System informowania kierownictwa

Z Encyklopedia Zarządzania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
System informowania kierownictwa
Polecane artykuły


System informacji kierownictwa- "SIK system gromadzący kompleksowe dane, organizujący je i sumujący w formie przydatnej dla menadżerów i dostarczający tym menadżerom informacji potrzebnej im w pracy" (R.W. Griffin 2001 s. 684). System służący do automatycznego przetwarzania danych, wspomagający system zarządzania (Zarządzanie... 2002 s. 149).

Podstawowy system informacji kierownictwa oparty jest na zintegrowanej bazie danych. Umożliwia on menadżerom z różnych obszarów funkcjonalnych sięgać do bazy danych i uzyskiwać z niej informacje we właściwym czasie niezbędne im w podejmowaniu decyzji. Zintegrowana baza danych jest przystosowana do przyjmowania, organizowania, sumowania i przeliczania danych i informacji pochodzących od dowolnego menadżera z dowolnego obszaru funkcjonalnego, która może przekazywać tę informacje innym dowolnym menadżerom włączonym do sieci systemu.

Przykłady

  • Menadżer prowadzący rozmowę z klientem na temat oczekiwanych terminów dostaw może skorzystać z bazy danych i sprawdzić kiedy firma może dokonać wysyłki.
  • Menadżer produkcji na podstawie bazy danych może określić ile produktu należy wyprodukować w ciągu miesiąca lub tygodnia.
  • Firmie przemysłowej korzystającej z skomputeryzowanego systemu gospodarki opracowanego przez SIK łatwo będzie rejestrować zapasy ale i również rejestrować oczekiwane zamówienia.

Zobacz także: System informacji menedżerskiej

Bibliografia

  • R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2001 r. s. 684
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem, pod. red. Mariana Strużyckiego, Difin, Warszawa 2002

Autor: Alicja Mazur