisano różne wagi w kolejnych latach przed strata kapitału w badaniu pozwoliło zmniejszyć łączny błąd prognozy na rok przed zajściem bankructwa do 7,1% z 14,3% w najlepszym pojedynczym wskaźniku.2 Zestawienie błędów prognozy dla kolejnych lat prezentuje tabela (dane w %)

Kolejne lata przed strata kapitału Łączny błąd prognozy Błąd pierwszego rodzaju Błąd drugiego rodzaju
1 7,1 9,5 4
2 11,9 4,8 19,1
3 21,4 9,5 33,3
4 28,6 14,3 42,9

Bibliografia

  • Maczyńska E., Systemy wczesnego ostrzegania
  • Rogowski W. K.. Możliwości wczesnego rozpoznawania symptomów zagrożenia zdolności płatniczej przedsiębiorstwa
  • Zelek A., Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie. Perspektywa strategiczna

Autor: Jadwiga Dudzińska