Metoda VAIC

Z Encyklopedia Zarządzania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Metoda VAIC
Polecane artykuły


Metoda VAIC jest metodą współczynnika wartości dodanej. Jest to jedna z najpopularniejszych i najczęściej stosowanych metod pomiaru efektywności kapitału intelektualnego, przy jednoczesnym odniesieniu się do wartości przedsiębiorstwa. Uwzględnia powiązania pomiędzy działalnością firmy, wykorzystaniem jej zasobów i wynikiem finansowym.

Pomiar kapitału intelektualnego prowadzony jest na potrzeby kontroli zarządczej oraz dla potrzeb informacji zewnętrznej, w szczególności kierowanej do interesariuszy. Znaczenie kapitału intelektualnego jest istotne w sektorach cechujących się szybką dynamiką zmian, innowacyjnością i zmiennością środowiska zewnętrznego. Metoda ta stworzona została przez chorwackiego ekonomistę Anete Pulica w latach 90 XX wieku.

Założenia

Należy ona do grupy metod opartych na zwrocie z aktywów. Tworząc tą metodę, A. Pulic przyjął dwa główne założenia: metoda ma umożliwiać wartościowanie kapitału intelektualnego również dla spółek nienotowanych na giełdzie, ma monitorować bieżącą działalność operacyjną wykonywaną przez pracowników tak, aby móc dokonać oceny, w jakim stopniu kapitał ludzki tworzy wartość dodaną.

Metodę tą bardzo często wykorzystuje się do badań zależności pomiędzy kapitałem intelektualnym a wynikami finansowymi przedsiębiorstw. Zastosowanie metody VAICTM wymaga przeprowadzenia następującej procedury:

 • 1. VA = OUT - IN

gdzie:

 • VA – wartość dodana (Value Added).
 • OUT – wyniki przedsiębiorstwa (przychody ze sprzedaży wszystkich wyrobów i usług przedsiębiorstwa).
 • IN – nakłady przedsiębiorstwa (wszystkie wydatki z wyłączeniem tych, które dotyczą kapitału ludzkiego). Autor metody uznał, że skoro pracownicy aktywnie uczestniczą w kreowaniu wartości to wydatki ponoszone na nich nie powinny być uważane jako koszt.
 • 2. VACA = VA/CA

gdzie:

 • VACA – efektywność wykorzystania zaangażowania kapitału własnego w tworzeniu wartości dodanej (Value Added Capital Coefficient).
 • CA – wartość kapitału własnego.
 • 3. VAHU = VA/HU

gdzie:

 • VAHU – efektywność wykorzystania kapitału ludzkiego w tworzeniu wartości dodanej (Human Capital Coefficient).
 • HA – wartość kapitału ludzkiego (suma wszystkich wydatków poniesionych na pracowników) [wg. A. Pulica]
 • 4. STVA = SC/VA

gdzie:

 • SC = VA – HC
 • STVA – efektywność wykorzystania kapitału strukturalnego (Structural Capital Efficiency)
 • SC – kapitał strukturalny
 • HC – wartość kapitału ludzkiego (zgodnie z przyjętym modelem kapitału intelektualnego wg L. Edvissona).
 • 5. VAIC = VACA + VAHU + STVA

Wskaźnik VAIC jest sumą wskaźników: efektywności wykorzystania kapitału ludzkiego, efektywności wykorzystania kapitału strukturalnego i efektywności wykorzystania zaangażowania kapitału własnego w tworzeniu wartości dodanej.

Metoda VAICTM jest metodą obiektywną, ponieważ dane wykorzystywane do niezbędnych obliczeń pochodzą bezpośrednio ze sprawozdań finansowych firmy, co pozwala na porównanie przedsiębiorstw między sobą.

Bibliografia

 • Jurczak J., 2008, Intellectual Capital Measurement Methods, Economics and Organization of Enterprises, nr 1, s. 44
 • Kowalewska M.D., 2014, Pomiar kapitału intelektualnego metodą VAICTM na podstawie spółki akcyjnej Cyfrowy Polsat, Ekonomika i Organizacja przedsiębiorstwa, s. 69-74
 • Płonka M., 2008, Kapitał intelektualny jako przesłanka konkurencyjności podmiotu na rynku, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, nr 1 (11), s. 58
 • Sveiby K.E., 2010, Methods for Measuring Intangible Assets, www.sveiby.com, [data dostępu 19.05.2015r.].

Autor: Agnieszka Kocjan