Ontologia

Z Encyklopedia Zarządzania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Ontologia
Polecane artykuły

Ontologia - zestawienie szczegółowo określonych terminów na temat konkretnego działu, który jest w pełni zrozumiały i akceptowany przez członków środowiska związanego z daną dziedziną (R. Knoszala i in. 2010, s. 301)

Rodzaje ontologii

Rodzaje ontologii (M. Nahotko 2004, s. 5):

 • opisowe - zawierają w sobie informacje związane z wieloma fragmentami świata.
 • formalne - przetwarzają i poddają analizie elementy ontologii opisowej.
 • sformalizowane - kodyfikują sens.

Cele ontologii

Ontologia ma na celu (A. Czarnecki 2006, s. 2):

 • dzielenie się wiedzą dotyczącą struktury informacji pomiędzy ludźmi lub aplikacjami agentowymi
 • umożliwienie wielokrotnego wykorzystania wiedzy z określonej dziedziny
 • sprecyzowanie założeń dotyczących określonej dziedziny
 • oddzielenie wiedzy o dziedzinie od wiedzy na temat operowania określoną dziedziną
 • analizę wiedzy w wybranej dziedzinie

Zasady tworzenia ontologii

Zasady oceny systemu ontologii (W. Grzelak 2013, s. 162-163):

 • jasność - ontologia powinna w sposób dokładny, skuteczny i zrozumiały opisywać określone pojęcia.
 • spójność - ontologia powinna być spójna, ściśle związana z definicjami.
 • przejrzystość
 • rozszerzalność - ontologia powinna składać się z elementów wspólnych dla danej dziedziny, aby móc rozszerzać jej zakres tworząc nowe definicje bez konieczności zmiany już istniejących.
 • minimalne zaangażowanie formalizacyjne
 • minimalne zaangażowanie ontologiczne

Proces budowania ontologii

Proces budowania ontologii (W. Grzelak 2013, s. 163):

 • zdefiniowanie klas
 • ułożenie klas w hierarchiczne struktury
 • zdefiniowanie własności klas i określenie dopuszczalnych zbiorów wartości dla nich
 • wprowadzanie wartości dla poszczególnych własności w odpowiednich wystąpieniach klas

Podejścia do budowy ontologii

Podejścia do budowy ontologii (A. Sobczak 2006, s. 183-191):

 • Podejście indukcyjne - w tym przypadku dochodzi do uogólnienia konkretnego przypadku. Metoda to wiąże się z niskimi kosztami, ale nie można zastosować jej do każdej sytuacji.
 • Podejście dedukcyjne - ontologia składa się z ogólnie znanych i stosowanych zasad danej dziedziny. Jej główną wadą jest czasochłonność.
 • Podejście inspiracyjne - ontologia powstaje dzięki indywidualnemu podejściu jej twórcy. Może różnić się od panujących globalnie zasad, przez co może przyczynić się do zmian w określonej dziedzinie.
 • Podejście syntetyczne - ontologia składa się z kilku innych ontologii.
 • Podejście opierające się na współpracy - ontologia powstaje w wyniku pracy zespołowej.

Języki wykorzystywane do projektowania ontologii

Języki wykorzystywane do projektowania ontologii (A. Czarnecki 2006, s. 2-4):

 • Ontolingua - powstał na Wydziale Informatyki Uniwersytetu Stanforda, aby stworzyć ontologie niezbędną do wymiany pojęć w segmencie inżynierii urządzeń. Jego działanie oparte jest na Knowledge Interchange Format (KIF) oraz Frame Ontology (FO).
 • OCML (Operational Conceptual Modeling Language) - wykorzystywany jest do tworzenia modeli wiedzy używając funkcji, klas i relacji. Posiada również możliwość definiowania ontologii.
 • LOOM (eXtended Markup Language) - opiera się na logice opisowej.
 • XML (eXtended Markup Language) - wyróżniają go łatwość analizowania przez paser oraz rozwinięta składnia.
 • RDF (Resource Description Framework) - został opracowany przez W3C, aby prezentować informacje o pokładach WWW.
 • RDF Vocabulary Description Language - opisuje ontologie używając do tego zdań wyrażonych w RDF. Za pomocą definicji pojęć jest w stanie przenosić znaczenia.
 • OWL (Web Ontology Language)

Aplikacje wykorzystywane do projektowania ontologii

Aplikacje wykorzystywane do projektowania ontologii (A. Czarnecki 2006, s. 4-6):

 • Protégé
 • SWOOP
 • SemanticWorks

Przykłady zastosowań ontologii

Przykłady zaimplementowanych ontologii można znaleźć w (A. Czarnecki 2006, s. 6-10):

 • projekcie Cyc - projekt, który powstał w drugiej połowie XX w. Jest to ontologia związana ściśle z wydarzeniami życia codziennego, w której wnioskowanie odbywa się za pomocą dedukcji. Projekt jest obsługiwany przez język CycL.
 • WordNet - projekt, którego efektem jest internetowy słownik języka angielskiego. Opiera się na ontologii leksykalnej, która rozróżnia rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki i przysłówki.
 • ontologii Unified Medical Language System (UMLS) - projekt służący do pozyskiwania i integracji informacji biomedycznych, wykorzystywanych w tej dziedzinie nauki.

Autor: Natalia Stefańczyk, Oliwia Wilk

Bibliografia