Metoda teratologiczna

Z Encyklopedia Zarządzania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Metoda teratologiczna
Polecane artykuły


Metoda teratologiczna jedna z metod inwentycznych, która opiera się na zasadzie: "sytuacja patologiczna oświetla sytuację normalną". Oznacza to, że założenie rozwiązania patologicznego, paradoksalnego, szokującego, absurdalnego może doprowadzić do znalezienia rozwiązania efektywnego badanego problemu, gdyż przypadki ekstremalne pobudzają inspirację heuretyczną. Ponadto przypadek monstrualny, karykaturalny sprowadza rozpatrywany problem aż do granic jego istotności i tym samym umożliwia precyzyjne jego zdefiniowanie. Metoda Teratologiczna posiada jeszcze inny walor - stanowi swego rodzaju narzędzie refleksji w trakcie badania. W konsekwencji pozwala szybko eliminować fałszywe hipotezy, a dzięki temu chroni przed ułudą mistyfikacji, szczególnie niebezpieczną w projektowaniu organizacji.

Przykład zastosowania metody teratologicznej

Zakładamy, że w przedsiębiorstwie, w którym średni wiek dyrekcji wynosi 55 lat, stanowisko dyrektora naczelnego obejmuje człowiek 25-letni. Zastanawiamy się jakie zmiany organizacyjne w związku z tym musiałyby nastąpić, czy zmieniłoby się podejście poszczególnych pracowników do osoby dyrektora naczelnego, czy rozwiązanie to przyczyniłoby się do usprawnienia zarządzania organizacją itp. Można również przyjąć dodatkowe założenia, że produkcja danego przedsiębiorstwa podwaja się, a następnie dociekać jakie były tego skutki w zakresie organizacji i zarządzania.

Bibliografia

  1. Z. Martyniak "Metody organizacji i zarządzania". Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1999.
  2. Z. Martyniak "Wstęp do inwentyki". Akademia Ekonomiczna w Krakowie 1997

Autor: Łukasz Brzyski