Pakiet

Z Encyklopedia Zarządzania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Pakiet
Polecane artykuły


Pakiet

Pakiet to pewna liczba przedmiotów tego samego rodzaju związanych lub zapakowanych razem; paczka. pakiet banknotów. 2. Zestaw tego samego rodzaju dokumentów, zagadnień, tworzących spójną całość. Pakiet akcji przedsiębiorstwa. Pakiet ustaw. 3. a. Zestaw programów współpracujących ze sobą, często sprzedawanych razem. b. Zbiór danych przeznaczonych do wspólnej transmisji przez sieć komputerową [Gumkowski M. 2006 s. 656] 4. Grupa określonych problemów, rozpatrywanych zagadnień, uchwał itp. [Petrozolin-Skowrońska B. 1998, s. 1257] 5. Ciąg bitów tworzących pakiet ma ustalony format, w jego skład wchodzą: nagłówek sterujący, dane i suma kontrolna [Marcinek J., Borowiec A. 2010, s. 73].

Rodzaje pakietów

  • a) kontrolny akcji – liczba akcji umożliwiająca faktyczne kontrolowanie spółki akcyjnej [Larousse 2003, s. 1117]
  • b) falkowy – funkcja dobrze zlokalizowana w dziedzinie zmiennej niezależnej, np. w dziedzinie czasu t, i w dziedzinie transformaty Fouriera, tj. w dziedzinie częstotliwości f. Dobra lokalizacja w dziedzinie zmiennej niezależnej oznacza, że poza pewnym skończonym przedziałem jest ona wszędzie równa zeru albo szybko, np. wykładniczo, zanika [Rakowski W., 2004, s. 173]
  • c) ładunkowy – jednostka ładunkowa tworzona (np. za pomocą taśm) z ładunków tzw. dłużycowych (np. rur, desek) lub ładunków w postaci płyt drewnianych, arkuszy blach, tafli szkła itp., przy czym wymiary tych ładunków są większe od znormalizowanych wymiarów
  • d) socjalny – zbiór zobowiązań pracodawcy lub inwestora zewn. (w przypadku umowy kupna-sprzedaży przedsiębiorstwa stanowiący integralną część tej umowy), zawartych w porozumieniu z przedstawicielami pracobiorców w formie programu ochrony praw pracowniczych; pojęcie "pakiet socjalny” powstało w latach 90. XX w. w Polsce w związku z realizacją programu prywatyzacji; zawiera gwarancję: utrzymania poziomu zatrudnienia (najczęściej 2-3 lata), wynagrodzenia pracowników, utrzymania zakresu i form świadczeń socjalnych, przestrzegania przepisów bhp, swobody działania związków zawodowych, zapewniania szkoleń dla pracowników. [Wojnowski J. 2004, s. 173].

Pakiety kontrolne akcji według akcjonariuszy

Klasyfikacja akcjonariuszy według ich gotowości do działania zawiera decydenta, myśliwego, zbieracza oraz obserwatora. Aktywnym akcjonariuszem jest decydent. Jego udział w spółce jest bardzo duży, wspiera ją wypadku pojawienia się jakiś problemów, jest mocno związany ze spółką i lokuje w niej dużo swoich pakietów akcji. Myśliwy jest aktywnym akcjonariuszem, jednak o mniejszym wkładzie finansowym. Ich rola w spółce nie jest duża natomiast z powodu jego zainteresowania spółkami o dużym potencjale wzrostu pełni ważną rolę w identyfikacji rozwoju innych branż. Obserwator jest biernym członkiem, wyznacza cele jednak ich wykonanie pozostawia innym, w razie nie spełnienia oczekiwań swoje pakiety akcji lokuje w innej spółce. Zbieracz to najbardziej bierny z akcjonariuszy, oczekuje dywidendy lecz nie bierze czynnego udziału w jej wyznaczaniu. (A. Adamska 2012, s. 39)

Akcjonariusz strategiczny posiada pakiet kontrolny akcji kiedy jego udział w liczbie głosów wynosi ponad 50% (bądź 33% głosów w wypadku gdy jego udział powiązany z innym podmiotem wynosi ponad 50% na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Są to na przykład:zagraniczne i krajowe osoby prawne lub fizyczne. Natomiast akcjonariusz mniejszościowy (rozproszony) ma pakiet akcji powyżej progu notyfikacji lecz rozkład głosów innych akcjonariuszy sprawia, że jego głos nie jest najsilniejszy. (mniej niż 20% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy). (A. Pieloch - Babiarz 2017, s. 82)

Pakiet klimatyczny

Termin "pakiet" może również odnosić się do innych dziedzin życia. Pakiet klimatyczny zaistniał na konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2008 roku. Jego istotą jest ograniczanie emisji dwutlenku węgla do atmosfery do 20% do 2020 roku a także wzrost energii elektrycznej z odnawialnych źródeł do 20 procent. W pakiecie reform poruszono kwestie związane ze sprzedażą i handlem zezwoleniami na emisję CO2. (I. Marciniak - Pavlova 2014, s. 115)

Bibliografia

Autor: Angelika Korta