Przedsiębiorczość

Z Encyklopedia Zarządzania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Przedsiębiorczość
Polecane artykuły


Przedsiębiorczość - to cecha działania zmierzającego do zapewnienia racjonalnej i efektywnej koordynacji zasobów gospodarczych firmy. W praktyce pojęcie przedsiębiorczość rozumiane jest jako forma pracy lub jako czwarty (obok pracy, ziemi i kapitału) czynnik produkcji. Główne cechy przedsiębiorców to przede wszystkim umiejętność dostrzegania potrzeb i doskonalenia pomysłów, zdolności do wykorzystywania nadarzających się okazji oraz gotowość do podejmowania ryzyka.

"O przedsiębiorczości można mówić w dwóch wymiarach:

1.proces: (akt tworzenia i budowanie czegoś nowego, nowego przedsiębiorstwa). Przedsiębiorczość to zorganizowany proces działań ukierunkowany w danych warunkach na wykorzystanie nowatorskiego pomysłu w celu generowania korzyści na rynku. W procesie budowania podkreśla się:

2.zespół cech: opisujących szczególny sposób postępowania człowieka. Przedsiębiorczość wyróżnia się:

 • dynamizmem, aktywnością
 • skłonnością do podejmowania ryzyka
 • umiejętnością przystosowywania się do zmieniających się warunków
 • postrzeganiem szans i ich wykorzystywaniem
 • innowacyjnością i motoryką"[1]

Natomiast przedsiębiorczość międzynarodowa postrzegana jest jako wynik następującej globalizacji umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw. Umożliwia wykorzystanie szans i okazji dostępnych na rynkach międzynarodowych. Poprawia konkurencyjność przedsiębiorstwa oraz kreuje jego wizerunek jako jednostki dynamicznie rozwijającej się, zdolnej do podejmowania ryzyka.

Rodzaje definicji przedsiębiorczości

Davidsson wyróżnił trzy rodzaje definicji przedsiębiorczości:

 • poprzez określenie rezultatów przedsiębiorczości,
 • poprzez określenie procesów i zdarzeń, będących składowymi elementami przedsiębiorczości,
 • poprzez określenie umiejętności charakteryzujących przedsiębiorcę.

Wybrane przykłady definicji przedsiębiorczości:

Definicje skupiające się na rezultatach:

 • "Przedsiębiorczość oznacza zysk osiągany w zamian za ponoszenie niepewności i ryzyka" Knight (1921)
 • "Przedsiębiorczość to działalność , która polega na wprowadzeniu nowych kombinacji czynników produkcji, nowych wyrobów i metod, na zdobywaniu nowych rynków zbytu i nowych źródeł zaopatrzenia oraz na tworzeniu nowych, bardziej efektywnych form organizacyjnych działalności gospodarczej." Schumpeter (1934)

Definicje skupiające się na procesowości:

 • "Przedsiębiorczość to proces tworzenia czegoś nowego lub innego w celu tworzenia bogactwa jednostki i generowania wartości dodanej dla społeczeństwa" Kao (1993)
 • "Przedsiębiorczość jest procesem, dzięki któremu nowa wiedza przekształcana jest w produkty i usługi" Schane i Venkataraman (2000)
 • "Przedsiębiorczość jest dynamicznym procesem łączenia wizji, wdrażania zmiany i tworzenia" Kuratko i Hodgetts (2004)
 • "Przedsiębiorczość jest traktowana jako zorganizowany proces przemyślanych i celowo podejmowanych działań, których rezultatem jest powstawanie i rozwój podmiotów gospodarczych" Dyduch (2008)

Definicje skupiające się na umiejętnościach:

 • "Przedsiębiorczość to umiejętność podejmowania decyzji dotyczących koordynowania rzadkimi zasobami" Casson (1982)
 • "Przedsiębiorczość to zdolność do kreowania czegoś z niczego, raczej inicjowanie i tworzenie niż jedynie obserwowanie, analizowanie i opisywanie, zauważenie szansy tam, gdzie inni widzą jedynie chaos i zamieszanie" Timmons (1999)
 • "Przedsiębiorczość to przede wszystkim zachowanie przedsiębiorcze oznaczające umiejętność korzystania z pojawiających się sposobności w otoczeniu społeczno-ekonomicznym" Cooper (2003)

Geneza

Termin "przedsiębiorczość" po raz pierwszy pojawił się na przełomie XVIII i XIX wieku. Początku zainteresowań naukowych i badawczych nad przedsiębiorczością, należy upatrywać w rewolucji przemysłowej oraz pionierach rodzącego się kapitalizmu. Związane to było z tworzeniem się w ówczesnym czasie nowych form gospodarowania, zarządzania oraz ekonomizacją życia społecznego, poprzez odpowiednie wykorzystanie potencjału kapitałowego, technicznego, surowcowego oraz ludzkiego. Alokacji kapitału towarzyszyło spore ryzyko. Wiązało się ono z szansą na szybkie zwielokrotnienie zysku, ale równie często powodowało także upadek i bankructwo. Przedsiębiorczość objaśniona został w dziełach przedstawicieli ekonomicznej i społecznej myśli liberalnej. Za prekursorów uznaje się: A. Smitha, J. B. Saya i J. Schumpetera. (A. Potocki 2000, s. 19,20)

Wymiar ekonomiczny przedsiębiorczości

Przedsiębiorczość to sposób działania, polegająca na skłonności podejmowania nowych, ryzykownych i niekonwencjonalnych przedsięwzięć, oraz na wykazywaniu inicjatywy w ich poszukiwaniu i wdrażaniu w życie. Jest to więc działanie skierowane na rozwój, ma ono charakter innowatorski. Przedsiębiorczość w wymiarze ekonomicznym polega na:

 • tworzeniu bardziej efektywnych form organizacyjnych
 • wprowadzaniu nowych czynników produkcji
 • zdobywaniu nowych rynków zbytu i zaopatrzenia
 • wprowadzaniu nowych wyrobów (J. Kortan 1997, s. 77,78)

Szersze znaczenie przedsiębiorczości

W nieco szerszym znaczeniu przedsiębiorczość to cecha, a właściwie zespół cech psychicznych warunkujących bycie dobrym przedsiębiorcą, tzn. osiąganie sukcesów w kierowaniu przedsiębiorstwem. (S. Marek 1998, s. 28)

Przedsiębiorczość nie polega głównie na uzyskiwaniu maksimum korzyści z wykorzystywania tego, co istnieje, lecz na ciągłym stwarzaniu czegoś nowego - jest ona innowatorstwem.

"Rozwój przedsiębiorczości, jako podstawy ekspansji gospodarczej krajów europejskich i pozaeuropejskich, jest związany z tymi okresami historii gospodarczej, w których powstawały warunki do nagromadzania kapitału handlowego, przemysłowego i bankowego oraz w których mogła się rozwijać ludzka zdolność do racjonalnego gospodarowania. Miejscami występowania przedsiębiorczości są przede wszystkim przedsiębiorstwa, lecz także gospodarstwa domowe, instytucje administracyjne i cały rynek, a więc sfera codziennych kontaktów tych, którzy kupują z tymi, którzy wytwarzają i sprzedają.

Przedsiębiorczość jest indywidualną cechą ludzkiej osobowości, wyróżniającej się inteligencją, innowacyjnością, umiejętnością dostrzegania uwarunkowań i związków zachodzących między zjawiskami gospodarczymi i zdolnością do organizowania działalności handlowej, przemysłowej i usługowej zapewniającej przewagę dochodów nad kosztami ich uzyskania.. Przedsiębiorczość jest nowatorstwem polegającym na poszukiwaniu odmienności w porównaniu z tym, co robią inni, znajdowaniu bardziej skutecznych sposobów działania na rynku, dających wyższą użyteczność produktów i usług oraz większą efektywność gospodarowania. Jest ona ze swej natury działalnością konkurencyjną, w stosunku do postępowania innych przedsiębiorstw."[2]

Ujęcie wg Isachsena i Hamiltona

Według A. Isachsena i C. Hamiltona "przedsiębiorczość jest ekonomicznym "pulsem" społeczeństwa, który odmierza rytm i sposób zaspokajania potrzeb. Przedsiębiorczość zapewnia, że decyzje ekonomiczne mogą być koordynowane zgodnie z najlepiej pojętym interesem uczestników rynku. Dzieje się tak dlatego, że człowiek ekonomiczny, jako konsument, znając wysokość cen i własnych dochodów, kieruje się jak najwyższą użytecznością, a człowiek ekonomiczny jako producent, znając wysokość cen i własne możliwości produkcyjne, dąży do jak najwyższego zysku wykorzystując efektywnie posiadane zasoby. Przedsiębiorczość jest w najbardziej pozytywnym znaczeniu procesem samoniszczącym, ponieważ nowe pomysły przyciągają imitatorów, którzy nasycając rynek eliminują krótkookresowe zyski; nowe działania przedsiębiorcze, niszcząc stare rynki i produkty dostarczają nowych, korzystnych dla nabywców wartości. Przedsiębiorczość jest podstawą i warunkiem innowacyjnego rozwoju gospodarki, podnoszenia życia społeczeństwa oraz indywidualnej zamożności. Zapewnia wzrost dochodów ludności, a zwłaszcza przedsiębiorczych"[3]

Cechy przedsiębiorczości:

Według F. Kapusty przedsiębiorczość jest określonym sposobem postępowania jednostki ludzkiej, która musi mieć predyspozycje i swoiste cechy, takie jak:

 • skłonność do podejmowania ryzyka
 • gotowość do przyswajania nowej wiedzy
 • niespokojny i poszukiwawczy umysł
 • zdolność obserwacji środowiska i zauważania rzeczy wymagających zmian
 • umiejętność kontaktów z otoczeniem
 • zdecydowanie, odpowiedzialność i rzeczowość w postępowaniu z innymi
 • umiejętność wykorzystania każdej okazji do twórczego działania

Klasyfikacja rodzajów przedsiębiorczości

Klasyfikacja rodzajów przedsiębiorczości ze względu na:

Charakter działalności:

 • przedsiębiorczość technologiczna
 • przedsiębiorczość międzynarodowa
 • przedsiębiorczość ekologiczna
 • przedsiębiorczość intelektualna
 • przedsiębiorczość akademicka

Osoba przedsiębiorcy:

 • przedsiębiorczość kobiet
 • przedsiębiorczość rodzinna
 • przedsiębiorczość seniorów
 • przedsiębiorczość imigrantów

Typ zachowań:

 • przedsiębiorczość zespołowa
 • przedsiębiorczość będąca stylem życia
 • przedsiębiorczość seryjna

Poziom rozwoju firmy:

 • przedsiębiorczość typu start-up
 • przedsiębiorczość w firmach o silnym wzroście (gazelach biznesu)

Współcześni propagatorzy przedsiębiorczości

 • M. Crozier - uważa, iż działania przedsiębiorcze wiążą się ze sztuką przeprowadzania dobrych kalkulacji, które zmniejszają ryzyko w podjętej działalności gospodarczej.
 • P. F. Drucker - wg Druckera, przedsiębiorczość polega na współzależności działań przedsiębiorczych i innowacyjnych prowadzących do sukcesu. Zmiany, wprowadzane krok po kroku, nie zawsze muszą być planowane, ale powinny koncentrować się na danej okazji czy określonej potrzebie.
 • R. M. Kanter - przez przedsiębiorcze zarządzanie rozumie elastyczną strukturę organizacyjną, zdolną minimalizować koszty dzięki redukcji poziomów zarządzania.
 • B. Wawrzyniak - łączy przedsiębiorcze zarządzanie z aktywnym reagowaniem na procesy globalizacji, wymagając od menedżerów opanowania nowych kwalifikacji i umiejętności. (A. Potocki 2000, s. 20,21)

Przypisy

 1. A.Janowski: Słownik ekonomiczny, Wydawnictwo Instytutu GSMiE, Kraków 1998
 2. K.Fabiańska, Planowanie rozwoju przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1986;
 3. R.Koch, Słownik Zarządzania i Finansów. Narzędzia, terminy, techniki od A do Z, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1997.
 • Bratnicka K., dyduch W. (2014).Strategiczna przedsiębiorczość: koncepcja i pomiar, Prace naukowe WWSZiP nr 27 (2)2014 s. 167-192
 • Daszkiewicz N. (2014).Przedsiębiorczość międzynarodowa jako nowy obszar badań w teorii internacjonalizacji, Politechnika Gdańska
 • Dominiak P., Wasilczuk J., Starnawska M. (2016).Przedsiębiorczość nieproduktywna w świetle ekonomi instytucjonalnej , PWN, Warszawa
 • Glinka B. (2015).Przedsiębiorczość i kultura, Zarządzanie w kulturze 2015, 16, z.1, s.1-13
 • Kortan J. (1997).Podstawy ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa
 • Kurczewska A. (2013).Przedsiębiorczość, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Marek S. (1998).Podstawy ekonomiki przedsiębiorstw, Zrzeszenie Studentów Polskich, Szczecin
 • Potocki A. (2000).Współczesne tendencje w zarządzaniu - teoria i praktyka, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów
 • Postuła A., Glinka B., Pasieczny J. (2014).Oblicza przedsiębiorczości, WWZ, Warszawa
 • Strzałecki A., Lizurej A. (2011).Przedsiębiorczość innowacyjna, SWPS, Warszawa

Autor: Aleksandra Flig, Monika Matysiewicz, Michał Kobierski