Projektowanie graficzne

Z Encyklopedia Zarządzania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Projektowanie graficzne
Polecane artykuły

Projektowanie graficzne (ang. graphic design) jest profesjonalną dyscypliną sztuk wizualnych, formą komunikacji wizualnej używaną do przekazywania wiadomości lub informacji odbiorcom, w celu zapewnienia czytelności i dostępności treści redakcyjnych lub wpływania na ludzi. W projektowaniu graficznym koncepcja jest podstawą do tworzenia, selekcji i organizacji elementów graficznych. Projekty graficzne służą różnym celom, zarówno komercyjnym (marki, wydawcy, firmy lub korporacje), społecznym (inicjatywy, organizacje charytatywne, organizacje non-profit, tworzenie sieci), edukacyjnym, rozrywkowym, kulturalnym (filmy, muzea, galerie, festiwale muzyczne), osobistym (promocja, branding, zaproszenia), eksperymentalne lub polityczne (R. Landa. 2019, s. 1).

Aspekt behawioralny i percepcyjny

Obejmuje to, w większym lub mniejszym stopniu, aspekty percepcyjny i behawioralny (A. Bennett 2006, s. 28).

Aspekt percepcyjny obejmuje istotę wizualną. Komunikacja w tym aspekcie rozumiana jest jako widoczność, czytelność i estetykę.

Aspekt behawioralny ma związek ze sposobem, w jaki komunikacja graficzna wpływa na postawy i zachowanie odbiorców. Oczekuje się, że projektowanie reklamy zachęci ludzi do kupowania produktów lub usług; oczekuje się, że propaganda polityczna lub ideologiczna wpłynie na przekonania i działania ludzi; znaki drogowe na autostradach mają na celu uporządkowanie przepływu ruchu; pomoce dydaktyczne mają poprawić wyniki w nauce; banknoty mają na celu utrudnienie fałszowania i łatwą identyfikację jednego nominału od drugiego. Jest to prawdziwa miara wydajności każdego elementu graficznego i dowód, że projektu graficznego nie można interpretować w oderwaniu, ale tylko w kontekście komunikacyjnym.

Dziedziny projektowania graficznego

Reklama promuje jedną markę lub podmiot nad inną; podnosi świadomość na temat problemów społecznych, osób i organizacji; i wzywa ludzi do działania w imieniu organizacji charytatywnych lub non-profit.

Projektowanie brandingu i identyfikacji polega na stworzeniu systematycznego programu wizualnego mającego na celu stworzenie spójnego wyglądu i osobowości - skoordynowanej nadrzędnej identyfikacji - odzwierciedlając i kodyfikując historię i wartości marki lub podmiotu (podmiot odnosi się do wszelkich komercyjnych, społecznych, kulturalnych, charytatywnych lub non-profit jednostek). Formaty projektowania identyfikacji obejmują:

 • logo,
 • wizytówki,
 • papier firmowy,
 • programy identyfikacji wizualnej,
 • oznakowanie,
 • projekty środowiskowe,
 • projektowanie opakowań,
 • strony internetowe,
 • sieć mobilną, a także inne formaty w mediach.

Niektóre inne możliwości studiów brandingowych obejmują:

 • nazewnictwo marki,
 • koncepcję marki,
 • strategię marki,
 • rewitalizację marki,
 • rebranding,
 • wprowadzenie marki,
 • branding cyfrowy,
 • branding globalny,
 • branding polityczny.

Projektowanie komunikacji korporacyjnej obejmuje wszelkie formaty komunikacji wizualnej używane do komunikacji wewnętrznej z pracownikami, materiały dla działu sprzedaży lub innych pracowników, a także formaty wykorzystywane przez korporację lub organizację do komunikacji zewnętrznej z opinią publiczną, innymi firmami i akcjonariuszami. Nacisk kładziony jest na utrzymanie spójnego wyglądu korporacyjnego we wszystkich aplikacjach. Formaty komunikacji korporacyjnej obejmują:

 • raporty roczne,
 • broszury,
 • zestawy sprzedażowe,
 • materiały marketingowe,
 • publikacje korporacyjne,
 • materiały i aplikacje między przedsiębiorstwami,
 • korporacyjne strony internetowe i intranet,
 • materiały z ofertami nowych produktów.

Projektowanie edytorskie obejmuje projektowanie treści redakcyjnych do druku lub na ekran; nazywa się to także projektowaniem publikacji. Redaktor udostępnia treści, interpretuje je w celu usprawnienia komunikacji, poprawia wrażenia czytelnika, tworzy projekt wizualny oraz ustala głos, charakter i strukturę publikacji. Formaty redakcyjne w różnych mediach obejmują:

 • projektowanie książek,
 • projektowanie czasopism,
 • projektowanie gazet, biuletyny i broszury,
 • na ekranie są również vlogi, mologi i blogi.

Projektowanie czcionek to wysoce wyspecjalizowany obszar projektowania graficznego, który koncentruje się na tworzeniu i projektowaniu form literowych, krojów pisma i obróbki czcionek. Niektórzy projektanci typów posiadają własne odlewnie czcionek cyfrowych, które są firmami, które projektują, udzielają licencji, publikują i dystrybuują czcionki. Inni typografowie specjalizują się w ręcznie robionych czcionkach i krojach. Literowanie to ręczne rysowanie form literowych (w przeciwieństwie do czcionek generowanych na komputerze) (R. Landa 2019, s. 2-9).

Bibliografia

Autor: Joanna Ciesielska