Struktura wirtualna

Z Encyklopedia Zarządzania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Struktura wirtualna
Polecane artykuły


Struktura organizacji wirtualnej jest typem struktury nowoczesnej i jest "złożona ze stanowisk, komórek lub jednostek organizacyjnych różnych podmiotów gospodarczych, a nawet całych przedsiębiorstw, których zadaniem jest zrealizowanie wyznaczonych celów. Nie ma ona osobowości prawnej, wspólnego majątku, personelu zatrudnionego przez jeden podmiot." [B. Mikuła 2001, s. 172]

Wirtualną strukturę organizacji tworzą dwa podstawowe elementy:

W wirtualnej organizacji bardzo ważne są relacje sieciowe i możliwość szybkiej komunikacji między partnerami, którą umożliwiają sieci komunikacyjno-informatyczne. Sieci te są podstawą działania organizacji wirtualnych. Dynamika otoczenia stale stawia organizacjom nowe przeszkody. Muszą one nadążać za ciągłymi zmianami i przyswajać innowacyjne technologie informacyjne z powodu szybkiego rozwoju rynku IT. W takiej organizacji nie ma znaczenia kto i na jakim poziomie w hierarchii się znajduje, wszyscy zainteresowani są sobie równi. Rozdział prac i kontrola przebiegu danego zlecenia należy do firmy, która komunikowała się z innymi zainteresowanymi. Jeżeli chodzi o czas istnienia organizacji wirtualnej, nie da się tego ściśle określić. Organizacja będzie istnieć tyle czasu, ile będzie go potrzeba na zrealizowanie danego zlecenia czy przedsięwzięcia, z czego wynika tak duże zróżnicowanie.

Zastosowanie

Zespoły wirtualne (Sławomir Wawak)

Typ struktury wirtualnej ma zastosowanie w dużych korporacjach. Przedsiębiorstwa nie zatrudniają pracowników, a najmują osoby bądź firmy z zewnątrz, które wykonują zlecone im zadania i realizują cele przedsiębiorstwa. Najemcy wytwarzają produkty we własnych zakładach, gdyż organizacje o strukturze wirtualnej nie posiadają swoich ośrodków produkcyjnych. Sam proces produkcji nie jest przez organizacje w żaden sposób kontrolowany. Przedsiębiorstwa nadają tylko swoją markę gotowym już produktom. Ma to na celu znaczne obniżenie kosztów produkcji, co jest możliwe, gdyż korzysta się z taniej siły roboczej uboższych rejonów świata.

Bibliografia

  • Mikuła B., Elementy nowoczesnego zarządzania. W kierunku organizacji inteligentnych, Antykwa, Kraków 2001
  • Nalepka A., Struktura organizacyjna, Antykwa, Kraków 2001
  • Stabryła A., Podstawy organizacji i zarządzania. Podejścia i koncepcje badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012

Autor: Elżbieta Smolik