System informacji przestrzennej

Z Encyklopedia Zarządzania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
System informacji przestrzennej
Polecane artykuły

System informacji przestrzennej – są to dane dotyczące zagospodarowania i cech terenu, zawarte w wielu systemach komputerowych, które pozwalają na ich skuteczne gromadzenie, analizę i prezentację, w taki sposób, aby pomagały w planowaniu zagospodarowania i rozwiązywały problemy z nim związane. Są one regulowane odpowiednimi prawami, aby zawsze były wiarygodne i dokładne.

Zgodnie z definicją Gaździckiego "Systemem informacji przestrzennej nazywa się system pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych zawierających informacje przestrzenne oraz towarzyszące im informacje opisowe o obiektach wyróżnionych w części przestrzeni objętej działaniem systemu" (Gaździcki J. 1990).

Rodzaje systemów

Można wyróżnić dwa rodzaje systemów informacji przestrzennej, są to:

  • LIS (Land Information System) – system informacji o terenie, który zawiera dane o określonych obszarach. W tym systemie znajdziemy informacje nieprzetworzone, które uzyskuje się z pomiarów.
  • GIS (Geographical Information System) – system informacji geograficznej, mówi o podziałach i wykorzystaniu terenu. Dysponuje danymi przetworzonymi, na mapach o mniejszej skali, które nie są tak dokładne jak LIS.

Znajdują się w nich informacje opisowe oraz przestrzenne. Pierwsze z nich to dane jakościowe i ilościowe na przykład liczba mieszkańców lub nazwy miejscowości i ulic. Do kolejnych zaliczamy lokalizację, kształt, rozmiar i opis obiektów oraz przestrzeń znajdującą się między nimi. Naniesione są one na mapy (Ziębicki B. 2014).

Wykorzystanie wiedzy

Dzięki przetwarzaniu licznych, szczegółowych danych, zawartych w wielu programach komputerowych, dokonuje się analiz przestrzennych, które umożliwiają przewidywanie zjawisk.

Przyczyniają się do lepszego funkcjonowania służb ratowniczych, prowadzonych statystyk, przewidywań sejsmologicznych i meteorologicznych, lokalizacji źródeł surowców naturalnych czy nawigacji. Są one szeroko wykorzystywane w administracji publicznej między innymi do realizacji kwestii związanych z:

„planowaniem przestrzennym, geodezją i ewidencja gruntów, zarządzaniem infrastrukturą, ochroną środowiska, rozwojem regionalnym” (Ziębicki B. 2014).

Znacząco przyczyniają się do zmian społeczno-gospodarczych tworząc nowoczesne społeczeństwo informacyjne. Dzieje się to dzięki szybkości i łatwości dostępu do wiedzy, która jest bardzo wysokiej jakości (Feltynowski M. 2009).

Europejska Dyrektywa Inspire

Jest to Dyrektywa Unijna nr 2007/2/WE. Jej celem jest doprowadzenie do gromadzenia i publikowania informacji, poprzez stworzenie spójnych programów i narzędzi, które działać mają na poziomie europejskim. Główne zasady działania:

  • właściwe przechowywanie i pozyskiwanie danych przez osoby do tego upoważnione,
  • szeroko i sprawnie udostępniane informacje,
  • stworzenie geoportalu w każdym z państw członkowskich UE, który służy do rozpowszechniania informacji online (Ziębicki B. 2014).

Wyszukiwanie informacji

Najprostszym sposobem skorzystania z zasobów informacji jest strona internetowa www. geoportal. gov. pl. Znajdziemy tam wiele baz danych, w tym: obiektów, nazw, podziałów terytorialnych, ewidencje zbiorów i usług podzieloną na mniejsze jednostki, aplikacje z których możemy korzystać oraz przydatne usługi. Mamy możliwość wyszukania konkretnych działek i adresów, zmierzenia odległości i powierzchni. Kolejną opcją jest dostęp do różnego rodzaju statystyk, kartogramów i kartodiagramów, które na przykład podają nam, ilość osób z danego województwa, która korzysta z pomocy społecznej lub gęstość zaludnienia.

Źródła informacji

Dane występują w różnych postaciach „map, fotomap, obrazów satelitarnych, dokumentów, pomiarów geodezyjnych. Materiały te są skanowane i następnie poddawane procesowi digitalizacji, czyli transportowania na układ cyfrowej mapy wektorowej.” (Ziębicki B. 2014). Aby zawarte dane były wiarygodne, muszą być systematycznie aktualizowane.

Bibliografia

Autor: Angelika Sikora