System rezerwy federalnej

(The Federal Reserve System) System Rezerwy Federalnej - bank centralny USA, powołany w 1913 ustawą Kongresu w celu dostosowania podaży pieniądza i kredytu do potrzeb gospodarki, umożliwiania bankom refinansowania ich działalności kredytowej oraz prowadzenia nadzoru nad systemem bankowym.

Struktura Systemu Rezerwy Federalnej

Ustawa o Systemie Rezerwy Federalnej podzieliła Stany Zjednoczone na dwanaście regionów, które w zasadzie nie pokrywają się z poszczególnymi stanami, bowiem w skład takiego regionu czy też okręgu wchodzi czasem nawet po kilka stanów. Każdy z tych dwunastu regionów ma swój własny Bank Rezerwy Federalnej, który może otwierać swoje oddziały w innych miastach regionu. Banki rezerwy federalnej działają w swoich administracyjnych okręgach. Zajmują się między innymi wprowadzaniem i wycofywaniem gotówki z obiegu, administrowaniem kredytów dyskontowych, rozliczaniem czeków. Natomiast bankami członkowskimi FED są obligatoryjnie banki komercyjne, które działają na podstawie prawa federalnego oraz banki stanowe spełniające wymagania FED.

Organy decyzyjne

Nadrzędnym organem FED jest 7-osobowa Rada Gubernatorów powoływanych na 14 letnią kadencje przez prezydenta USA za zgodą Senatu. Podstawowym zadaniem Rady jest kształtowanie polityki pieniężnej poprzez ustalanie wielkości stopy rezerw obowiązkowych oraz stopy dyskontowej, a także wielkości i rodzajów pożyczek udzielanych przez banki Systemu Rezerwy Federalnej. Ponadto Rada pełni nadzór na systemem bankowym. Członkowie Rady wraz z prezesem Banku Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku (największego banku Systemu) oraz z 4 prezesami innych banków rezerwy federalnej tworzą FOMC, podejmujący decyzje m.in. w sprawie operacji otwartego rynku. Komitet ten ustala tylko dyrektywy odnośnie prowadzenia operacji otwartego rynku, zaś samo ich wykonywanie jest powierzone nowojorskiemu bankowi FED. Rolę konsultacyjną w FED pełni złożona z 12 przedstawicieli poszczególnych banków rezerwy federalnej Federalna Rada Doradcza, która co kwartał przedstawia Radzie Gubernatorów propozycje i opinie.

Najważniejsze narzędzia polityki pieniężnej FED

 • operacje otwartego rynku,
 • rezerwy obowiązkowe,
 • kredyt dyskontowy,
 • operacje na rynku walutowym.

Skład FED

 • 12 banków rezerwy federalnej,
 • banki członkowskie,
 • Rada Gubernatorów,
 • Federalny Komitet ds. Otwartego Rynku (FOMC),
 • Federalna Rada Doradcza.

Bibliografia

 • Bankowość Centralna od A - red. nauk. Ryszard Kokoszczyński, Bogusław Pietrzak; wyd. nauk. NBP, W-wa 2008, s. 210-236.
 • Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych - Frederic S. Mishkin, wyd. nauk. PWN, W-wa 2002, s 491-509.
 • Ekonomia - David R. Kamerschen, Richard B. McKenzie, Clark Nardinelli, wydawnictwo Fundacji Gospodarczej NSZZ Solidarność, Gdańsk 1991, s. 183-187.
 • Makroekonomia: teoria, funkcjonowanie i polityka - Robert E. Hall, John B. Taylor, wyd. nauk. PWN, W-wa 1997, s 366-375.

Autor: Tomasz Antonik