Popyt inwestycyjny

Z Encyklopedia Zarządzania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Popyt inwestycyjny
Polecane artykuły


Popyt inwestycyjny - związany jest z planowanymi przez przedsiębiorstwa działaniami polegającymi na powiększeniu jego zasobu trwałego tj. np. zakup maszyn i urządzeń oraz zasobu obrotowego, czyli powiększenie stanu zapasów. Funkcja popytu inwestycyjnego przedstawia zależność pomiędzy planowanymi inwestycjami przez przedsiębiorstwo, a poziomem stopy procentowej. Położenie takiej krzywej popytu inwestycyjnego jest zależne od:

  1. wielkości uzyskanych zysków,
  2. kosztu nowych maszyn

Jeżeli nastąpi wzrost ceny danego zakupu nowego dobra kapitałowego przyczynia się to do obniżenia stopy zwrotu z zamrożonych funduszy w inwestycjach spowoduje to zmniejszenie rozmiarów inwestycji zamierzonych. Natomiast wzrost kosztów nowych, kapitałowych dóbr przyczynia się do przesunięcia funkcji w dół popytu inwestycyjnego. [1].
Jeżeli dane przedsiębiorstwo rozpoczyna mniej optymistycznie oceniać kształtowanie się popytu na dany produkt, skoryguje w dół szacunki wielkości zysków przewidywanych w każdym projekcie inwestycyjnym. Niższy poziom oczekiwanego popytu i zysku przyczynia się do przesunięcia krzywej danego popytu w dół. Przy dłuższym okresie życia danego, ekonomicznego dobra kapitałowego, tym większy pojawia się wpływ niewielkiej zmiany stopy procentowej na dochodowość projektu inwestycyjnego. Krzywa danego popytu inwestycyjnego będzie wtedy nachylona bardziej płasko w przypadku o długim okresie użytkowania aniżeli w sytuacji szybko zużywających się urządzeń i maszyn. Krzywa popytu inwestycyjnego jest przydatna w badaniu inwestycji w kapitałach obrotowych, np.:

  1. zapasy surowców
  2. produkcji w toku
  3. wyrobów gotowych

Źródła popytu inwestycyjnego

Zależy on głównie od przewidywań przedsiębiorstw co do wzrostu bądź spadku popytu na ich produkty. Nie ma on ścisłego zwitku pomiędzy bieżąca produkcją i bieżącymi przewidywaniami dotyczącymi zmian popytu i produkcji w przyszłości. Wiąże się to z faktem, że czasami produkcja jest wysoka i wzrasta, czasem jest wysoka, a w późniejszym okresie spada.

Popyt inwestycyjny jest bardzo istotnym elementem popytu globalnego. Całkowity popyt i inwestycyjny obejmuje zapotrzebowanie na kapitał trwały oraz inwestycje w kapitał obrotowy.

Pojęcie popytu inwestycyjnego jest logicznie uzasadnione, ponieważ przedsiębiorstwa powiększają swoje zasoby parku maszynowego, ponieważ przewidują istnienie opłacanych możliwości rozszerzenia skali produkcji poprzez bardziej kapitałochłonne metody wytwarzania. Każda z firm zgłaszających popyt na dany środek inwestycyjny waży z jednej strony korzyści wprowadzenia nowych środków produkcji, czyli po prostu zysk, z drugiej zaś, koszty nowych inwestycji. Widać tutaj oczywiści pewien problem ryzyka, ponieważ korzyści pojawią się dopiero w przyszłości natomiast koszty należy ponieść już dziś.

Przedsiębiorstwo zatem, musi porównać wartość przyszłych zysków i bieżących kosztów inwestycji. Firma zgłaszając popyt inwestycyjny musi odpowiedzieć sobie na pytanie, czy inwestycja przyniesie wystarczająco wysokie zyski w przyszłości by można było spłacić ewentualny kredyt zaciągnięty na jej sfinansowanie. Oczywiście wynika stąd logiczny wniosek, że im wyższa stopa procentowa, tym wyższa musi być stopa zwrotu z inwestycji. Biorąc rzecz inaczej, zysk z inwestycji musi być co najmniej równy kosztowi alternatywnemu funduszy zamrożonych w tych inwestycjach.

Załóżmy na potrzeby zobrazowania niniejszego pojęcia, że firma dokonuje przeglądu projektów inwestycyjnych. Przy wysokiej stopie procentowej tylko niewiele z nich ma na tyle wysoką opłacalność, bu móc pokryć ich koszt alternatywny. W miarę obniżenia się stopy procentowej przedsiębiorstwo ma większe możliwości inwestycyjne, a zatem wybór odnośnie projektu inwestycyjnego. W tym miejsku dochodzą do głosu inne metody zarządzania projektem.

Bibliografia

Przypisy

  1. Ślusarczyk B. Ślusarczyk S. Podstawy mikro- i makroekonomiis. 327-328

Autor: Sławomir Nowak, Sabina Deć