Metoda UMEWAP-85

Z Encyklopedia Zarządzania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Metoda UMEWAP-85
Polecane artykuły


Metoda UMEWAP 85P jest jedną z najbardziej znanych i często stosowanych metod wartościowania pracy. Metoda ta została opracowana przez zespół specjalistów kierowany przez prof. Z. Martyniaka. Została zaprojektowana jako metoda uniwersalna, czyli dająca się zastosować zarówno dla wyceny stanowisk kierowniczych jak i robotniczych. UMEWAP 85P była konstruowana jako wzorzec dla przedsiębiorstw chcących wykorzystać analityczne metody wartościowania pracy do budowy systemów wynagrodzeń.

Podstawowe założenia metody UMEWAP 85P są następujące:

  • jasność i zrozumiałość metody dla przeciętnego pracownika,
  • jednoczesne uwzględnienie w metodzie: światowego dorobku z zakresu wartościowania pracy oraz realiów krajowych.

Elementy

Metoda UMEWAP 85P składa się z dwóch zasadniczych elementów:

  • układu kryteriów syntetycznych i elementarnych oraz odpowiadającymi im "wagami"(maksymalne noty punktowe)
  • tzw. kluczy analitycznych, ułatwiających ocenę punktową stanowisk ze względu na poszczególne kryteria wartościowania.

Jak pokazuje poniższa tabela, układ kryteriów obejmuje cztery kryteria syntetyczne oraz siedemnaście kryteriów elementarnych. Noty punktowe dla jednych i drugich kryteriów zostały tu określone metodą szacunku ekspertów. Sześćset punktów (100%) podzielono pomiędzy cztery główne kryteria syntetyczne, a następnie na kryteria elementarne.

KRYTERIA OCENY Max. noty

punktowe


Syntetyczne Elementarne

Elem. Synt.


% udział


A.


FACHOWOŚĆ

1. Wykształcenie zawodowe

2. Doświadczenie zawodowe

3. Myślenie twórcze

4. Zręczność


5. Współdziałanie

80

50

40

30


20
220
36,7


B.


ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA:

1. Przebieg i skutki pracy

2. Decyzje

3. Kierowanie

4. Kontakty zewnętrzne

5. Środki i przedmioty pracy


6. Bezpieczeństwo innych osób

45

30

30

10

25


20
160
26,6


C.


WYSIŁEK

1. Fizyczny

2. Psychonerwowy


3. Umysłowy

50

30


2010016,7
D.


WARUNKI ŚRODOWISKA PRACY

1. Materialne środowisko pracy


1.1. Nienormalna temperatura

1.2. Woda, wilgoć

1.3. Gazy, kwasy, pary

1.4. Brud, tłuszcz, olej, kurz

1.5. Hałas, wstrząsy

1.6. Nienormalne oświetlenie

1.7. Inne

2. Niebezpieczeństwo wypadków

3. Monotonia


4. Zakłócenie czasu wolnego

70

w tym:


15

10

5

10

10

5

15

30

20


120


20,0

Zastosowanie

Dla wszystkich kryteriów elementarnych metoda UMEWAP 85P posiada klucze analityczne dla wszystkich kryteriów cząstkowych. Zostały one zbudowane na dwojakiej zasadzie tzn. większość z nich pozwala od razu kojarzyć dane wymagania stanowiska z punktacją. Taki klucz analityczny ma postać tablicy zawierającej trzy podstawowe kolumny:

  • numer stopnia oceny,
  • określenie stopnia oceny,
  • notę punktową.

Klucze analityczne stosowane w tej metodzie są często oparte w całości lub częściowo na kluczach wprowadzonych do wartościowania przez inne metody, np. metodę wartościowania H. Timme'a. Na jego podstawie skonstruowano klucz do kryterium "odpowiedzialność za kierowanie". Klucz ten ma postać tablicy krzyżowej, której "boczek" i "główka" zarezerwowane są dla czynników stanowiących współzależne miary danego kryterium.

UMEWAP - 85 P jest metodą efektywnie wdrażaną w wielu polskich przedsiębiorstwach. W praktyce - optymalne dostosowanie tej metody do danego przedsiębiorstwa jest żmudne i długotrwałe oraz wymaga sporej wiedzy fachowej. Metoda UMEWAP może być z powodzeniem stosowana w małych i średnich przedsiębiorstwach - gdzie świetnie sprawdza się jako podstawa budowy systemu premiowania. Niewątpliwą zaletą wzorca metody UMEWAP - 85 P jest jego nieskomplikowanie i uniwersalność.

Metoda doczekała się swojej aktualizacji w roku 1987 (UMEWAP 87), a następnie w 2000 (UMEWAP 2000).

Bibliografia

Autor: Ewa Klimek