Musharaka

Z Encyklopedia Zarządzania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Musharaka
Polecane artykuły


Musharaka jest jednym z podstawowych islamskich instrumentów finansowych. Musharaka w dosłownym tłumaczeniu oznacza podział. W islamskich finansach pojęcie to odnosi się do spółki, w której wszyscy wspólnicy biorą udział w zyskach i stratach z podjętego przedsięwzięcia. Kontrakt musharaka oznacza umowę, w której dwa lub więcej podmiotów, zakłada działalność gospodarczą i każdy z nich stawia do dyspozycji kapitał, pracę oraz bierze czynny udział w zarządzaniu. Zysk dzielony jest pomiędzy strony według zasad uzgodnionych w umowie, przy czym nie jest dopuszczalne ustalenie stałej kwoty zysku do wypłaty. W przypadku wystąpienia straty, dzielona jest ona proporcjonalnie do zainwestowanego kapitału. Ogólna zasada dotycząca musharaka mówi, iż wszystkie strony umowy partycypują w kosztach, nakładach pracy oraz zarządzaniu. Istnieje jednak możliwość, by któraś ze stron była wyłączona z dostarczania pracy lub prowadzenia interesu. W takim przypadku udział w zyskach "biernego" wspólnika musi być proporcjonalny do jego udziału kapitałowego w danym projekcie. Udział wspólników nie musi być identyczny. Może przyjmować formę aktywów fizycznych, ale może mieć także charakter niematerialny, np. wiedza, doświadczenie, a nawet dobra wola.

Musharaka w nowoczesnej bankowości islamskiej

Musharaka jako sposób finansowania, może polegać na przekazaniu przez bank zadatku na konto klienta. W tej sytuacji bank przyjmuje rolę "biernego" partnera. Musharaka może być również formą prowadzenia funduszy inwestycyjnych, w których wykupujący jednostki uczestnictwa, stają się "biernymi" wspólnikami.

Muskaraka a mudaraba

W porównaniu z kontraktem mudaraba, gdzie właściciel kapitału nie może ingerować w prowadzenie biznesu, umowa musharaka daje wszystkim stronom możliwość podejmowania decyzji operacyjnych. Mudaraba oraz musharaka są najpopularniejszymi instrumentami, służącymi do finansowania wszelkiego rodzaju przedsięwzięć. Oba kontrakty odgrywały ogromną rolę w średniowiecznym świecie islamskim, kiedy to stosowano je do mobilizowania kapitału na rolnictwo, flotę, rzemiosło czy handel z odległymi krajami.

Bibliografia

  • M. Iqbal, P. Molyneux Thirty years of islamic banking, Palgrave Macmillan, New York, 2005
  • A. Buszko, Wpływ rozwiązań zwyczajowych na funkcjonowanie islamskich banków komercyjnych, Narodowy Bank Polski, Warszawa, 2005

Autor: Dominik Gajowiak