Metoda punktacji

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 06:19, 20 maj 2020 autorstwa 127.0.0.1 (dyskusja) (LinkTitles.)
Metoda punktacji
Polecane artykuły


Metoda ta pomaga zakwalifikować oceniany obiekt w umownej skali liczbowej oraz przy zastosowaniu odpowiedniego systemu oceniania. W metodzie tej brane są pod uwagę wartości odpowiednich parametrów podlegających ocenie, a uzyskane wyniki wyznaczone są w odpowiednich skalach: liczb całkowitych bądź rzeczywistych. Skale możemy podzielić na:

  • Jednobiegunowe
  • Jednobiegunowe ujemne
  • Dwubiegunowe

Zastosowanie systemu oceniania przez punktację:

Podstawowe systemy oceniania przez punktację

Metoda punktacji prostej

Służy ona do oceny sprawdzającej wybranego obiektu pod warunkiem, iż wszystkie z zastosowanych w ocenie kryteriów będą tak samo ważne. Biorąc pod uwagę poszczególne wyniki oceny ustala się ostateczną ocenę (sumaryczną), którą w dalszej kolejności możemy odnieść do najwyższej oceny punktowej. Przykładowy arkusz oceny wygląda następująco:

Kryteria oceny Punktowa ocena sprawdzająca
... ...
Razem Suma ocen punktowych

Metoda punktacji ważonej

W przeciwieństwie do poprzedniej metody, w tej wykorzystuje się stopniowanie kryteriów oceny na podstawie wybranych preferencji. Wagi przynależne do każdego kryterium oceny powinny być statystycznie obiektywne; można tego dokonać na podstawie oszacowań specjalistów. Przykładowy arkusz oceny wygląda następująco:

Kryteria oceny Wagi kryteriów oceny Ocena sprawdzająca Wartość ważona
... ... ... ...
Razem Suma wag X Suma ocen ważonych

Metoda wskaźnikowo - punktowa

Metoda ta polega na oparciu ostatecznej oceny na wielkościach charakterystycznych, na których to opierają się wskaźniki skuteczności czy wskaźniki znormalizowanych cech. Wartość ważona w tym przypadku jest oceną punktową, ponieważ wagi poszczególnych kryteriów ustalone są na podstawie skali punktowej. Ocena wskaźnikowa sporządzona dla sytuacji wzorcowej (optymalnej, planowana) jest równa 1.

Metoda analizy progowej

Metoda ta jest systemem wielokryterialnym która charakteryzuje się użyciem w schemacie badań granicznej wielkości charakterystycznej (wartość progowa). Aby sprawdzane rozwiązania można było traktować jako dopuszczalne muszą one osiągnąć wynik punkowy równy bądź wyższy od wartości progowej. Rozwiązania, które nie spełniają określonych wartości progowych są dyskwalifikowane. Przykładowy arkusz oceny wygląda następująco:

Kryteria oceny Wartość progowa Ocena wariantu W1 ...
Wielkość charakterystyczna Wartość ważona
Kryteria standardowe

...

Kryteria wiodące

...

... ... ... ...
Razem X X Suma ocen ważonych ...

Bibliografia

Autor: Magdalena Dzieża