Postępowanie pozasądowe

Postępowanie pozasądowe
Polecane artykuły


Postępowanie pozasądowe - postępowania toczące się poza sądami powszechnymi. Obok procesu i postępowania nieprocesowego jest jednym z rodzajów postępowania cywilnego. Postępowanie pozasądowe ma charakter rozpoznawczy - wykonywanie jego orzeczeń oraz ugód zawartych w jego trakcie odbywa się według przepisów egzekucyjnych zawartych w Kodeksie Postępowania Cywilnego.

Rodzaje postępowania pozasądowego

  • postępowanie przed sądem polubownym - postępowanie to jest unormowane w przepisach Kodeksu Postępowania Cywilnego (art. 1154 - 1217). Postępowanie tego rodzaju nie toczy się przed sądem powszechnym, lecz przed sądem polubownym, powołanym przez strony. W Polsce działają sądy polubowne stałe (np. Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej), i sądy polubowne powoływane w konkretnej sprawie (ad hoc) - powoływane są przez strony w drodze umowy (zapis na sąd polubowny). Po rozstrzygnięciu konkretnej sprawy tego rodzaju sądy ulegają rozwiązaniu,
  • postępowanie pojednawcze - odbywa się przed komisjami pojednawczymi w sprawach z zakresu prawa pracy. Dotyczy polubownego załatwienia roszczeń. Komisję pojednawczą powołują wspólnie pracodawca i zakładowa organizacja związkowa (art. 244 Kodeksu Pracy), a w przypadku braku zakładowej organizacji związkowej - pracodawca, po uzyskaniu pozytywnej opinii pracowników. W razie niewykonania ugody przez zakład pracy, podlega ona wykonaniu według przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego, po stwierdzeniu jej wykonalności przez sąd (Art. 255 Kodeksu Pracy).

Bibliografia

  • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz. U. nr 43, poz. 296 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (Dz. U. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Autor: Elżbieta Nogieć

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.