Obligatariusz

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 22:28, 20 maj 2020 autorstwa 127.0.0.1 (dyskusja) (LinkTitles.)
Obligatariusz
Polecane artykuły


Obligatariusz - termin ten określa właściciela obligacji. Nabywanie obligacji jest dla obligatariusza formą lokowania swojego kapitału, z którego otrzymuje uprzednio określony stały dochód. Dochód ten występuje w formie odsetek od pożyczonego kapitału.
Mianem obligatariusza określa się również subskrybenta, ale pod warunkiem, że nie odsprzedał on obligacji innej osobie.
W momencie gdy obligacja podlega wykupowi, obligatariusz otrzymuje zwrot całego włożonego kapitału. Obligatariusz ma jednak prawo do sprzedania obligacji przed terminem jej wykupu. [1][2]

Rodzaje obligacji a uprawnienia obligatariuszy

Obligacje zerokuponowe
Obligatariusz nie otrzymuje odsetek na bieżąco, lecz są one dopisywane corocznie do wartości kapitałowej, na jaką opiewał pierwotnie dokument przy uwzględnieniu procentu składanego. W terminie wykupu obligatariusz otrzymuje nie tylko wartość nominalną obligacji, ale również kwotę skumulowanych odsetek. Obligatariusz może nabyć obligacje bez kuponów odsetkowych po cenie emisyjnej, która jest niższa od nominalnej, oznacza to, że sprzedawane są one z dyskontem. Przy tym wariancie obligacji, inwestor otrzyma cenę nominalną w dniu wykupu obligacji. Różnica między tymi dwoma cenami stanowi dochód dla obligatariusza. [3]

Obligacje tandetne (ang. ‘’junk bonds’’)
W przypadku tych obligacji, pomimo tego, że obligatariusz ponosi duże ryzyko, obligacje są bardzo wysoko oprocentowane. [3]

Obligacje przychodowe
Według art. 24 obligacje te dają uprawnienie obligatariuszowi do zaspokojenia roszczeń przed wszystkimi innymi wierzycielami emitenta tych obligacji. [4]

Obligacje partycypacyjne
Według art. 18 ust. 1 obligatariusze mają prawo do udziału w zysku emitenta, ale szczegółowe warunki i zasady tego udziału są określone warunkami emisji.[5]

Obligacje z prawem pierwszeństwa
Art. 20 ustawy o obligacjach mówi, że spółki mogą emitować obligacje, które uprawniają obligatariusza do subskrybowania akcji tej spółki przed akcjonariuszami. Liczba akcji jaka przypada na jedną obligację, zarówno jak i cena emisyjna, sposób jej ustalenia oraz termin, w którym wygasają uprawnienia obligatariuszy określone są w uchwale o emisji obligacji z prawem pierwszeństwa. [5]

Ochrona praw obligatariuszy

Ustawa o obligacjach w art. 78 mówi, iż emitent obligacji przed rozpoczęciem ich emisji powinien zawrzeć umowę z odpowiednim bankiem o reprezentację obligatariuszy, który nazywany jest później"bankiem-reprezentantem”. [6]

W oparciu o art. 83 bank-reprezentant wobec obligatariuszy powinien spełniać następujące obowiązki:

1) okresowo analizować finansową sytuację emitenta,
2) udzielać odpowiedzi na pytania, które dotyczą emisji,
3) składać właścicielom obligacji oświadczenia o spełnianiu warunków, które są zawarte w art. 80 ust. 1 i 2, minimum raz na 6 miesięcy,
4) zawiadamiać obligatariuszy jeśli sytuacja finansowa emitenta stwarza zagrożenie dla zdolności do wykonywania obowiązków, które wynikają z warunków emisji.[7]

Według art. 84, jeżeli naruszone zostaną przez emitenta obowiązki związane z warunkami emisji, bank-reprezentant zobowiązany jest do:

1) zawiadomienia obligatariuszy o zaistniałej sytuacji,
2) zastosowania środków, które mają ochronić prawa obligatariuszy i powiadomić ich o zastosowaniu tych środków.[7]

Zgromadzenie obligatariuszy

Według art. 48-50 ustawy o obligacjach zgromadzenie obligatariuszy jest zwoływane przez emitenta z własnej woli bądź na żądanie obligatariusza lub obligatariuszy na warunkach, jakie opisane są art. 50 pkt 4 ustawy o obligacjach (zwołania zgromadzenia może zażądać każdy obligatariusz, jednak musi wcześniej przedstawić emitentowi żądanie wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej lub elektronicznej). Emitent ponosi wszystkie koszty, które związane są ze zwołaniem i przeprowadzeniem zgromadzenia obligatariuszy.

Zgodnie z art. 49 pkt 1." Uchwała zgromadzenia obligatariuszy może dotyczyć:

1) wysokości lub sposobu ustalania wysokości świadczeń wynikających z obligacji, w tym warunków wypłaty oprocentowania,
2) terminu, miejsca lub sposobu spełniania świadczeń wynikających z obligacji, w tym dni, według których ustala się uprawnionych do tych świadczeń,
3) zasad przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne,
4) wysokości, formy lub warunków zabezpieczenia wierzytelności wynikających z obligacji,
5) zasad zwoływania, funkcjonowania lub podejmowania uchwał przez zgromadzenie obligatariuszy” [8]

Bibliografia

 1. Bień W. (2004). Rynek papierów wartościowych, Difin, Warszawa
 2. Duda-Piechaczek (2007). Analiza i planowanie finansowe, Onepress, Gliwice
 3. Faerber E. (1996). Wszystko o obligacjach, Wig-Press, Warszawa
 4. Liberadzki K. (2014). Dłużne papiery wartościowe, Difin, Warszawa
 5. Ostaszewski J., Cicirko T., Kreczmańska-Gigol K., Russel P. (2004). Finanse spółki akcyjnej, Difin, Warszawa
 6. Rycerski A. (2017). Charakter prawny uchwał zgromadzenia obligatariuszy,"Krytyka Prawa", tom 9, nr 2
 7. Sopoćko A. (2010). Rynkowe instrumenty finansowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 8. Ustawa z dnia 15 stycznia 2015r. o obligacjach, Dz.U. 2015 poz. 238, tekst ujednolicony
 9. Wójcik M. (2012). Obligacje przychodowe jako źródło finansowania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego , "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 50

Przypisy

 1. Bień W. (2004). Rynek papierów wartościowych, s. 31-33
 2. Ostaszewski J.(2004). Finanse spółki akcyjnej, str. 265
 3. 3,0 3,1 Ostaszewski J.(2004). Finanse spółki akcyjnej, str. 266
 4. Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, str. 9
 5. 5,0 5,1 Ustawa z dnia 15 stycznia 2015r. o obligacjach, str. 7-8
 6. Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, str. 30
 7. 7,0 7,1 Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, str. 32-33
 8. Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, str. 19-20

Autor: Aleksandra Myćka