Przyczyny wdrażania systemów informatycznych

Z Encyklopedia Zarządzania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Przyczyny wdrażania systemów informatycznych
Polecane artykuły


Najczęściej wymienianymi przyczynami wdrażania nowoczesnych technologii informatycznych w firmach są (G. Curtis 1995, s. 338):

  • niewydolność aktualnie stosowanych systemów informacyjnych, które nie radzą sobie ze wzrostem wymagań użytkowników,
  • ograniczenie kosztów przetwarzania informacji,
  • zwiększanie się potrzeb informacyjnych dla podejmowania decyzji menedżerskich,
  • konieczność zapewnienia klientom lepszej i sprawniejszej obsługi,
  • wykorzystanie nowoczesnej technologii jako źródła przewagi konkurencyjnej i strategicznej szansy,
  • potrzeba wykreowania wizerunku (image) firmy działającej w oparciu o nowoczesne technologie,

zmiany w prawodawstwie wymuszające zmianę i dostosowanie aktualnych systemów.

Bibliografia

  • Curtis G., Business Information Systems. Analysis, Design and Practice, Addison-Wesley, Massachusetts 1995
  • Woźniak K., System informacji menedżerskiej jako instrument zarządzania strategicznego w firmie, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005

Autor: Krzysztof Woźniak