Scenariusze symulacyjne

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja do druku nie jest już wspierana i może powodować błędy w wyświetlaniu. Zaktualizuj swoje zakładki i zamiast funkcji strony do druku użyj domyślnej funkcji drukowania w swojej przeglądarce.

Scenariusze symulacyjne - za ich pomocą przeprowadza się ocenę wartości dokonanych wyborów decyzji strategicznych. Te decyzje różnią się od siebie pod względem siły oddziaływania otoczenia na przedsiębiorstwo. Scenariusze symulacyjne służą dokonywaniu wyprzedzającej oceny wartości poszczególnych wyborów strategicznych organizacji, zależnie od oddziaływania otoczenia. Proces analiz właściwy scenariuszom symulacyjnym składa się z kilku etapów.

Etapy stosowania

Proces opracowywania scenariuszów symulacyjnych składa się z 7 etapów (wg. prof. G. Gierszewskiej):

  1. Określa się czynniki otoczenia wpływające na przedsiębiorstwo oraz ich natężenie (wyrażone za pomocą jednostek miary, obszarów występowania).
  2. Polega na określeniu tzw. deskryptorów czyli pewnych czynników służących opisowi problemu głównego.
  3. Określenie prawdopodobieństwa wystąpienia deskryptorów z poprzedniego etapu.
  4. W tym etapie wypróbowuje się model poprzez opracowanie macierzy wzajemnych wartości i wprowadzeniu otrzymanych danych do komputera.
  5. Polega na opracowaniu scenariuszy wraz z ich częścią opisową na podstawie modelu z poprzedniego etapu.
  6. W tym etapie możliwe jest uzyskanie wariantów scenariuszy opartych na przypadkach krytycznych (scenariuszy z małym prawdopodobieństwem, ale poważnych następstwach dla przedsiębiorstwa).
  7. Etap, w którym dokonuje się podsumowania wcześniejszych etapów i podjęcia decyzji wyboru strategii optymalnej, czyli niosącej jak najmniejszego zagrożenia, a dających maksymalnie duże szanse dla przedsiębiorstwa.

Przykłady zastosowania scenariuszy symulacyjnych w praktyce

Zastosowanie scenariuszy symulacyjnych w branży energetycznej Symulacje mogą pomóc w ocenie różnych strategii rozwoju w branży energetycznej. Dzięki nim można uwzględnić zmienne takie jak ceny surowców, polityka energetyczna czy rozwój technologii odnawialnych. Na przykład, symulacje mogą pomóc w zrozumieniu wpływu zmiany ceny ropy na strategię rozwoju firmy naftowej, czy jak rozwój technologii fotowoltaicznych może wpływać na zyskowość inwestycji w elektrownie słoneczne. Przez symulację można również ocenić, jak zmiany w polityce energetycznej, takie jak wprowadzenie systemu handlu emisjami, mogą wpływać na koszty produkcji energii elektrycznej.

Wykorzystanie scenariuszy symulacyjnych w sektorze finansowym Scenariusze symulacyjne mogą być używane w sektorze finansowym do oceny ryzyka inwestycyjnego, prognozowania zmienności rynku czy oceny wpływu zmian w polityce monetarnej na wyniki finansowe. Przykładowo, symulacje mogą pomóc w zrozumieniu, jak różne czynniki, takie jak inflacja, zmienność rynku czy zmiany w stopy procentowej, mogą wpływać na wyniki finansowe banku lub funduszu inwestycyjnego. Symulacje mogą również pomóc w ocenie ryzyka inwestycji w różne instrumenty finansowe, uwzględniając zmienne takie jak zmienność rynku, korelacje między aktywami czy zmienne makroekonomiczne.

Przykłady zastosowania scenariuszy symulacyjnych w sektorze transportu W sektorze transportu symulacje mogą pomóc w ocenie różnych scenariuszy rozwoju infrastruktury transportowej. Dzięki nim można uwzględnić zmienne takie jak wzrost liczby pasażerów, zmiany w preferencjach podróżnych czy rozwój technologii autonomicznych. Na przykład, symulacje mogą pomóc w zrozumieniu, jak wzrost liczby pasażerów wpływa na potrzeby infrastrukturalne, czy jak rozwój technologii autonomicznych może zmienić strukturę transportu publicznego. Symulacje mogą również pomóc w ocenie różnych strategii zarządzania ruchem drogowym, uwzględniając zmienne takie jak zmiany w strukturze miasta czy wprowadzenie opłat za korzystanie z dróg.

Zastosowanie scenariuszy symulacyjnych w sektorze zdrowia W sektorze zdrowia symulacje mogą pomóc w ocenie różnych strategii zarządzania służbami zdrowia. Dzięki nim można uwzględnić zmienne takie jak zmiany demograficzne, rozwój technologii medycznych czy zmiany w systemie ubezpieczeń zdrowotnych. Na przykład, symulacje mogą pomóc w zrozumieniu, jak zmiany demograficzne wpływają na potrzeby opieki zdrowotnej, czy jak rozwój technologii medycznych może wpływać na koszty i skuteczność leczenia. Symulacje mogą również pomóc w ocenie różnych scenariuszy reformy systemu opieki zdrowotnej, uwzględniając zmienne takie jak dostępność środków finansowych, zmiany w strukturze wiekowej czy preferencje pacjentów.

Przykłady zastosowania scenariuszy symulacyjnych w sektorze retail W sektorze retail symulacje mogą pomóc w ocenie różnych strategii marketingowych. Dzięki nim można uwzględnić zmienne takie jak trendy konsumenckie, zmiany w preferencjach zakupowych czy rozwój e-commerce. Na przykład, symulacje mogą pomóc w zrozumieniu, jak zmiany w preferencjach zakupowych wpływają na sprzedaż w sklepach stacjonarnych, czy jak rozwój e-commerce wpływa na konkurencyjność firm internetowych. Symulacje mogą również pomóc w ocenie efektywności różnych strategii cenowych, promocyjnych czy dystrybucyjnych, uwzględniając zmienne takie jak koszty, konkurencja czy trendy rynkowe.

Wyzwania i ograniczenia stosowania scenariuszy symulacyjnych

Przygotowanie modelu symulacyjnego wymaga gromadzenia i analizy dużej ilości danych. Często jest to trudne ze względu na ograniczenia dostępu do danych, brak jednolitych standardów czy ograniczenia czasowe. Ponadto, analiza danych może być skomplikowana i wymagać zaawansowanych narzędzi i umiejętności.

Przeprowadzenie symulacji może być czasochłonne i wymagać dużej ilości zasobów, zarówno ludzkich, jak i technologicznych. Symulacje mogą wymagać dużych mocy obliczeniowych i odpowiednich narzędzi, co może być kosztowne i trudne do zrealizowania dla niektórych organizacji.

Model symulacyjny musi uwzględniać wszystkie istotne czynniki otoczenia, które mogą mieć wpływ na przedsiębiorstwo. Jednak identyfikacja i uwzględnienie wszystkich tych czynników może być trudne, ponieważ niektóre z nich mogą być trudne do przewidzenia lub mierzenia.

Symulacje opierają się na założeniach i uproszczeniach, dlatego istnieje ryzyko, że wyniki mogą być niedokładne lub nieodpowiednie. Nieprawidłowe założenia, niedokładne dane lub błędnie zaimplementowane modele mogą prowadzić do nieprawidłowych wyników i błędnych decyzji.

Symulacje powinny być stale aktualizowane i dostosowywane do zmieniających się warunków rynkowych. Wprowadzenie nowych strategii, zmiany w otoczeniu biznesowym czy pojawienie się nowych czynników mogą wymagać dostosowania modelu symulacyjnego. To z kolei może być czasochłonne i kosztowne.

Korzyści płynące z używania scenariuszy symulacyjnych w procesie podejmowania decyzji strategicznych

Symulacje pozwalają na testowanie różnych strategii i ocenę ich skuteczności przed ich wdrożeniem w realnym środowisku. Dzięki temu można uniknąć kosztownych błędów i lepiej zrozumieć potencjalne konsekwencje różnych decyzji.

Symulacje pomagają zrozumieć, jak różne czynniki otoczenia mogą wpływać na wyniki przedsiębiorstwa. Dzięki temu można lepiej zidentyfikować i zrozumieć czynniki, które mają największy wpływ na wyniki finansowe i operacyjne.

Symulacje pozwalają na identyfikację potencjalnych zagrożeń i szans związanych z różnymi scenariuszami rozwoju otoczenia. Dzięki temu można lepiej przygotować się na zmiany i podjąć odpowiednie kroki w celu minimalizacji ryzyka i wykorzystania szans.

Symulacje pozwalają na podejmowanie decyzji opartych na danych i analizach, co jest bardziej obiektywne i precyzyjne niż podejmowanie decyzji opartych na intuicji i domysłach. Dzięki temu można zwiększyć skuteczność podejmowanych decyzji i zmniejszyć ryzyko błędów.

zmieniających się warunków rynkowych=== Symulacje pozwalają na szybkie testowanie różnych strategii i wariantów scenariuszy, co pozwala na szybką adaptację do zmieniających się warunków rynkowych. Dzięki temu można lepiej reagować na zmiany i utrzymywać konkurencyjność na rynku.


Scenariusze symulacyjneartykuły polecane
Mapa intensywności celówAnaliza preferencjiAnaliza scenariuszyPredykcjaMacierz McKinseyIdentyfikacja i ocena zagrożeń i szansAnaliza ASTRADiagnoza w projekcieWariantKomunikacja pozioma

Bibliografia

  • Gierszewska G., Romanowska M. (2017), Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
  • Gierszewska G., Romanowska M. (2017), Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

Autor: Rafał Ignacyk, Michał Ligęza