Rynek pierwotny

Wersja z dnia 21:36, 15 maj 2009 autorstwa Zybex (dyskusja | edycje) (Utworzył nową stronę ...==Charakterystyka== Rynek kapitału często nazywany jest też rynkiem finansowym. Przedmiotami obrotu na rynku finansowym są fundusze lokacyjne bądź pożyczkowe o r... )
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Charakterystyka

Rynek kapitału często nazywany jest też rynkiem finansowym. Przedmiotami obrotu na rynku finansowym są fundusze lokacyjne bądź pożyczkowe o różnych terminach zapadalności. Według kryterium, jakim jest rodzaj transakcji między uczestnikami, rynek finansowy można podzielić na rynek pierwotny oraz rynek wtórny.

Rynek pierwotny jest to rodzaj rynku kapitałowego, na którym lokowane są nadwyżki funduszy pieniężnych jednostek, oraz następuje pierwsza sprzedaż nowo wyemitowanych papierów wartościowych przez uprawnione podmioty gospodarcze. Jednym z czynników, wpływającym na możliwości inwestowania na tym rynku, jest skłonność do oszczędzania. Im większe jest przekonanie inwestorów, że ulokowanie swoich środków finansowych jest korzystniejsze na pierwotnym rynku kapitałowym niż w banku, tym bardziej jest prawdopodobna jest ta inwestycja. Dla podmiotów gospodarczych sprzedaż swoich wyemitowanych papierów wartościowych rynku pierwotnym jest możliwością pozyskania środków finansowania swojej działalności. W ten sposób rynek pierwotny stwarza możliwości dopływu środków finansowych do jednostek gospodarczych. Podmiotami na tym rynku mogą być zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne,dysponujące nadwyżkami środków finansowych, którzy są zainteresowani nabyciem wyemitowanych papierów wartościowych.

Aby zbadać opłacalność planowanej emisji papierów wartościowych na rynku pierwotnym, zalecane jest, aby jednostka gospodarcza podjęła następujące działania:

 • pozyskanie informacji o możliwości uzyskania kredytu bankowego,oraz ewentualnym jego koszcie
 • pozyskanie informacji o możliwej cenie emisyjnej (która to może być stała lub zmienna)
 • pozyskanie informacji o ewentualnym zysku po przeprowadzeniu takie emisji
 • pozyskanie informacji o koszcie danej emisji.

Regulacje prawne w Polsce

W Polsce najważniejszymi regulacjami ustawowymi, dotyczącymi funkcjonowania rynku kapitałowego są:

 1. Ustawa - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi
 2. Ustawa o obligacjach
 3. Ustawa o funduszach inwestycyjnych
 4. Kodeks spółek handlowych
 5. Ustawa o prywatyzacji
 6. Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
 7. Ustawa o listach zastawnych i bankach

Rodzaje emisji na rynku pierwotnym

Na rynku pierwotny występują dwa rodzaje emisji: publiczna oraz niepubliczna. W Polsce emisja publiczna papierów wartościowych jest to taka,w której propozycja nabycia emitowanych papierów wartościowych odbywa się za pomocą środków masowego przekazu. Oferta zakupu, natomiast, skierowana jest do nieograniczonej liczby inwestorów lub przynajmniej do ponad 300 osób. Wprowadzane na rynek papiery muszą mieć formę zdematerializowaną, a emisje mogą być dokonywane wielokrotnie przez tych samych emitentów. Aby móc wprowadzić do publicznego obrotu swoje papiery wartościowe, podmiot gospodarczy powinien uzyskać zgodę Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Wyjątkiem są papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa oraz Narodowy Bank Polski. Papierami wartościowymi, które mogą być dopuszczone do obrotu w na rymu publicznym są akcje, obligacje, zbywalne prawa z papierów wartościowych oraz prawa pochodne.

Podczas emisji niepublicznej, oferta jest skierowana do mniej niż 300 osób, obrót ma charakter prywatny, może odbywać się z udziałem państwa, bądź wyłącznie między osobami prywatnymi. Niema także potrzeby uzyskania zgody Komisji Papierów Wartościowych i Giełd na emisję papierów wartościowych w trybie emisji niepublicznej.

Funkcje rynku pierwotnego

a) alokacja kapitału do najbardziej atrakcyjnych oraz efektywnych działów gospodarki b) możliwości rozwoju podmiotów gospodarczych c) zwiększenie konkurencji na rynku finansowym d) rozwój rynku papierów wartościowych (nowe emisje, nowi inwestorzy) e) lepsza wycena emitenta na rynku pierwotnym


Bibliografia

 • Jacek Socha, Rynek Papierów Wartościowych w Polsce, Olympus Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu SA, Warszawa, 2003
 • Janusz Kudła, Instrumenty Finansowe, Oficyna Wydawnicza WSM SIG, Warszawa, 2002
 • Wiesław Dębski, Rynek finansowy i jego mechanizmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2001


Autor: Anastazja Samarska