Rozkład dwumianowy

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 20:20, 21 sty 2023 autorstwa Sw (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Rozkład dwumianowy
Polecane artykuły

Rozkład dwumianowy – rozkład prawdopodobieństwa sformułowany przez szwajcarskiego matematyka Johanna Bernulliego (1654-1705). Zmianna losowa ma rozkład dwumianowy, gdy zostaną spełnione następujące warunki:

 • Liczba prób jest ustalona – we wzorach najczęściej określana jako „n”.
 • Wynikiem każdej próby mogą być jedynie stany: sukces i porażka.
 • Każda z prób jest niezależna, oznacza to, że wynik poszczególnej próby nie ma wpływu na wyniki pozostałych prób.
 • Prawdopodobieństwo sukcesu i porażki jest stałe dla wszystkich prób.

Definicja rozkładu dwumianowego bazuje na eksperymencie wykonywanym według tak zwanego schematu Bernoulliego. Eksperyment ten przebiega w następujący sposób:

Należy przeprowadzić doświadczenie, którego wynikiem może być jedno z następujących zdarzeń, zdarzenie A z prawdopodobieństwem p lub zdarzenie przeciwne B, którego prawdopodobieństwo wystąpienia wynosi q = 1-p. Jedno ze zdarzeń określane jest jako „sukces” a drugie jako „porażka”. Doświadczenie to należy powtórzyć n-krotnie. Każde z doświadczeń musi być niezależne, czyli prawdopodobieństwo sukcesu pozostaje niezmienne. Liczba doświadczeń które zakończyły sukcesami można wyrazić zmienną losową X należącą do zbioru liczb całkowitych nieujemnych z granicą równą n (liczba prób) (J. Jóźwiak, J. Podgórski 2012, s. 128-129).

Przykład eksperymentu przeprowadzonego według schematu Bernulliego: Wykonujemy 10 niezależnych doświadczeń polegających na rzucie monetą. W każdym rzucie prawdopodobieństwo że wypadnie reszka wynosi 50% czyli p =0,5. Można przyjąć, że doświadczenie którego wynikiem jest reszka będzie sukcesem a jeżeli wypadnie orzeł to wynikiem będzie porażka. Reszka może wypaść k = 0, 1, 2, …, 10 razy.

Funkcja prawdopodobieństwa zmiennej dwumianowej

Zdarzenie X = k ma miejsce, gdy po przeprowadzonych n niezależnych prób, zaobserwujemy dowolny ciąg zdarzeń, w którym sukces wystąpił k razy a porażka n-k razy. Prawdopodobieństwo otrzymania takiego ciągu jest dokładnie takie samo jak otrzymanie dowolnego innego ciągu zdarzeń i wynosi: \[ p^{k}(1-p)^{n-k} \] Aby obliczyć liczbę możliwych n-elementowych ciągów zdarzeń, w których zdarzenie nazywane sukcesem wystąpi dokładnie k razy, należy obliczyć kombinację z n elementów po k. Zatem prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia X = k będzie sumą prawdopodobieńswt wystąpienia poszczególnych kombinacji: \[ P\left ( X=k \right )= \binom{n}{k}p^{k}\left ( 1-p \right )^{n-k}\] Wzór prawdziwy dla k = 0, 1, 2, …, n (J. Jóźwiak, J. Podgórski 2012, s. 128-129).

Charakterystyki rozkładu dwumianowego

Aby wyznaczyć wartość oczekiwną oraz wariancję zmiennej, która podlega rozkładowi dwumianowemu należy wykorzystać fakt, że zmienna losowa X ~ B(n,p) może zostać przedstawiona jako suma n niezależnych zmiennych losowych podlegających rozkładowu zero-jedynkowemy z paremetrem p: \[ X := \sum_{i=1}^{n}X_{i} \] gdzie X ~ rozkład zero-jedynkowy z parametrem p,(i = 1,...,n). Następnie wtkorzystującc własności wartości oczekiwanej oraz wariancji, można otrzymać następujące wzory: \[ E(X)=E\left ( \sum_{i=1}^{n} \right )= \sum_{i=1}^{n}(X_{i})-\sum_{i=1}^{n}p=np \] oraz \[ D^2(X)=D^2\left ( \sum_{i=1}^{n}X_{i}\right )=\sum_{i=1}^{n}D^2(X_{i})=npq \]

Zatem charekterystyki rozkładu dwumianowego prezentują się następująco:

 • wartośc oczekiwana:

\[ E(X)=np \]

 • wariancja:

\[ D^2=npq \]

 • odchylenie standardowe:

\[ D(X)=\sqrt{npq} \] (S. Denkowska, M. Papież 2011, s. 43-44)

Rozkład prawdopodobieństwa częstości względnej pojawiania się sukcesu

Mając zmienną losową podlegającą rozkładowi dwumianowemu o parametrach n oraz p, można zdefiniować częstość względną sukcesów jako zmienną losową: \[ W=\frac{X}{n}\] Zmienna ta może przyjmować wartości należące do zbioru: \[ W =\left \{ 0,\frac{1}{n},\frac{2}{n},...,1 \right \} \] Zachodzi zatem równość: \[ P\left ( W=\frac{k}{n} \right )=P\left ( \frac{X}{n}=\frac{k}{n} \right )=P\left ( X=k \right ) \] Gdzie: \[ \left ( k=0,1,...,n \right ) \] Równość ta oznacza, że zmienna W podlega rozkładowy dwumianowemu oraz przymuje takie same wartości co zmienna losowa X. Wykorzystując własności wynikające z definicji wartości oczekiwane oraz definicji wariancji otrzymuje się: \[ D^2\left ( W \right )=D^2\left ( \frac{X}{n} \right )=\frac{1}{n^2}D^2\left ( X \right )=\frac{1}{n^2}np\left ( 1-p \right )=\frac{p\left ( 1-p \right )}{n}\] oraz \[ E\left ( W \right )=E\left ( \frac{X}{n} \right )=\frac{1}{n}E\left ( X \right )=\frac{1}{n}np=p \] Z ostatniego wzoru wynika, iż w n doświadczeniach przeprowadzonych według schematu Bernulliego, wartość oczekiwna częstości sukcesów jest taka sama co prowdopodobieństwo wystąpienia sukcesu w pojedynczym doświadczniu (J. Jóźwiak, J. Podgórski 2012, s. 132-133).

Bibliografia

 • Denkowska S., Papież M. (2011), Rachunak prawdopodobieństwa dla studentów studiów ekonomicznych, Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa s. 43-44
 • Gębura A. (2004), Matematyka, fizyka i astronomia, WSiP, Warszawa, s, 101
 • Gruszczyński M. (red.) (2012), Mikroekonometria. Modele i metody analizy danych indywidualnych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 65
 • Jóżwiak J., Podgórski J. (2012), Statystyka od podstaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 128-133
 • Ostasiewicz W. (2012), Myślenie statystyczne, Wolters Kluwer Polska, Warszawa
 • Woźniak M. (2002), Statystyka ogólna, Wydawnictwo AE, Kraków

Autor: Mateusz Kaczor