Odbiorca informacji

Z Encyklopedia Zarządzania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Odbiorca informacji
Polecane artykuły


Odbiorca to jeden z elementów procesu komunikowania się. Jako adresat każdego komunikatu ma za zadanie zdekodować komunikat, który formułuje do niego nadawca.

Odbiorcy informacji nie można utożsamiać z jednostką. Współczesny przepływ informacji osiągnął tak duży stopień intensywności i zróżnicowania, że pojedynczy komunikat może obejmować swoim zasięgiem bardzo liczne zbiorowości. Także zaawansowanie technologiczne uniemożliwia wyłączne spersonalizowanie odbiorcy czego dobrym przykładem są systemy komputerowe spełniające coraz częściej role nie tylko odbiorcy ale i nadawcy informacji.

Rodzaje odbiorców informacji

Skuteczne komunikowanie się warunkuje prawidłowy przepływ informacji niezbędny do poprawnego funkcjonowania organizacji. W każdej organizacji można wymienić wielu różnorodnych odbiorców informacji. Charakter danego odbiorcy determinują głównie poniższe czynniki.

  • kontekst sytuacyjny w jakim zachodzi proces komunikacji
  • nadawca oraz cel w jakim kieruje się wysyłając dany komunikat
  • otoczenie, w którym zachodzi komunikacja

Biorąc pod uwagę powyższe wypunktowanie odbiorcami informacji mogą być: klienci, pracownicy, przełożeni, współpracownicy, maszyny i urządzenia.

W zależności charakteru odbiorcy istnieje potrzeba przekazania danej informacji w taki sposób aby w jak najszybszym czasie mógł ją zdekodować i wykorzystać, ewentualnie sformułować informację zwrotną. Przykładowo inaczej tą samą informację przyjmie klient a inaczej współpracownik. Dlatego bardzo istotne jest aby forma przekazu informacji była w jak największym stopniu dostosowana do jej adresata.

Choroby informacyjne

Najpoważniejsze "choroby informacyjne" odbiorców informacji:

  • Odbiorca informacji powinien mieć dostęp do jej odpowiedniej ilości. Istnieje jednak ryzyko pojawienia się "przeciążenia informacyjnego" czyli uzyskiwanie zbyt wielu zbędnych danych.
  • Dwuznaczność informacji objawia się nie możnością jednolitego rozumienia otrzymywanych wiadomości[1].

Bibliografia

  • Borowiecki R., Kwieciński M., Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem - pozyskiwanie, wykorzystywanie i ochrona, Kantor Wydawniczy Zakamycze 2003
  • Historia Powszechna, pod red. L. Serafini, Wydawnictwo Agora S.A., 2007
  • Potocki A., Winkler R., Żbikowska A., Techniki komunikacji w organizacjach gospodarczych, Diffin Warszawa 2003
  • Zarządzanie informacją i komunikacją - Zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych, pod red. Z. Martyniaka, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2000

Autor: Krzysztof Piekarski

  1. Zarządzanie informacją i komunikacją 2000 s. 21