Poręczenie wekslowe

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 03:17, 21 maj 2020 autorstwa 127.0.0.1 (dyskusja) (LinkTitles.)
Poręczenie wekslowe
Polecane artykuły

Poręczenie wekslowe to poręczenie do zapłaty weksla, które można zabezpieczyć na całość sumy wekslowej lub na część tej sumy. To zobowiązanie może przyjąć osoba trzecia, lub ten, kto złożył podpis na wekslu (Ustawa o Prawie Wekslowym 1936, s. 6). "Możliwym jest także poręczenie kilku poręczycieli za jedną osobę. Odpowiadają w takim wypadku solidarnie za całą sumę. Jeżeli każdy z nich poręcza za część sumy wekslowej, poręczenie każdego z nich odnosi się do tej części sumy wekslowej" (K. Hamerski, s. 25). "W praktyce omawiane poręczenie ma za zadanie zmniejszenie ryzyka niewypłacalności partnera handlowego poprzez rozłożenie tego ryzyka na osobę trzecią" (A. Wdowczyk 2003, s. 1).

Zasady poręczenia

Zasady formułowania poręczenia wekslowego:

 • Poręczenie powinno umieszczać się na wekslu bądź przedłużku;
 • Poręczenie powinno oznaczyć się słowem "poręczam" lub zwrotem równoznacznym, podpisanym przez poręczyciela;
 • Jeżeli podpis znajduje się na przedniej stronie wekslu, uznaje się za udzielenie poręczenia, pominąwszy gdy podpis ten jest wystawcy lub trasata;
 • Poręczenie winno wskazywać, za kogo zostało wypisane. Jeżeli nie ma takiej informacji, uznaje się to poręczenie za wystawcę;
 • Poręczyciel wekslowy jak i ten za kogo poręczył, odpowiadają tak samo;
 • Poręczyciel, który zapłacił za weksel, nabywa prawa z niego wynikające przeciwko osobie, za którą poręczył i wobec osób które odpowiadają wobec niej z weksla (Ustawa o Prawie Wekslowym 1936, s. 7);

Przedawnienie poręczenia wekslowego

Przedawnienie wobec poręczyciela następuje podobnie jak przedawnienie roszczeń osób, za które poręczył. Prawo wekslowe rozgranicza jednak okresy przedawnienia w zależności od poszczególnych osób:

 • "Roszczenia przeciwko akceptantowi" przedawnienie po 3 latach, od dnia płatności za weksel, gdy termin płatności przypada na dzień wolny od pracy, najbliższy dzień powszedni jest dniem zapłaty, a przy obliczaniu terminu przedawnienia, nie wliczamy dnia płatności;
 • "Roszczenia posiadacza weksla przeciw indosantom i wystawcy", przedawnienie po 1 roku od dnia protestu;
 • "Roszczenia indosantów między sobą i przeciw wystawcy", przedawnienie po 6 miesiącach, licząc od dnia wykupu weksla;
 • Zawieszenie przedawnienia w stosunku do roszczeń wobec poręczyciela, ma skutek jedynie do tego dłużnika, który był przyczyną przerwania przedawnienia (A. Wdowczyk 2003, s. 2);

Cechy poręczenia wekslowego

Poręczenie wekslowe spełnia kilka cech;

 • wystawiane jest na podstawie prawa wekslowego;
 • Charakter poręczenia wekslowego jest osobisty, co znaczy, że poręczyciel odpowiada całym majątkiem;
 • Nie ma potrzeby uzyskania zgody dłużnika;
 • Może być udzielone przez osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną;
 • Poręczenie może być udzielone na całą kwotę, lub część tej kwoty;
 • Jeżeli nie wskazuje kwoty w oświadczeniu poręczyciela, jednoznacznie wskazuje, że poręcza się spłatę całej wierzytelności;
 • Znacząco zwiększa zabezpieczenie np. Banku przy udzielaniu kredytu, poprzez obciążenie dodatkowego podmiotu, który jest odpowiedzialny za wierzytelność;
 • Często przydaje się osobom młodym, które mają krótki okres zatrudnienia i niepewne dochody, jednocześnie chcące wziąć kredyt, wtedy dołączenie poręczyciela znacząco zwiększa ich zdolność kredytową redukując ryzyko banku;
 • poręczenie wekslowe jest bezwarunkowe, co oznacza, że uzależnienie zapłaty weksla od spełnienia jakiegokolwiek warunku lub świadczenia wzajemnego jest przyczyną nieważności poręczenia;
 • jest zobowiązaniem nieodnawialnym i nieterminowym;
 • Poręczyciel ma prawo bronić się przed roszczeniem wekslowym, m.in. poprzez postawienie zarzutu nieważności weksla (P. Wyrzykowski 2011, s. 157);

Jednym z dogodniejszych instrumentów dla wierzycieli jako zabezpieczenie zobowiązań finansowych, jest poręczenie wekslowe. Głównie wynika to "z uprzywilejowanej pozycji powoda w procesie wekslowym". Jednak trzeba mieć na uwadze, że zagadnienia z prawa wekslowego również sprawiają wiele komplikacji (A. Wdowczyk 2003, s. 2).

Bibliografia

Autor: Władysław Mroszczak

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.