Samorząd terytorialny: Różnice pomiędzy wersjami

(Utworzył nową stronę ...=Definicja= Jest wynikiem decentralizacji finansów publicznych do szczebla lokalnego, w wyniku której następują zmiany jakościowe chronione najwyższym aktem praw... )
 
m (Infobox update)
 
(Nie pokazano 27 wersji utworzonych przez 5 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
=Definicja=
+
{{infobox4
 +
|list1=
 +
<ul>
 +
<li>[[Starostwo powiatowe]]</li>
 +
<li>[[Administracja publiczna]]</li>
 +
<li>[[Zadanie publiczne]]</li>
 +
<li>[[Zadania publiczne gminy]]</li>
 +
<li>[[Administracja]]</li>
 +
<li>[[Administracja samorządowa]]</li>
 +
<li>[[Formy organizacyjne jednostek samorządowych]]</li>
 +
<li>[[Prawo]]</li>
 +
<li>[[Sektor publiczny]]</li>
 +
</ul>
 +
}}
  
Jest wynikiem decentralizacji finansów publicznych do szczebla lokalnego, w wyniku której następują zmiany jakościowe chronione najwyższym aktem prawnym - Konstytucją. Jest podstawą formą organizacji władz lokalnych. W ogólnym znaczeniu, istotą samorządu jest powierzenie zarządu sprawami publicznymi samym zainteresowanym - czyli, z mocy prawa, odpowiednio zorganizowanemu zrzeszeniu obywateli. W odniesieniu do samorządu terytorialnego polega to na utworzeniu i akceptacji przez państwo, autonomicznego względem niego, systemu organów i wyposażenie ich w odpowiednie kompetencje władcze. Istotnym warunkiem powstania takich organów jest akceptacja przez państwo odrębności sfery interesów społeczności lokalnej i regionalnej, przy jednoczesnym istnieniu interesów całego społeczeństwa. Ta odrębność interesów ma wyraz prawny, w postaci nadania związkom samorządowym osobowości prawnej oraz ekonomicznej, w postaci ich uwłaszczenia. Samorząd terytorialny jest, zatem wyodrębnionym w strukturze państwa związkiem terytorialnej społeczności, powoływanym do samodzielnego wykonywania administracji publicznej, wyposażonym w materialne środki umożliwiające realizację nałożonych nań zadań. Z faktu wyodrębnienia terytorialnych związków samorządowych wynika ich względna niezależność od innych części aparatu państwowego (organów rządowych), a w konsekwencji możliwość kształtowania własnej, wewnętrznej organizacji, wybór organów przedstawicielskich oraz uprawnienia do stanowienia prawa miejscowego.  
+
 
 +
'''Samorząd terytorialny''' jest wynikiem [[Decentralizacja|decentralizacji]] finansów publicznych do szczebla lokalnego, w wyniku której następują zmiany jakościowe chronione najwyższym aktem prawnym - Konstytucją. Jest podstawą formą organizacji władz lokalnych. W ogólnym znaczeniu, istotą samorządu jest powierzenie zarządu sprawami publicznymi samym zainteresowanym - czyli, z mocy prawa, odpowiednio zorganizowanemu zrzeszeniu [[obywatel]]i. W odniesieniu do samorządu terytorialnego polega to na utworzeniu i akceptacji przez państwo, [[autonomia|autonomicznego]] względem niego, systemu organów i [[wyposażenie]] ich w odpowiednie [[kompetencje]] władcze. Istotnym warunkiem powstania takich organów jest akceptacja przez państwo odrębności sfery interesów społeczności lokalnej i regionalnej, przy jednoczesnym istnieniu interesów całego [[Społeczeństwo|społeczeństwa]]. Ta odrębność interesów ma wyraz prawny, w postaci nadania związkom samorządowym [[Osobowość prawna|osobowości prawnej]] oraz ekonomicznej, w postaci ich uwłaszczenia. Samorząd terytorialny jest, zatem wyodrębnionym w strukturze państwa związkiem terytorialnej społeczności, powoływanym do samodzielnego wykonywania [[Administracja publiczna|administracji publicznej]], wyposażonym w materialne środki umożliwiające realizację nałożonych nań zadań. Z faktu wyodrębnienia terytorialnych związków samorządowych wynika ich względna niezależność od innych części aparatu państwowego (organów rządowych), a w konsekwencji możliwość kształtowania własnej, wewnętrznej [[Organizacja|organizacji]], wybór organów przedstawicielskich oraz uprawnienia do stanowienia prawa miejscowego.  
 +
 
<google>ban728t</google>
 
<google>ban728t</google>
=Charakterystyka=
+
 +
==Definicje samorządu terytorialnego==
 +
Nie da się wskazać na jedną, dobrą i akceptowaną przez wszystkich definicję samorządu terytorialnego. Istnieje wiele określeń i różnią się one w szczegółach.
  
 +
W literaturze polskiej:
 +
# "Zdaniem Jerzego Panejki: samorząd jest opartą na przepisach ustawy, zdecentralizowaną administracją państwową, wykonywaną przez lokalne organy, niepodległe hierarchicznie innym organom i samodzielnie w granicach ustawy i ogólnego porządku prawnego.
 +
# Według Bohdana Wasiutyńskiego samorząd jest: wykonywaniem części administracji państwowej przez organizacje obdarzone osobowością prawną, działające we własnym imieniu z mocy przyznanego im prawa pod określonym nadzorem państwa.
 +
# Tadeusz Bigo przez pojęcie "samorząd terytorialny" rozumiał korporacje będące osobami prawnymi (podmiotami), zdecentralizowanymi i odrębnymi od państwa, powołane przez ustawy do wykonywania obowiązków i praw (publicznych) z zakresu administracji publicznej z wykorzystaniem władztwa administracyjnego.
 +
# Teresa Rabska, według niej: samorządem jest wyodrębniona grupa społeczna, określona przez prawo, której członkostwo powstaje z mocy prawa, powołana do wykonywania zadań administracji państwowej, w granicach przez prawo określonych, w sposób samodzielny, w formach właściwych dla administracji państwowej, posiadająca własną organizację, ustaloną w przepisach prawnych, o charakterze przedstawicielskim, pozostającą pod kontrolą tej grupy społecznej, która ją wybrała. Organizacja samorządu zbudowana jest na zasadzie decentralizacji; działając na podstawie prawa pozostaje tylko pod nadzorem organów państwowych.
 +
# Bogdan Dolnicki przyjmuje, że samorząd terytorialny jest to: jednostka o charakterze korporacyjnym, wyposażona w osobowość prawną o charakterze publicznym i prywatnym, wypełniająca poprzez wyłonienie w drodze wyborów organy zadania administracji publicznej na zasadach określomej prawnie niezależności i podlegająca przy tym nadzorowi państwowemu.
 +
# W art. 3 ust. 1 Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego (EKST), można znaleźć, że samorząd terytorialny oznacza: prawo i zdolność społeczności lokalnych, w granicach określonych prawem, do kierowania i zarządzania zasadniczą częścią spraw publicznych na ich własną odpowiedzialność i w interesie ich mieszkańców." (Bandarzewski K. 2006, s. 22-24)
 +
 +
==[[Misja]]==
 
Misja samorządu terytorialnego jest tożsama z:
 
Misja samorządu terytorialnego jest tożsama z:
 +
* Realizacją idei samorządności, która wyzwala w społeczności zmiany w mentalności, polegające na utożsamianiu się społeczności z [[Władza|władzą]] samorządową. Jest to wynik demokratycznego trybu wyłaniającego odpowiednie organy integrujące społeczność terytorialną,
 +
* Aktywizacją społeczności terytorialnej, oznaczającą inspirację dla społeczności do działań na rzecz swojego lokalnego środowiska,
 +
* Racjonalizację działania władz publicznych, które muszą mieć na uwadze [[potrzeby]] społeczności, a których spełnienie jest ograniczone w możliwościach ich zaspokajania na szczeblu jednostek podziału terytorialnego.
  
1) realizacją idei samorządności, która wyzwala w społeczności zmiany w mentalności, polegające na utożsamianiu się społeczności z władzą samorządową. Jest to wynik demokratycznego trybu wyłaniającego odpowiednie organy integrujące społeczność terytorialną
+
==Zadania==
 
+
W zakresie:
2) aktywizacją społeczności terytorialnej, oznaczającą inspirację dla społeczności do działań na rzecz swojego lokalnego środowiska
+
* Infrastruktury społecznej:
 
+
# [[Pomoc społeczna|pomoc społeczna]],
3) racjonalizację działania władz publicznych, które muszą mieć na uwadze potrzeby społeczności, a których spełnienie jest ograniczone w możliwościach ich zaspokajania na szczeblu jednostek podziału terytorialnego
+
# zabiegi zapobiegające bezrobociu,
 
+
# dynamizacja lokalnego [[Rynek pracy|rynku pracy]],
 
+
# polityka socjalna (prorodzinna),
 +
# pomoc osobom niepełnosprawnym,
 +
# ochrona zdrowia (przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii i nikotynizmowi),
 +
* Infrastruktury technicznej:
 +
# dostarczanie wody,
 +
# usuwanie ścieków komunalnych,
 +
# zaopatrzenie w energię elektryczną, cieplną oraz gaz,
 +
# utrzymywanie porządku,
 +
# transport publiczny,
 +
# budowę, remont, utrzymanie i ochronę dróg oraz zarządzanie nimi,
 +
* [[Ochrona środowiska|Ochrony środowiska]]:
 +
# zabiegi związane z ochroną środowiska i przyrody,
 +
# ochrona gospodarki wodnej, wodociągów i zaopatrzenia w wodę,
 +
# usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych
 +
# unieszkodliwianie odpadów komunalnych,
 +
* Porządku i bezpieczeństwa publicznego:
 +
# zapobieganie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
 +
# zadania związane z sytuacjami kryzysowymi,
 +
* Rozwoju regionalnego:
 +
# zaspakajanie potrzeb zbiorowych społeczności.
  
Władze samorządowe i publiczne tworzą system władzy i pewną kategorię własności w odniesieniu do otoczenia, z której wynikają ważne konsekwencje:
+
Władze samorządowe i publiczne tworzą [[system]] władzy i pewną kategorię własności w odniesieniu do otoczenia, z której wynikają ważne konsekwencje:
 
+
* Działalność władz musi być koordynowana względem [[Gospodarstwo domowe|gospodarstw domowych]], oraz [[Przedsiębiorstwo|przedsiębiorstw]]
1) działalność władz musi być koordynowana względem gospodarstw domowych, oraz przedsiębiorstw
+
* Wyżej wymieniona koordynacja musi dotyczyć sfery podatkowej i polityki wydatkowej
 
+
* Odpowiedzialność za sprawy publiczne  
2) wyżej wymieniona koordynacja musi dotyczyć sfery podatkowej i polityki wydatkowej
 
 
 
3) odpowiedzialność za sprawy publiczne  
 
  
 
W Polsce funkcjonują dwa rodzaje samorządu lokalnego (gmina i powiat), oraz samorząd województwa (samorząd regionalny). Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej traktuje samorząd terytorialny jako element organizacji państwa, odrębny i niezależny od administracji rządowej.  
 
W Polsce funkcjonują dwa rodzaje samorządu lokalnego (gmina i powiat), oraz samorząd województwa (samorząd regionalny). Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej traktuje samorząd terytorialny jako element organizacji państwa, odrębny i niezależny od administracji rządowej.  
  
=Bibliografia=
+
==Bibliografia==
 
+
* Bandarzewski K. (2006), ''Prawo samorządu terytorialnego w Polsce'', Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa
* Owsiak S., Finanse publiczne teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 140, 432-434
+
* [http://www.cossw.pl/file/redir.php?id=5603 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.], Dz.U.1997.78.483 rozdział VII,
* Konstytucja RP, rozdział VII
+
* Owsiak S. (2005), ''[[Finanse publiczne]] teoria i praktyka'', Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa,
 +
* Piasecki A. K. (2009), ''Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne'', Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa,
 +
* Stahl M. (2010), ''Encyklopedia samorządu terytorialnego, część I Ustrój'', Wydawnictwo Difin, Warszawa,
 +
* [http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19900320191/U/D19900191Lj.pdf Ustawa z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych], Dz.U. 1990 nr 32 poz. 191.
  
{{a|Agata Migdał}}
+
{{a|Agata Migdał, Natalia Hulbój}}
 +
{{msg:law}}
 
[[Kategoria:Administracja publiczna]]
 
[[Kategoria:Administracja publiczna]]
 +
[[en:Teritorial government]]

Aktualna wersja na dzień 16:03, 8 sty 2019

Samorząd terytorialny
Polecane artykuły


Samorząd terytorialny jest wynikiem decentralizacji finansów publicznych do szczebla lokalnego, w wyniku której następują zmiany jakościowe chronione najwyższym aktem prawnym - Konstytucją. Jest podstawą formą organizacji władz lokalnych. W ogólnym znaczeniu, istotą samorządu jest powierzenie zarządu sprawami publicznymi samym zainteresowanym - czyli, z mocy prawa, odpowiednio zorganizowanemu zrzeszeniu obywateli. W odniesieniu do samorządu terytorialnego polega to na utworzeniu i akceptacji przez państwo, autonomicznego względem niego, systemu organów i wyposażenie ich w odpowiednie kompetencje władcze. Istotnym warunkiem powstania takich organów jest akceptacja przez państwo odrębności sfery interesów społeczności lokalnej i regionalnej, przy jednoczesnym istnieniu interesów całego społeczeństwa. Ta odrębność interesów ma wyraz prawny, w postaci nadania związkom samorządowym osobowości prawnej oraz ekonomicznej, w postaci ich uwłaszczenia. Samorząd terytorialny jest, zatem wyodrębnionym w strukturze państwa związkiem terytorialnej społeczności, powoływanym do samodzielnego wykonywania administracji publicznej, wyposażonym w materialne środki umożliwiające realizację nałożonych nań zadań. Z faktu wyodrębnienia terytorialnych związków samorządowych wynika ich względna niezależność od innych części aparatu państwowego (organów rządowych), a w konsekwencji możliwość kształtowania własnej, wewnętrznej organizacji, wybór organów przedstawicielskich oraz uprawnienia do stanowienia prawa miejscowego.

Definicje samorządu terytorialnego

Nie da się wskazać na jedną, dobrą i akceptowaną przez wszystkich definicję samorządu terytorialnego. Istnieje wiele określeń i różnią się one w szczegółach.

W literaturze polskiej:

 1. "Zdaniem Jerzego Panejki: samorząd jest opartą na przepisach ustawy, zdecentralizowaną administracją państwową, wykonywaną przez lokalne organy, niepodległe hierarchicznie innym organom i samodzielnie w granicach ustawy i ogólnego porządku prawnego.
 2. Według Bohdana Wasiutyńskiego samorząd jest: wykonywaniem części administracji państwowej przez organizacje obdarzone osobowością prawną, działające we własnym imieniu z mocy przyznanego im prawa pod określonym nadzorem państwa.
 3. Tadeusz Bigo przez pojęcie "samorząd terytorialny" rozumiał korporacje będące osobami prawnymi (podmiotami), zdecentralizowanymi i odrębnymi od państwa, powołane przez ustawy do wykonywania obowiązków i praw (publicznych) z zakresu administracji publicznej z wykorzystaniem władztwa administracyjnego.
 4. Teresa Rabska, według niej: samorządem jest wyodrębniona grupa społeczna, określona przez prawo, której członkostwo powstaje z mocy prawa, powołana do wykonywania zadań administracji państwowej, w granicach przez prawo określonych, w sposób samodzielny, w formach właściwych dla administracji państwowej, posiadająca własną organizację, ustaloną w przepisach prawnych, o charakterze przedstawicielskim, pozostającą pod kontrolą tej grupy społecznej, która ją wybrała. Organizacja samorządu zbudowana jest na zasadzie decentralizacji; działając na podstawie prawa pozostaje tylko pod nadzorem organów państwowych.
 5. Bogdan Dolnicki przyjmuje, że samorząd terytorialny jest to: jednostka o charakterze korporacyjnym, wyposażona w osobowość prawną o charakterze publicznym i prywatnym, wypełniająca poprzez wyłonienie w drodze wyborów organy zadania administracji publicznej na zasadach określomej prawnie niezależności i podlegająca przy tym nadzorowi państwowemu.
 6. W art. 3 ust. 1 Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego (EKST), można znaleźć, że samorząd terytorialny oznacza: prawo i zdolność społeczności lokalnych, w granicach określonych prawem, do kierowania i zarządzania zasadniczą częścią spraw publicznych na ich własną odpowiedzialność i w interesie ich mieszkańców." (Bandarzewski K. 2006, s. 22-24)

Misja

Misja samorządu terytorialnego jest tożsama z:

 • Realizacją idei samorządności, która wyzwala w społeczności zmiany w mentalności, polegające na utożsamianiu się społeczności z władzą samorządową. Jest to wynik demokratycznego trybu wyłaniającego odpowiednie organy integrujące społeczność terytorialną,
 • Aktywizacją społeczności terytorialnej, oznaczającą inspirację dla społeczności do działań na rzecz swojego lokalnego środowiska,
 • Racjonalizację działania władz publicznych, które muszą mieć na uwadze potrzeby społeczności, a których spełnienie jest ograniczone w możliwościach ich zaspokajania na szczeblu jednostek podziału terytorialnego.

Zadania

W zakresie:

 • Infrastruktury społecznej:
 1. pomoc społeczna,
 2. zabiegi zapobiegające bezrobociu,
 3. dynamizacja lokalnego rynku pracy,
 4. polityka socjalna (prorodzinna),
 5. pomoc osobom niepełnosprawnym,
 6. ochrona zdrowia (przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii i nikotynizmowi),
 • Infrastruktury technicznej:
 1. dostarczanie wody,
 2. usuwanie ścieków komunalnych,
 3. zaopatrzenie w energię elektryczną, cieplną oraz gaz,
 4. utrzymywanie porządku,
 5. transport publiczny,
 6. budowę, remont, utrzymanie i ochronę dróg oraz zarządzanie nimi,
 1. zabiegi związane z ochroną środowiska i przyrody,
 2. ochrona gospodarki wodnej, wodociągów i zaopatrzenia w wodę,
 3. usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych
 4. unieszkodliwianie odpadów komunalnych,
 • Porządku i bezpieczeństwa publicznego:
 1. zapobieganie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
 2. zadania związane z sytuacjami kryzysowymi,
 • Rozwoju regionalnego:
 1. zaspakajanie potrzeb zbiorowych społeczności.

Władze samorządowe i publiczne tworzą system władzy i pewną kategorię własności w odniesieniu do otoczenia, z której wynikają ważne konsekwencje:

 • Działalność władz musi być koordynowana względem gospodarstw domowych, oraz przedsiębiorstw
 • Wyżej wymieniona koordynacja musi dotyczyć sfery podatkowej i polityki wydatkowej
 • Odpowiedzialność za sprawy publiczne

W Polsce funkcjonują dwa rodzaje samorządu lokalnego (gmina i powiat), oraz samorząd województwa (samorząd regionalny). Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej traktuje samorząd terytorialny jako element organizacji państwa, odrębny i niezależny od administracji rządowej.

Bibliografia

Autor: Agata Migdał, Natalia Hulbój

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.