Rachunek kosztów według faz produkcji

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 20:41, 21 maj 2020 autorstwa 127.0.0.1 (dyskusja) (LinkTitles.)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Rachunek kosztów według faz produkcji
Polecane artykuły


Rachunek kosztów według faz produkcji (inaczej kalkulacja procesowa fazowa) stosowany jest w przypadku, gdy proces wytworzenia danego produktu składa się z kilku następujących po sobie faz technologicznych, w wyniku których powstają określone półprodukty, detale lub części. W metodzie kalkulacji fazowej każda faza technologiczna stanowi odzdzielny etap kalkulacji. W każdej fazie kalkulowany jest techniczny koszt wytworzenia. Półprodukty powstałe we wcześniejszych fazach technologicznych przekazywane są do następnych faz po technicznym koszcie wytworzenia.[1] Ma zastosowanie głównie w produkcji masowej, wieloseryjnej, np. w wytwórniach marmolady, przemyśle cukierniczym, odzieżowym, włókienniczym, w produkcji odlewów, ceramiki budowlanej.[2] Metoda kalkulacji fazowej umożliwia dokładniejsze rozliczenie i kontrolę kosztów poszczególnych faz produkcyjnych co umożliwia także ustalenie kosztu poszczególnych półproduktów, które są przekazywane po każdym procesie produkcyjnym.[3]

Kalkulacja jednostkowego kosztu wytworzenia

Dla każdej wydzielonej fazy technologicznej obserwuje się ponoszone koszty. Wydzielenie poszczególnych faz produkcji często wiąże się z wyodrębnieniem jednostek organizacyjnych wewnątrz przedsiębiorstwa realizujących daną fazę procesu produkcyjnego lub pojedynczych stanowisk, których wielkość produkcji można zmierzyć. Dlatego w tej kalkulacji możliwe jest ustalenie nie tylko kosztu jednostkowego wytworzenia wyrobu gotowego przekazywanego do magazynu, ale także kosztu jednostkowego półfabrykatów powstających w kolejnych fazach procesu produkcyjnego. Każdy proces produkcyjny jest traktowany jako odrębny etap kalkulacji.[4]

Do rozliczania kosztów danej fazy na produkty, w zależności od rodzaju produkcji można wykorzystać metodę kalkulacji podziałowej prostej, podziałowej ze współczynnikami lub metodę kalkulacji doliczeniowej.[5]

Odmiany kalkulacji procesowej (fazowej)

Ze względu na rodzaj produkcji wyróżnia się:

 • kalkulację procesową prostą - stosowaną w przedsiębiorstwach, w których we wszystkich fazach procesu produkcyjnego produkcja jest jednorodna,
 • kalkulację procesową mieszaną - stosowaną w przedsiębiorstwach, w których jedne wydziały zajmują się produkcją jednorodną, a w innych produkcja jest różnorodna.

Ze względu na sposób przekazywania półfabrykatów pomiędzy wyodrębnionymi fazami procesu technologicznego wyróżnia się:

 • kalkulację fazową półfabrykatową,
 • kalkulację fazową - bezpółfabrykatową.

W metodzie półfabrykatowej zakłada się, że koszty każdej fazy gromadzi się w karcie kalkulacyjnej, a następnie powiększa się je o wartość półfabrykatów przyjętych z fazy poprzedzającej. W rezultacie koszty ustalone w ostatniej fazie są równe kosztom wytworzenia wyrobów gotowych. Koszt wytworzenia wyrobów gotowych przy zastosowaniu metody półfabrykatowej można zapisać za pomocą formuł:

I - pierwsza faza produkcji

\(KF_{\text{(I)}} = K_{\text{(M)}} + K_{\text{(P fazy I)}}\)

II - druga faza produkcji

\(KF_{\text{(II)}} = KF_{\text{(I)}} + K_{\text{(P fazy II)}}\)

N - 1 - przedostatnia faza produkcji

\(KF_{\text{(N-1)}} = KF_{\text{(N-2)}} + K_{\text{(P fazy N-1)}}\)

N- ostatnia faza produkcji

\(KF_{\text{(N)}} = KF_{\text{(N-1)}} + K_{\text{(P fazy N)}}\)

Koszt wytworzenia produktów\[K_{\text{(WG)}} = KF_{\text{(N)}}\]

gdzie\[KF_{\text{(I)}}\] - koszty wytworzenia półfabrykatu po fazie (I) procesu produkcyjnego,

\(KF_{\text{(M)}}\) - koszty wsadu materiałów,

\(KF_{\text{(M)}}\) - koszty przerobu wyodrębnionej fazy produkcyjnej,

\(K_{\text{(WG)}}\) - koszt wytworzenia wyrobów gotowych.[6]

Ewidencja kosztów

Konta analityczne kosztów poszczególnych procesów prowadzone do konta "Produkcja podstawowa" zbierają w ciągu okresu koszty bezpośrednie, do których w końcu miesiąca - przed sporządzeniem kalkulacji dolicza się koszty pośrednie ewidencjonowane na koncie "Koszty wydziałowe". W przypadku gdy wydziały produkcyjne pokrywają się z fazami produkcyjnymi, to do konta "Koszty wydziałowe" prowadzi się konta analityczne dla każdej fazy. W końcu miesiąca koszty wydziałowe z odpowiadającego mu konta analitycznego kosztów wydziałowych przenoszone są na konto analityczne, prowadzone do konta "Produkcja podstawowa".

Niektóre jednostki gospodarcze nie prowadzą odrębnej ewidencji kosztów wydziałowych dla każdego procesu produkcyjnego, ponieważ w jednym wydziale produkcyjnym odbywa się kilka procesów, a w niektórych przypadkach - nawet wszystkie procesy produkcyjne. W takiej sytuacji koszty wydziałowe gromadzone na jednym koncie dotyczą kilku procesów i w związku z tym na koniec miesiąca rozlicza się je na poszczególne procesy za pomocą odpowiednich kluczy podziałowych kosztów.[2]

Bibliografia

 • W. Janik, M. Paździor, Rachunek kosztów w zarządzaniu organizacjami", Wyd. CeDeWu Sp z o.o, Warszawa 2010
 • J. Matuszewicz, "Rachunek kosztów", Wyd. FINANS – SERVIS, Warszawa 2001
 • M. Ossowski, "Rachunek kosztów", Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. Z o.o., Gdańsk 2004

Przypisy

 1. Rachunek kosztów w zarządzaniu organizacjami", W. Janik, M. Paździor, Wyd. CeDeWu Sp z o.o, Warszawa 2010, s. 57
 2. 2,0 2,1 Rachunek kosztów", J. Matuszewicz, Wyd. FINANS – SERVIS, Warszawa 2001 s. 143
 3. Rachunek kosztów", M. Ossowski, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. Z o.o., Gdańsk 2004, s. 218
 4. Rachunek kosztów", M. Ossowski, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. Z o.o., Gdańsk 2004, s. 219
 5. Rachunek kosztów w zarządzaniu organizacjami", W. Janik, M. Paździor, Wyd. CeDeWu Sp z o.o, Warszawa 2010, s. 57
 6. Rachunek kosztów", M. Ossowski, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. Z o.o., Gdańsk 2004, s. 219-220

Autor: Anna Mizia