Rodzaje dywidend

Z Encyklopedia Zarządzania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Rodzaje dywidend
Polecane artykuły


 • Dywidendy zwykłe - wypłaty gotówkowe czynione bezpośrednio na rzecz akcjonariuszy i stanowiące część zwykłej działalności gospodarczej. Można je podzielić na:
 • Dywidendy regularne - wypłacane co pewien czas, raz w roku, co pół roku, co kwartał. Większość przedsiębiorstw amerykańskich płaci regularne dywidendy gotówkowe cztery razy w roku. Zdarzają się jednak również wypłaty miesięczne. Jeżeli dywidendy wypłacane są zbyt często to ich wartość nominalna jest z reguły niska co powoduje, że przy małej ilości akcji koszty transferu dywidendy do akcjonariuszy będą stosunkowo wysokie w relacji do wartości posiadanych akcji.
 • Dywidendy nieregularne - nie mają określonego czasu wypłaty ani ustalonej kwoty wypłacanej dywidendy. Nawet gdy dywidendę wypłaca się regularnie, jej wartość jest zmienna, zwłaszcza gdy wyrażona jest w relacji do dolara (w przypadku zagranicznych papierów wartościowych lub w filiach firm amerykańskich). Spowodowane jest to poniekąd wahaniami kursu danej waluty w stosunku do dolara.
 • Dywidendy dodatkowe - mogą, ale nie muszą być wypłacane w przyszłości. Najczęściej wypłata ich to następstwo ponadprzeciętnych zysków, które prawdopodobnie nie powtórzą się w najbliższym okresie. Podwyższona kwota dywidendy nie byłaby więc możliwa do zachowania w przyszłych okresach. Z tego też powodu przedsiębiorstwa najczęściej płacą dywidendy regularne, a dodatkowymi zyskami dzielą się z akcjonariuszami w formie dywidend dodatkowych. Jest to polityka odpowiednia dla firm, które charakteryzują się cyklicznością sprzedaży i w których występują znaczne wahania zysków. Dzięki utrzymywaniu stałego poziomu dywidendy gotówkowej i powiększaniu jej dodatkowo w zyskownych latach, firma jest w stanie utrzymać ciągłość wypłaty dywidendy, której poziom jest zawsze zapewniony i ewentualnie powiększać ją o dodatkową dywidendę, kiedy pozwalają na to zwiększone zyski. Czasami spółki mogą płacić dodatkową dywidendę w formie niegotówkowej np. poprzez papiery wartościowe.
 • Dywidendy specjalne - są zarezerwowane dla wypłat, które najprawdopodobniej się nie powtórzą. Wypłacane są w nadzwyczajnych okolicznościach.
 • Dywidendy likwidacyjne - wypłacane są w momencie zamykania części działalności spółki lub w momencie jej likwidacji. Ponieważ dywidendy takie traktowane są jako zwrot kapitału, nie są obłożone podatkiem dochodowym.

Dywidendy nie zawsze mają postać gotówki. Czasami przedsiębiorstwa rozdzielają dywidendę w postaci akcji lub podniesienie nominalnej wartości dotychczasowych akcji. Istnieją również przypadki, gdzie firmy zamiast dywidendy przesyłają akcjonariuszom próbki swoich wyrobów.

Polski Kodeks Handlowy wyróżnia dwa rodzaje dywidend:

 1. Od akcji zwykłych - dywidendy są ustalane każdorazowo na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, pozostają w określonej relacji do nominalnej wartości akcji.
 2. Od akcji uprzywilejowanych - jeżeli uprzywilejowanie dotyczy podziału zysku, prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, przydziału akcji czy też podziału majątku spółki w przypadku jej likwidacji to dywidendy od tych akcji mają pierwszeństwo przed dywidendami od akcji zwykłych.

Dywidendy od akcji uprzywilejowanych mogą być kumulowane w okresie 5 lat. O formie ich wypłat oraz sposobie kumulowania decyduje statut spółki. Może on stanowić, że zaległą dywidendę uprzywilejowaną wypłaca się w całości w pierwszym roku, w którym spółka wygospodaruje zysk, albo że wypłaca się ją ratami w kliku najbliższych ratach. Dywidenda uprzywilejowana nie może być wypłacana z rezerw, gdyż źródłem dywidend są zyski. Spółka może jednak utworzyć specjalny fundusz rezerwowy z zysku na pokrycie dywidend uprzywilejowanych w latach, w których nie wykazano zysku bilansowego.

Bibliografia

 • Maria Sierpińska, Polityka dywidend w spółkach kapitałowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Kraków 1999, s. 58-61
 • Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield, Bradford D. Jordan, Finanse przedsiębiorstw, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1999, s. 573
 • Richard A. Brealey, Steward C. Myers, Podstawy finansów przedsiębiorstw Tom I, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 575-576

Autor: Anna Rusinek

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.