Socjometria

Z Encyklopedia Zarządzania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Socjometria
Polecane artykuły


Socjometria - zwana także metodą socjometryczną, jest jednym z kierunków współczesnej socjologii. Służy do pomiaru pozycji poszczególnych jednostek w grupie. Została zapoczątkowana przez amerykańskiego uczonego, lekarza i psychiatrę J.L Moreno w 1934 r. Badania przeprowadzane są za pomocą prostego Kwestionariusza i polegają na dokonaniu przez osoby wyborów negatywnych i pozytywnych spośród członków danej grupy. Wybory i odrzucenia pozwalają na sporządzanie graficznych obrazów relacji interpersonalnych. Uzyskane Dane są poddawane analizom statystycznym, które pozwalają na określenie stopnia ekspansywności, spoistości, zwartości grupy itd. Analiza dostarcza także informacji o pozycji każdej jednostki w grupie i podziałach na podgrupy. Socjometria znajduje zastosowanie w wychowaniu, do badań społecznych, także posługują się nią badacze, którzy chcą zinterpretować relacje występujące w grupie z którą pracują. Socjometrię wykorzystuje się w sytuacjach w których mamy do czynienia z małymi grupami.

Możemy wyróżnić strukturę socjometryczną pochodzącą od słowa "socjometria", której twórcą był J.L. Moreno - amerykański socjolog. Jest ona używana do badania zależności, współpracy i relacji między danymi jednostkami i polega na dokonywaniu pozytywnych i negatywnych wyborów. Moreno jako pierwsze użył ją w badaniach , które wykonał w gronie jeńców wojennych w trakcie I wojny oświatowej , a po przeprowadzce do Stanów Zjednoczonych rozpoczął wykorzystywać ją w analizach nad relacjami w klasach H szkolnych , z kolei po czasie zaczęto ją wdrażać do przeprowadzania badań grup w wojsku i przemyśle. Do głównych zadań techniki socjometrii należy postawienie pytania poddanej badaniu grupie: ”Z kim ze swojej grupy chciałbyś wykonywać pewną czynność?" . To jakie zadamy konkretne pytanie o czynność , zależy od adresata , np jeśli będzie to grupa studentów , zapytamy z jaką osobą chciałyby wykonać projekt grupowy , marynarzy - z kim chcieliby wypłynąć w rejs. (S.Mika 1981 ,s.455)

Wyniki takich badań możemy przedstawić na socjogramach , które dzielimy na klasyczne, kołowe, nieuporządkowane i hierarchiczne lub na macierzy socjometrycznej. Często występują komplikacje i utrudnienia przy sporządzeniu socjogramu w większej zbiorowości oraz przy różnorodności odpowiedzi badanych osób, ponieważ odpowiedzi badanych osób mogą się znacznie różnić od siebie i stworzenie odpowiedniego socjogramu jest lekko skomplikowanym procesem. Zbiór pytań jakie stawiamy badanym uczestnikom nazywamy testem socjometrycznym. Ta struktura pozwala nam poznać tzw. "gwiazdy socjometryczne", czyli osoby, które są najbardziej lubiane i popularne w grupie badanej jednostki.

Socjogram jest to graficzny sposób ukazania zebranych wyników , z którego zostaje odczytana Informacja na temat badanej grupy. Ciekawym aspektem w tym rodzaju prezentowania zebranych wyników jest fakt, że socjogram utworzony z zebranych wyników przez dwie różne osoby wydawałby się całkowicie różny od drugiego , ponieważ nie występuję żadna reguła kompozycyjna dla tego modelu . (K.Holm 1985, s.160)

Macierz socjometryczna jest kolejnym sposobem ukazania i przedstawienia danych jakie otrzymaliśmy po przeprowadzeniu badania. Ten rodzaj prezentacji wyników ma dość skomplikowaną budowę , dlatego dla ułatwienia możemy podzielić go na macierze cząstkowe np. macierz wyborów negatywnych i macierz wyborów pozytywnych. (S. Mika 1981,s. 459)

Występuje kilka rodzajów przekształcenia techniki socjometrycznej :

1. Socjometryczna Samoocena , używana już przez J.L. Moreno

2. Technika nominacyjna ( technika Zgadnij kto? )

3. Szeregowanie rangowe

4. Porównywanie parami (A.Brzezińska 2011, s. 197)

Warunki skuteczności metody socjometrycznej

 • Stosowanie metody do grupy zamkniętej (drużyna, klasa)
 • Dobra i wzajemna znajomość osób danej grupy
 • Badane osoby nie powinny mieć dostępu do udzielanych odpowiedzi innych uczestników, powinny być one tajne
 • Udzielane odpowiedzi powinny być jasno sprecyzowane i zrozumiałe dla pozostałych uczestników
 • Zadawane pytania powinny być jasno i zrozumiale napisane dla wszystkich członków badanej zbiorowości, tak aby każdy z nich jednoznacznie rozumiał sens pytania
 • Dokładne określenie kryteriów wg których członkowie badanej grupy dokonują oceny poszczególnych członków uczestniczących w grupie.
 • 100% obecność podczas badania.

Zalety

 • Prostota przeprowadzania badań
 • Krótki czas badania
 • Nie wymaga skomplikowanej aparatury, mało potrzebnych materiałów do przeprowadzania badań
 • Przejrzystość uzyskanych danych.
 • Poznanie stosunków między członkami
 • Zebranie informacji czy w grupie istnieje lider lub " gwiazda socjometryczna " (A.Chmielewska 2013 , s.125)

Moreno użył socjometrii przy rozmieszczaniu studentów w domu akademickim tak aby zminimalizować konflikty. Praktyczne zastosowania testu socjometrycznego są obecnie rzadsze. W Polsce tę metodę rozpowszechnił Janusz Korczak, skonstruował na własny użytek nową technikę "plebiscyt życzliwości i niechęci". Istotną cechą plebiscytu jest to, że stawia on poszczególną osobę wobec obowiązku ocenienia wszystkich członków swojej grupy. Dzięki temu umożliwia wgląd w całokształt stosunków społecznych danej grupy.

Bibliografia

 • Brzezińska A. (2011 Socjometri W: J. M. Brzeziński (red.),Socjometria Metodologia badań społecznych Wydawnictwo Naukowe PWN s. 192-210
 • Chmielewska A., Kołodziejczyk J. (2013) Zastosowanie socjometrii jako narzędzia badania ról zespołowych "WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE" nr. 2
 • Holm K.,Hűbner P., Mayntz R. (1985) Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej ,Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa , s.156-167
 • Marshall G. (2004) Słownik Socjologi i Nauk społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Mika S. (1981) Psychologia społeczna ,Państwowe Wydawnictwo Naukowe Warszawa , s.455-465
 • Szacka B. (2003) Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa

Autor: Małgorzata Pierzchała, Agnieszka Chojnowska