Stopa zwrotu z aktywów

Z Encyklopedia Zarządzania
Stopa zwrotu z aktywów
Polecane artykuły

Stopa zwrotu z aktywów (ROA - return on assets) to wskaźnik rentowności, który mierzy efektywność zarządzania aktywami przedsiębiorstwa. Jest to stosunek zysku netto do średniego poziomu aktywów w danym okresie. ROA jest wyrażany w procentach i pozwala na porównanie rentowności przedsiębiorstwa z rentownością innych przedsiębiorstw lub z oczekiwaną rentownością rynku.

ROA jest ważnym wskaźnikiem rentowności, ponieważ pozwala na ocenę efektywności zarządzania aktywami przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo o wysokiej ROA jest w stanie generować wyższe zyski przy niższych poziomach aktywów, co oznacza, że jest efektywniejsze w wykorzystywaniu swoich zasobów.

Zarządzania ROA

Aby poprawić ROA, przedsiębiorstwo może:

  • Zwiększyć marże zysku poprzez podniesienie cen lub zwiększenie efektywności operacyjnej.
  • Zwiększyć efektywność wykorzystania aktywów poprzez lepsze zarządzanie zasobami lub zwiększenie obrotów aktywów.
  • Zwiększyć poziom aktywów finansowych, które generują wyższe zyski.

Należy jednak pamiętać, że ROA nie uwzględnia wszystkich aspektów rentowności przedsiębiorstwa, dlatego należy go interpretować razem z innymi wskaźnikami finansowymi.

Formuła obliczeniowa

Stopa zwrotu z aktywów jest to miara zysku przypadająca na aktywa ogółem. Mówi o możliwości spółki do wypracowania zysków i efektywności gospodarowania jej majątkiem.

Im wyższy wskaźnik tym lepiej dla firmy gdyż sytuacja finansowa spółki jest lepsza. Informuje o możliwości spółki do generowania zysków i skuteczności gospodarowania jej zasobami. Ważny wskaźnik dla instytucji udzielających kredyty.

ROA = zysk netto/aktywa ogółem x 100%

Bibliografia

  • A.Ross, R.W. Westerfield, B.D. Jordan, Finanse przedsiębiorstw, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1999, s. 82-85
  • P. Klein. Wstęp do analizy papierów wartościowych, Liber, Warszawa 1999, s. 116-117
  • J.C. Ritchie, Analiza Fundamentalna, WIG PRESS, Warszawa 1997, s. 214-215

Autor: Tomasz Opiela