System wczesnego ostrzegania E. Bleiera

Z Encyklopedia Zarządzania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
System wczesnego ostrzegania E. Bleiera
Polecane artykuły


Metoda Bleiera jest jedną z metod wczesnego ostrzegania, pozwalającą określić przyszłe szanse rozwojowe lub przewidzieć bankructwo przedsiębiorstwa.

Metoda Bleiera wymaga większego zakresu informacji niż inne metody. Opiera się na 6 - 16 wskaźnikach (w zależności od rodzaju przedsiębiorstwa). Charakteryzuje się ujęciem dynamicznym - obejmuje 3-letni okres (okres analizowany oraz dwa minione). Jest dostosowana do specyfiki branżowej przedsiębiorstwa i zawiera zróżnicowane zestawy wskaźników stosownie dobranych dla przedsiębiorstw usługowych, produkcyjnych, handlowych, jak również dla przedsiębiorstw bez specyfiki branżowej (produkcyjno - handlowo - usługowych).


Tab. 1. Metoda Bleiera (dla przedsiębiorstw bez uwzględniania specyfiki branżowej)

Wskaźnik Formuła (zawsze*100) Okres Waga
1 Wynik na działalności gospodarczej / Zaangażowany w działalność kapitał podstawowy Sprzed 2 lat 0,000786
2 Wynik działalności gospodarczej/ wynik ogółem Rok poprzedni 0,004299
3 Wynik działalności gospodarczej / Zaangażowany kapitał własny w tą działalność Rok poprzedni 0,000661
4 Kapitał obcy ogółem / nadwyżka pieniężna) net cash-flow) Rok bieżący -0,000060
5 Wynik na dział. gospodarczej + odsetki od kapitału obcego / kapitał ogółem Rok bieżący 0,036286
6 Majątek obrotowy + zobowiązania bieżące / Kapitał ogółem Rok bieżący 0,008209

Tab. 2. Wieloczynnikowa analiza dyskryminacji metodą Bleiera dla przedsiębiorstw produkcyjnych

Wskaźnik Formuła (zawsze*100) Okres Waga
1 Zaliczki otrzymane /Niefakturowana sprzedaż Sprzed 2 lat 0,004063
2 Kapitał własny / kapitał ogółem Rok poprzedni 0,044342
3 Zmiana stanu środków pieniężnych / wydatki / 12 Rok poprzedni 0,000404
4 Majątek obrotowy - zobowiązania bieżące / kapitał ogółem Rok bieżący -0,013097
5 Nadwyżka pieniężna operacyjna / przychody Rok bieżący 0,0114937
6 Kapitał obcy / Nadwyżka pieniężna ogółem (net cash-flow) Rok bieżący -0,000098

Model Bleiera należy do najczęściej stosowanych modeli w systemie wczesnego ostrzegania, najbardziej popularny jest on w Niemczech, USA i Szwajcarii.

Autor: Agnieszka Galos