Modelowanie rozwoju produkcji

Z Encyklopedia Zarządzania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Modelowanie rozwoju produkcji
Polecane artykuły


Proces rozwoju nowych produktów składa się z:

Wykonywane działania

Przekształcenie potrzeb w projekty wymaga następujących działań:

 • Badania-znajdowanie nowych wyrobów, usług, technik informacji i systemów. Do tych badań należy badanie rynku.
 • Rozwój-ulepszanie istniejących wyrobów, usług, technik i systemów. Występuje on od momentu pojawienia się pomysłu do jego realizacji.
 • Projektowanie- przełożenie wymagań, na język zrozumiały dla wszystkich zainteresowanych w postaci do wykorzystania podczas użytkowania lub wytwarzania. W tym procesie dokonuje się również poprawek i uzupełnień w celu ułatwienia dalszych działań związanych z projektem.
 • Funkcja projektowania znajduje się między funkcjami marketingowymi a produkcyjnymi. Jej zadaniem jest przetworzenie potrzeb i wymagań rynku zebranych przez dział marketingu w postaci klarownej dla działów produkcyjnych.

Etapy procesu projektowania

Proces projektowania składa się z następujących etapów:

 1. Koncepcja-wyszczególnione są wstępne parametry użytkowe wyrobu lub usługi, określające wymagania przyszłego użytkownika. Decyzje dotyczące parametrów posejmowe są przez zespoły składające się z konsumentów i projektantów. Zespoły projektujące powinny uzyskać następujące minimum informacji:
  • wymagania techniczne i użytkowe zawierające szczegółowe określenie poziomu jakości i niezawodności,
  • wymagania dotyczące wyglądu zewnętrznego i obowiązującej mody,
  • cena sprzedaży lub koszt wytworzenia
  • termin, w jakim produkt powinien znaleźć się na rynku
  • przewidywany popyt i poniesione koszty,
  • koszt wykonania projektu,
  • określenie aktualnej sytuacji prawnej.
 2. Akceptacja- ustalenie, czy planowane parametry są możliwe do realizacji, zatwierdzenie parametrów będących kompromisem między wymaganiami a możliwościami. Na tym etapie omawiane są koszty związane z projektem oraz określane możliwości wytwórcze organizacji.
 3. Wykonanie- przygotowanie modeli produktów do testowania, powinny one zawierać wszystkie wymagania, zarówno praktyczne jak i teoretyczne dotyczące wcześniej przyjętych parametrów. Wykonanie prób powinno udzielić odpowiedzi na pytanie czy możliwe jest wytworzenie produktu zaspakajającego przyjęte wymagania.
 4. Przetworzenie- tu odbywa się przekazanie projektu wykonawcom, którzy współpracują z jego twórcami. Pod koniec tego etapu należy przygotować raport podsumowujący dotychczasowe działania.
 5. Czynności pilotowe- wytworzona zostaje określona liczba wyrobów, potrzebnych do sprawdzenia poprawności projektu i przyjętych parametrów. Ponadto należy przeprowadzić badanie wymagań i oczekiwań klienta. Badanie to powinno objąć:
  • informacje operacyjne,
  • środki operacyjne,
  • techniki działania i przybliżone wyniki,
  • wymagania i oczekiwania.
 6. Zatwierdzenie projektu

Przyczyny niepowodzeń nowych produktów

 • brak badań rynku,
 • problemy techniczne,
 • nieodpowiedni czas wprowadzenia nowego produktu na rynek,
 • nieodpowiednie zaangażowanie się zarządu firmy,
 • błędne dokonanie segmentacji rynku,
 • niedocenianie reakcji konkurencji,
 • zbyt dalekie odejście od technicznych i marketingowych ekspertyz,
 • zła kalkulacja kosztów.

Czynniki sukcesu nowego produktu

Sukces nowego produktu jest definiowany jako osiągniecie lub przekroczenie progu rentowności i jest większy, gdy:

 • większa jest zdolność firmy do identyfikowania potrzeb nabywców,
 • wyższy jest stosunek wartości użytkowej do kosztu,
 • produkt zostanie wprowadzony wcześniej w stosunku do konkurencji,
 • wyższy jest szacowany zysk przy sprzedaży produktu,
 • zasoby firmy i know-how są racjonalne wykorzystywane,
 • firma ma odpowiednie umiejętności przeprowadzania badań marketingowych i technicznych produktu,
 • efektywna współpraca działów i pracowników,
 • zostaną przeprowadzone odpowiednie środki na przekazywanie informacji o produkcie
 • postawa pracowników i zarządu jest zgodna.

Bibliografia

 • Munhlemann A. P., J.S. Oakland, K. G. Lockyer, Zarządzanie produkcją i usługi, PWN Warszawa 2001, str. 43 oraz str. 85-89.
 • Pisarczyk B., Mruk H., Kompendium wiedzy o marketingu, PWN Warszawa 2006, str. 140-153.

Autor: Ewelina Bełzowska