Rejestr KRS

Rejestr KRS
Polecane artykuły

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) stanowi podlegającą Ministerstwu Sprawiedliwości scentralizowaną bazę danych funkcjonującą na podstawie Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym[1]. Wraz z dniem 1.01.2001r. zastąpił on funkcjonujący do tej pory publiczny Rejestr Handlowy[1].

Na Rejestr KRS składają się[2]:

Podmioty gospodarcze podlegające wpisom do Rejestru KRS

Wśród podmiotów gospodarczych, które podlegają wpisom do rejestru KRS wymienia się [2]:

 1. Spółki:
  • jawne,
  • partnerskie,
  • komandytowe,
  • komandytowo-akcyjne,
  • akcyjne,
  • z o.o.,
 2. Spółdzielnie (w tym: spółdzielnie europejskie),
 3. Przedsiębiorstwa państwowe,
 4. Instytuty badawcze,
 5. Towarzystwa:
  • ubezpieczeń wzajemnych,
  • reasekuracji wzajemnej,
 6. Inne osoby prawne wymienione w ustawie,
 7. Prowadzące działalność na terytorium Polski oddziały
  • przedsiębiorców zagranicznych,
  • zakładów ubezpieczeń,
  • zakładów reasekuracji,
 8. Europejskie zgrupowania interesów gospodarczych,
 9. Instytucje gospodarki budżetowej.

Wpisy do rejestru

Wpisu do prowadzonego w systemie informatycznym rejestru KRS dokonuje właściwy dla przedsiębiorcy rejonowy sąd gospodarczy. Przez wyrażenie dokonanie wpisu należy rozumieć zarówno jego wprowadzenie, jak i wykreślenie[2]. Wpis jest dokonywany, co do zasady, na wniosek przedsiębiorcy (wyjątkiem jest sytuacja, w której wpisu dokonuje się z urzędu), przy użyciu urzędowego formularza, w terminie 7 dni od momentu wystąpienia zdarzenia, które dokonanie wpisu uzasadnia. Od dnia 1 marca 2020 roku nie dopuszcza się już składania wniosków w formie papierowej, jedyną dopuszczalną formą złożenia wniosku o wpis do rejestru jest forma elektroniczna wykorzystująca dostępny system teleinformatyczny[3]. Złożenie wniosku podlega obowiązkowi uiszczenia opłaty sądowej. Złożenie wniosku bez uiszczenia opłaty nie wywołuje skutków prawnych.

Biorąc pod uwagę czynności realizowane w ramach dokonywania wpisu do rejestru można podzielić go na dwa etapy[4]:

 1. Merytoryczne rozpoznanie dokonywane przez sędziego.
 2. Wpisanie danych do rejestru wpisów.

Cel prowadzenia KRS

Podstawowym celem, dla którego ewidencjonuje się podmioty gospodarcze w ramach rejestru KRS jest zapewnienie dostępu do aktualnych, rzetelnych informacji o podmiotach gospodarczych uczestniczących w obrocie gospodarczym, co z kolei ma prowadzić do poprawy bezpieczeństwa samego obrotu gospodarczego[2].

Przypisy

 1. 1,0 1,1 Mazur Z., Mazur H., Mendyk-Krajewska T. (2015), Elektroniczne rejestry publiczne, "Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego- Ekonomiczne problemy usług", nr 852, Szczecin, s.509.
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 Żywicka A. (2012), Rejestry przedsiębiorców w polskim systemie prawnym, "Zeszyty Naukowe WSEI seria: Administracja",nr 2(1/2012), s. 83-94.
 3. Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, Art. 19
 4. Masiota J. (2003), Uwagi na temat wybranych aspektów funkcjonowania Krajowego Rejestru Sądowego, "Palestra" nr 48/5-6(545-546), s.55-62.

Bibliografia

Linki zewnętrzne

Autor: Sylwia Zych

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.