Mikroekonomia

Z Encyklopedia Zarządzania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Mikroekonomia
Polecane artykuły


Mikroekonomia - część ekonomii zajmująca się szczegółową analizą indywidualnych działań gospodarczych, a także badaniem indywidualnych decyzji dotyczących produktów. Wyjaśnia występowanie poszczególnych zjawisk i procesów gospodarczych z punktu widzenia konkretnych podmiotów gospodarczych. W celu uproszczenia analizy mikroekonomia może pomijać część współzależności gospodarczych. Istotnymi dla mikroekonomii elementami są:

 • Ogólna teoria równowagi – jedna z najważniejszych koncepcji ekonomicznych, zakłada istnienie konkurencji doskonałej (nikt nie ma wpływu na to, jak kształtują się ceny), sprzedający i kupujący to ceno biorcy, funkcję cenotwórcy pełni rynek. Wszystkie ceny to ceny równowagi, a tworzy je rynek. Ogólna teoria równowagi dotyczy głównie badania równocześnie wszelkich rynków, na których dany towar występuje-pomaga stworzyć ogólny obraz konsumpcji.
 • Analiza cząstkowa – jest to rodzaj analizy mikroekonomicznej, który opiera się na ignorowaniu efektów pośrednich. W sytuacjach, w których efekty pośrednie mają zbyt wielkie znaczenie, by je pominąć, wymagana jest weryfikacja założeń upraszczających dane zagadnienie.

Pojęcia istotne dla mikroekonomii

Najważniejsze pojęcia związane z mikroekonomią to:

 • Popyt – ilość dobra, którą nabywcy gotowi są zakupić po określonej cenie, w określonym czasie
 • Podaż – ilość dobra, którą sprzedawcy gotowi są zaoferować po określonej cenie, w określonym czasie
 • Rynekzespół warunków, sprawiających, że możliwe jest przeprowadzenie transakcji kupna i sprzedaży dóbr i usług. Rynek znajduje się w równowadze, gdy cena doprowadza do zrównania popytu z podażą.

Przykładowe narzędzia analizy

Jako narzędzia wykorzystywane podczas analizy mikroekonomicznej możemy wyróżnić na przykład:

 • Wykresy punktowe - służą one do pokazywania zależności między dwoma zmiennymi (przy założeniu Ceteris Paribus), wykorzystywane są także przy konstruowaniu modeli.
 • Szeregi czasowe – pokazują kolejne wartości przyjmowane przez zmienną w różnych momentach w danym okresie czasu
 • Modele (teorie) - są szeregami upraszczających założeń dotyczących zachowań ludzkich.

Przykładowe problemy analizy mikroekonomicznej

 • co określa cenę poszczególnego dobra?
 • jakie czynniki kształtują wielkość popytu i podaży?
 • jakie czynniki determinują wybory dokonywane przez konsumenta?
 • co decyduje o wielkości produkcji danej firmy czy gałęzi przemysłu?
 • co determinuje sposób działania oraz zachowania się na rynku poszczególnych producentów i konsumentów?
 • co decyduje o wysokości płac, zysków, stopy procentowej?
 • jak poszczególne narzędzia ingerencji państwa w sprawy gospodarcze (np. ustawa o płacy minimalnej czy o cenach minimalnych w rolnictwie) wpływają na poziom produkcji na poszczególnych rynkach?

Mikroekonomia koncentruje się przede wszystkim na wyborach dokonowywanych przez poszczególne podmioty gospodarcze: gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa i rząd. Zwraca uwagę także na interakcje zachodzące między nimi, badając jak zachowania jednych podmiotów są uzględniane przez inne i jak wpływają one na siebie wzajemnie. Zajmuje się badaniem zjawisk i procesów zachodzących w różnych fragmentach gospodarki, na poszczególnych rynkach. Dla uproszczenia analizy może ona pomijać różne współzależności występujące w gospodarce, np. interwencje rządów w działalność gospodarczą, wpływ handlu zagranicznego na rynek wewnętrzny, działalność związków zawodowych itd.

Państwo a mikroekonomia

Dość często ludzie nie są zadowoleni z wyników działania rynku. Zawodność rynku powoduje ingerencję państwa w kwestie "co, jak i dla kogo?” produkować. Celem państwa jest zwiększenie efektywności alokacji dóbr-efektywność rośnie, gdy wytwarzane jest więcej dóbr jak najlepiej odpowiadających obecnym potrzebom ludzi. Drugim celem jest zapewnienie sprawiedliwości-dotyczy ona kwestii podziału dochodów-powinny być one proporcjonalne do wyników pracy i wysiłku w nią włożonego. W związku z tym państwo podejmuje działania mające na celu walkę z monopolizacją, stara się kontrolować efekty zewnętrzne, wspiera powstawanie nowych dóbr publicznych.

Bibliografia

Autor: Ada Kowalska, Jakub Przybek