Strategia specjalizacji

Z Encyklopedia Zarządzania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Strategia specjalizacji
Polecane artykuły


Głównymi jej celami są:

  • zdobycie najwyższego stopnia umiejętności w danej dziedzinie
  • zapewnienie sobie przewagi konkurencyjnej

Rodzaje

Specjalizacja może mieć różne postaci a wybór odpowiedniej zależny jest od pozycji konkurencyjnej danej firmy oraz fazy cyklu życia danej dziedziny:

  • specjalizacja ekstensywna (strategia wolumenu) - powiększanie rozmiarów produkcji w danej dziedzinie, (przedsiębiorstwo doświadczone, faza wzrostu obszaru specjalizacji),
  • specjalizacja pasywna, czyli utrzymywanie na tym samym poziomie rozwoju dotychczasowych obszarów działalności, (faza dojrzałości i schyłku danej dziedziny, firma o dobrej pozycji na rynku),
  • specjalizacja restrykcyjna tzw. odcinanie, czyli specjalizacja tylko w jednym z dotychczasowych obszarów przy całkowitym "odcięciu się" od pozostałych, (faza wzrostu obszaru działalności, słaba pozycja firmy na rynku) strategia niszy rynkowej, polegająca albo na weryfikacji dotychczasowej struktury dziedzin działalności i skupieniu się na tej, w której przedsiębiorstwo może łatwo odzyskać dobrą pozycję albo na tzw. "przełomie"-skupieniu się na nowym obszarze wykorzystując doświadczenie zdobyte w innych dziedzinach. (faza dojrzałości dziedziny działalności, trudna sytuacja firmy na rynku)
  • specjalizacja przez dywersyfikację, jeśli w danej dziedzinie sukces przedsiębiorstwa zależy od rozwoju technologii wraz z którym pojawiają się możliwości wyboru nowych specjalizacji,
  • specjalizacja przez rekoncentrację, która wiąże się z racjonalizacją działalności i jest konieczna, gdy sytuacja przedsiębiorstwa ulega pogorszeniu, wskutek czego musi ono zaprzestać dywersyfikacji.Można ją osiągnąć przez ekspansję rynkową lub ograniczenie terytorialne działalności lub też w drodze dywersyfikacji marketingowej.["Strategor", 1999, s. 156-163]

Zdaniem P. Druckera skuteczne zarządzanie polega na znalezieniu równowagi między dywersyfikacją a specjalizacją [W.Flejterski, www.nbp.pl, 2006].

Bibliografia

  • Flejterski W., www.nbp.pl, www.nbp.pl/publikacje/bank_i_kredyt/1999_05/Flejterski.html, 2006
  • "Strategor", PWE, Warszawa 1999

Autor: Joanna Bereta