Produkcja w toku: Różnice pomiędzy wersjami

(Utworzono nową stronę "{{Infobox |Concept={{PAGENAME}} |list1=<ul><li> Uzupełnić hasło</ul> |list2=<ul> <li>Uzupełnić hasło <li>Uzupełnić hasło <li>Uzupełnić hasło<...")
 
Linia 1: Linia 1:
 
{{Infobox
 
{{Infobox
 
|Concept={{PAGENAME}}
 
|Concept={{PAGENAME}}
|list1=<ul><li> [[Uzupełnić hasło]]</ul>
+
|list1=<ul><li> [[Produkt]]</ul>
 
|list2=<ul>
 
|list2=<ul>
<li>[[Uzupełnić hasło]]
+
<li>[[Aktywa trwałe]]
<li>[[Uzupełnić hasło]]
+
<li>[[Zapasy]]</ul>
<li>[[Uzupełnić hasło]]</ul>
 
 
|list3=<ul>
 
|list3=<ul>
<li>[[Uzupełnić hasło]]
+
<li>[[Cykl życia produktu]]
<li>[[Uzupełnić hasło]]
+
<li>[[Wycena aktywów finansowych]]</ul>
<li>[[Uzupełnić hasło]]</ul>
 
 
}}
 
}}
  
Patrz: [[Zapasy: materiały, towary, produkcja w toku, produkty gotowe]]
+
'''Produkcja w toku'''
 +
 
 +
Produkty w toku obejmują te wyroby, które przeszły już pewne etapy produkcji i w tym momencie mogłyby zostać sprzedane jako produkty gotowe do ostatecznego przetworzenia przez nabywcę lub producent pozostawia je w przedsiębiorstwie do dalszej obróbki. Są to także produkty, których proces jest niezakończony.<ref>Wędzki D. (2014). "Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa według polskiego prawa bilansowego",Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa, s.100</ref>
 +
 
 +
Produkty można podzielić na dwie główne grupy. Pierwszą z nich są wyroby gotowe i wykonane roboty i usługi, których technologiczny proces wytwórczy został zakończony, drugą grupą natomiast jest produkcja niezakończona, w której skład wchodzą: półfabrykanty, które przeznaczone są do dalszego przerobu w kolejnych fazach procesu oraz '''produkcja w toku'''. Produkcja w toku , to produkt, który znajduję się w pewnej niezakończonej fazie procesu produkcyjnego. Półfabrykanty różnią się od produkcji w toku możliwością składowania w magazynie, produkt, który jest w  fazie produkcji w toku czasami nie może być magazynowany.<ref>Kaczmarek U. (2015). ''[http://www.podpowiada.gofin.pl/otworz-pdf/rachunkowosc/4012/rachunkowosc_w_jednostkach_produkcyjnych_wybrane_zagadnienia_2015 Rachunkowość w jednostkach produkcyjnych - wybrane zagadnienia]'' "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości", nr 11, s. 16</ref>
 +
 
 +
Produkty w toku należą do grupy zapasów, które według Ustawy o Rachunkowości obejmują również:
 +
* materiały – są nabyte w celu zużycia na własne potrzeby, obejmują one materiały podstawowe, materiały pomocnicze oraz materiały w drodze, czyli te które nie zostały jeszcze przyjęte do magazynu
 +
*produkty gotowe – są wyrobami przeznaczonymi do sprzedaży,
 +
*towary – są to składniki aktywów nabyte w celu sprzedaży i występuje głównie w przedsiębiorstwach handlowych, oraz
 +
* zaliczki na poczet dostaw.<ref>Ustawa o rachunkowości</ref>
 +
 
 +
==Produkcja w toku - zapasy==
 +
Istnieje również pojęcie '''zapasów produkcji toku'''. Przykładem są przedsiębiorstwa hutnicze, które  w swoich cyklach produkcyjnych używają surowców, paliw i energii, po to by otrzymać końcowe produkty. Zapasy materiałów przekształcają się w zapasy produkcji w toku a w ostatecznej fazie produkcji w wyroby gotowe. Zapasy materiałów przedsiębiorstwo jest zmuszone utrzymywać dla zapewnienia ciągłości produkcji. Natomiast  '''zapasy produkcji w toku''' powstają w związku z przesunięciami poszczególnych faz w danym cyklu produkcyjnym.<ref> Gajdzik B. (2017). ''[https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/Kwartalnik/Documents/KN37.pdf GOSPODARKA MATERIAŁAMI I ZAPASAMI W PRZEMYŚLE
 +
HUTNICZYM W LATACH 2000-2015]'' "Organizacja i Zarządzanie", nr 1 (37), s. 40 </ref>Przedsiębiorstwa często dążą do zmniejszenia lub całkowitego wyeliminowania zapasów na przykład materiałów, jednakże zapasy produkcji w toku zawsze będą występować w firmie produkcyjnej. Zapasy produkcji w toku wyceniane są w wysokości kosztów bezpośrednich, które został poniesiony w dotychczasowym procesie produkcyjnym. W przypadku zapasów materiałów oraz zapasów półproduktów i produkcji w toku przedsiębiorstwa w każdym okresie dążą do utrzymywania swoich zapasów w stałej relacji do produkcji, jest to tak zwana zasada akceleratora.<ref> Maćkowiak E. (2011). ''[http://go4business.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/41-2011/FRFU-41-189.pdf RZECZOWE AKTYWA OBROTOWE W UJĘCIU KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH REGULACJI RACHUNKOWOŚCI]'' "ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO", nr 668, s. 190 </ref>
 +
 
 +
==Produkcja w toku w sprawozdaniu finansowym i koszty magazynowania==
 +
 
 +
"Produkcja w toku jest ujmowana w sprawozdaniu, gdy powstała jako efekt zdarzeń przeszłych oraz gdy istnieje prawdopodobieństwo, że przyniesie w przyszłości korzyści, tzn. znajdzie nabywców, których potrzeby zaspokoi i którzy będą mogli zapłacić odpowiednią cenę."<ref>Świderska G.K. (2012) ''Sprawozdanie finansowe : według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości'' Warszawa, MAC Consulting "Difin", s.139. </ref> Do kosztów wytworzenia produkt nie zalicza się kosztów magazynowania produktów w toku, chyba że poniesienie tych kosztów to coś niezbędnego w całym procesie produkcji. Zalicza się je jednak w momencie, gdy zostały poniesione w związku z doprowadzaniem produktu do postaci i miejsca, w którym znajduje się w czasie wyceny. Koszty magazynowania natomiast wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione.<ref> Siewierska J. Kołosowski M. (2010). "Sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR i ustawy o rachunkowości : wycena, prezentacja, ujawnianie" Gdańsk, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, s. 178-179</ref>
 +
 
 +
==Wycena produkcji w toku==
 +
 
 +
Są dwie możliwości jeśli chodzi o wycenę produktów w toku. Jedną z nich jest wycena w wysokości bezpośrednich kosztów wytworzenia lub tylko materiałów bezpośrednich. Drugą zaś możliwością jest nie wycenianie produktów w toku pod warunkiem, że nie zniekształca to stanu aktywów oraz wyniku finansowego jednostki. Zasady, te nie mogą być stosowane do produkcji, której czas przewidywany wykonania przekracza 3 miesiące oraz przeznaczonej do sprzedaży a także na rzecz środków trwałych w budowie. Nie dotyczy to jednak produkcji rolnej.<ref>Ustawa o rachunkowości</ref>
 +
 
 +
==Wycena roślinnej produkcji w toku==
 +
 
 +
Działalność rolna jest jedną z najbardziej specyficznych gałęzi gospodarki, a wycena roślinnej produkcji w toku nie jest jednoznacznie opisana w polskim prawie. Za roślinną produkcje w toku przyjmuje się aktywa roślinne, które są w danym momencie są w trakcie przemiany biologicznej i jest ona jeszcze niezakończona. Zgodnie z prawem bilansowym wycenia się ja według bezpośrednich kosztów wytworzenia lub kosztów materiałów bezpośrednich. Jednak w Ustawie o rachunkowości jest dopuszczona możliwość zrezygnowania z wyceny roślinnej produkcji w toku, pod warunkiem, że nie zniekształci to pełnego obrazu wyniku finansowego oraz sytuacji majątkowej danej jednostki. Brak tej wyceny, na którą pozwala Ustawa o rachunkowości powoduje pominięcie dwóch z zasad rachunkowości – mowa tu o zasadzie wiernego i rzetelnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa oraz zasady istotności.<ref>Obrzeżgiewicz D. (2016)''[http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/zeszyty_naukowe_studia_i_prace_kzif/Documents/ZN_147.pdf Wycena roślinnej produkcji w toku – wartość godziwa vs. koszt historyczny]'' "Kolegium Zarządzania i Finansów" nr 147, s.229</ref>
 +
 
 +
==Przypisy==
 +
<references />
  
 
==Bibliografia==
 
==Bibliografia==
*
+
*Gajdzik B. (2017). [https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/Kwartalnik/Documents/KN37.pdf GOSPODARKA MATERIAŁAMI I ZAPASAMI W PRZEMYŚLE HUTNICZYM W LATACH 2000-2015] "Organizacja i Zarządzanie", nr 1 (37)
*
+
*Kaczmarek U. (2015). ''[http://www.podpowiada.gofin.pl/otworz-pdf/rachunkowosc/4012/rachunkowosc_w_jednostkach_produkcyjnych_wybrane_zagadnienia_2015 Rachunkowość w jednostkach produkcyjnych - wybrane zagadnienia]'' "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości", nr 11
 +
*Maćkowiak E. (2011). RZECZOWE AKTYWA OBROTOWE W UJĘCIU KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH REGULACJI RACHUNKOWOŚCI "ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO", nr 668
 +
*Obrzeżgiewicz D. (2016)''[http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/zeszyty_naukowe_studia_i_prace_kzif/Documents/ZN_147.pdf Wycena roślinnej produkcji w toku – wartość godziwa vs. koszt historyczny]'' "Kolegium Zarządzania i Finansów" nr 147
 +
*Siewierska J. Kołosowski M. (2010). "Sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR i ustawy o rachunkowości : wycena, prezentacja, ujawnianie" Gdańsk, *Świderska G.K. (2012) Sprawozdanie finansowe : według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości Warszawa, MAC Consulting "Difin"
 +
*Wędzki D. (2014). "Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa według polskiego prawa bilansowego",Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa,
 +
 
  
[[Kategoria:Uzupełnić kategorię]]
+
[[Kategoria:Pojęcia podstawowe]]
  
{{a|Imię i nazwisko autora}}
+
{{a|Aneta Opiela}}
{{msg:stub}}
 

Wersja z 22:33, 19 lis 2017

Produkcja w toku
Pojęcie nadrzędne
Pojęcia związane
Metody i techniki

Produkcja w toku

Produkty w toku obejmują te wyroby, które przeszły już pewne etapy produkcji i w tym momencie mogłyby zostać sprzedane jako produkty gotowe do ostatecznego przetworzenia przez nabywcę lub producent pozostawia je w przedsiębiorstwie do dalszej obróbki. Są to także produkty, których proces jest niezakończony.[1]

Produkty można podzielić na dwie główne grupy. Pierwszą z nich są wyroby gotowe i wykonane roboty i usługi, których technologiczny proces wytwórczy został zakończony, drugą grupą natomiast jest produkcja niezakończona, w której skład wchodzą: półfabrykanty, które przeznaczone są do dalszego przerobu w kolejnych fazach procesu oraz produkcja w toku. Produkcja w toku , to produkt, który znajduję się w pewnej niezakończonej fazie procesu produkcyjnego. Półfabrykanty różnią się od produkcji w toku możliwością składowania w magazynie, produkt, który jest w fazie produkcji w toku czasami nie może być magazynowany.[2]

Produkty w toku należą do grupy zapasów, które według Ustawy o Rachunkowości obejmują również:

 • materiały – są nabyte w celu zużycia na własne potrzeby, obejmują one materiały podstawowe, materiały pomocnicze oraz materiały w drodze, czyli te które nie zostały jeszcze przyjęte do magazynu
 • produkty gotowe – są wyrobami przeznaczonymi do sprzedaży,
 • towary – są to składniki aktywów nabyte w celu sprzedaży i występuje głównie w przedsiębiorstwach handlowych, oraz
 • zaliczki na poczet dostaw.[3]

Produkcja w toku - zapasy

Istnieje również pojęcie zapasów produkcji toku. Przykładem są przedsiębiorstwa hutnicze, które w swoich cyklach produkcyjnych używają surowców, paliw i energii, po to by otrzymać końcowe produkty. Zapasy materiałów przekształcają się w zapasy produkcji w toku a w ostatecznej fazie produkcji w wyroby gotowe. Zapasy materiałów przedsiębiorstwo jest zmuszone utrzymywać dla zapewnienia ciągłości produkcji. Natomiast zapasy produkcji w toku powstają w związku z przesunięciami poszczególnych faz w danym cyklu produkcyjnym.[4]Przedsiębiorstwa często dążą do zmniejszenia lub całkowitego wyeliminowania zapasów na przykład materiałów, jednakże zapasy produkcji w toku zawsze będą występować w firmie produkcyjnej. Zapasy produkcji w toku wyceniane są w wysokości kosztów bezpośrednich, które został poniesiony w dotychczasowym procesie produkcyjnym. W przypadku zapasów materiałów oraz zapasów półproduktów i produkcji w toku przedsiębiorstwa w każdym okresie dążą do utrzymywania swoich zapasów w stałej relacji do produkcji, jest to tak zwana zasada akceleratora.[5]

Produkcja w toku w sprawozdaniu finansowym i koszty magazynowania

"Produkcja w toku jest ujmowana w sprawozdaniu, gdy powstała jako efekt zdarzeń przeszłych oraz gdy istnieje prawdopodobieństwo, że przyniesie w przyszłości korzyści, tzn. znajdzie nabywców, których potrzeby zaspokoi i którzy będą mogli zapłacić odpowiednią cenę."[6] Do kosztów wytworzenia produkt nie zalicza się kosztów magazynowania produktów w toku, chyba że poniesienie tych kosztów to coś niezbędnego w całym procesie produkcji. Zalicza się je jednak w momencie, gdy zostały poniesione w związku z doprowadzaniem produktu do postaci i miejsca, w którym znajduje się w czasie wyceny. Koszty magazynowania natomiast wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione.[7]

Wycena produkcji w toku

Są dwie możliwości jeśli chodzi o wycenę produktów w toku. Jedną z nich jest wycena w wysokości bezpośrednich kosztów wytworzenia lub tylko materiałów bezpośrednich. Drugą zaś możliwością jest nie wycenianie produktów w toku pod warunkiem, że nie zniekształca to stanu aktywów oraz wyniku finansowego jednostki. Zasady, te nie mogą być stosowane do produkcji, której czas przewidywany wykonania przekracza 3 miesiące oraz przeznaczonej do sprzedaży a także na rzecz środków trwałych w budowie. Nie dotyczy to jednak produkcji rolnej.[8]

Wycena roślinnej produkcji w toku

Działalność rolna jest jedną z najbardziej specyficznych gałęzi gospodarki, a wycena roślinnej produkcji w toku nie jest jednoznacznie opisana w polskim prawie. Za roślinną produkcje w toku przyjmuje się aktywa roślinne, które są w danym momencie są w trakcie przemiany biologicznej i jest ona jeszcze niezakończona. Zgodnie z prawem bilansowym wycenia się ja według bezpośrednich kosztów wytworzenia lub kosztów materiałów bezpośrednich. Jednak w Ustawie o rachunkowości jest dopuszczona możliwość zrezygnowania z wyceny roślinnej produkcji w toku, pod warunkiem, że nie zniekształci to pełnego obrazu wyniku finansowego oraz sytuacji majątkowej danej jednostki. Brak tej wyceny, na którą pozwala Ustawa o rachunkowości powoduje pominięcie dwóch z zasad rachunkowości – mowa tu o zasadzie wiernego i rzetelnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa oraz zasady istotności.[9]

Przypisy

 1. Wędzki D. (2014). "Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa według polskiego prawa bilansowego",Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa, s.100
 2. Kaczmarek U. (2015). Rachunkowość w jednostkach produkcyjnych - wybrane zagadnienia "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości", nr 11, s. 16
 3. Ustawa o rachunkowości
 4. Gajdzik B. (2017). [https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/Kwartalnik/Documents/KN37.pdf GOSPODARKA MATERIAŁAMI I ZAPASAMI W PRZEMYŚLE HUTNICZYM W LATACH 2000-2015] "Organizacja i Zarządzanie", nr 1 (37), s. 40
 5. Maćkowiak E. (2011). RZECZOWE AKTYWA OBROTOWE W UJĘCIU KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH REGULACJI RACHUNKOWOŚCI "ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO", nr 668, s. 190
 6. Świderska G.K. (2012) Sprawozdanie finansowe : według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości Warszawa, MAC Consulting "Difin", s.139.
 7. Siewierska J. Kołosowski M. (2010). "Sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR i ustawy o rachunkowości : wycena, prezentacja, ujawnianie" Gdańsk, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, s. 178-179
 8. Ustawa o rachunkowości
 9. Obrzeżgiewicz D. (2016)Wycena roślinnej produkcji w toku – wartość godziwa vs. koszt historyczny "Kolegium Zarządzania i Finansów" nr 147, s.229

Bibliografia

Autor: Aneta Opiela