Potrzeby informacyjne

Z Encyklopedia Zarządzania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Potrzeby informacyjne
Polecane artykuły


Rynek w swej naturze charakteryzuje się tym, że sytuacje na nim występujące są często wieloznaczne, wręcz nieokreślone, a zachowania podmiotów są często nieprzewidywalne. To właśnie powoduje, że firmy - dążąc do rozpoznania niepewności - gromadzą informacje.

Poprzez potrzeby informacyjne wyrażamy chęć posiadania określonego rodzaju zasobów informacyjnych, dotyczących rozwiązania jakiegoś problemu decyzyjnego lub interpretacji konkretnych zdarzeń.

W społeczeństwie informacyjnym, dostęp do informacji i umiejętność ich przetwarzania jest traktowana jako towar, za który niejednokrotnie płaci się wysoką cenę. Podmioty rynkowe które nieustannie zmuszone są do podejmowania decyzji dotyczących ich funkcjonowania, wyrażają potrzebę posiadania określonych informacji, niezbędnych do podjęcia owych decyzji. Aby można było skutecznie podejmować decyzje, przedsiębiorstwa potrzebują ogromnego zasobu wiedzy, licznych informacji, które następnie poddawane są dokładnej analizie.

Potrzeby informacyjne to wymagane przez danego użytkownika informacje. Zaliczamy do ich między innymi opinie, prognozy, diagnozy, dane faktograficzne itp. które są niezbędne dla użytkownika w związku z jego określonym celem działania a także ze względu na przewidywania co do zaistniałych okoliczności towarzyszących temu dzianiu.

Potrzeby informacyjne mogą być zarówno indywidualne czyli dotyczące danej jednostki jak i grupowe. Powinny być one poddawane procedurze obiektywizacji, mając na uwadze rzeczywistą wymagalność przez użytkowników.

Opis potrzeby informacyjnej

Opisu potrzeby informacyjnej możemy dokonać za pomocą dwóch poniższych schematów:

 1. identyfikator potrzeby (podmiot, przedmiot, typ itd.),
 2. postulowane cechy,
 3. relacje, w tym:
  • miejsce potrzeby w ogólnej strukturze potrzeb danego systemu,
  • źródło zaspokojenia potrzeb,
 4. treść, czyli dane mające zaspokoić dana potrzebę.

lub:

 1. podmiot zgłaszający potrzebę,
 2. przedmiot, czyli definicja problemu zarządczego przedstawiona w kategoriach obiektów, cech, relacji i czasu,
 3. zbiór możliwych sposobów rozwiązania problemu,
 4. pożądany termin zaspokojenia potrzeby,
 5. postulowane cechy poszukiwanych informacji.

Bibliografia

 • Kramer T., Podstawy marketingu, PWE, Warszawa 1997
 • Stabryła A., Podstawy zarządzania firmą, Antykwa, Kraków-Kluczbork 2001
 • Kolbusz E., Problemy badania potrzeb informacyjnych w systemach zarządzania, Informatyka, 1991, nr.8

Autor: Edyta Gwóźdź