Magazynowanie

Z Encyklopedia Zarządzania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Magazynowanie
Polecane artykuły


Magazynowanie to zespół czynności związanych z gospodarowaniem zapasami lub jako organizowanie "wejścia i wyjścia", "przypływów i odpływów" towarów w organizacji. Produkty znajdujące się w magazynach są w fazie względnego spoczynku, ponieważ patrząc z punktu widzenia logistyki, magazynowanie to niepożądane przerwy w przepływie tych produktów. Niestety w/w przerwy są nieuniknione i należy się z nimi liczyć, a przede wszystkim podejmować odpowiednie decyzje dotyczące gospodarki magazynowej.

Zadania

Do podstawowych zadań magazynowania w sferze zaopatrzenia wg W. Szczepankiewicza zaliczamy:

 • utrzymywanie zapasów dla potrzeb bieżącej działalności przedsiębiorstwa
 • konfekcjonowanie, czyli zestawianie różnych produktów różnych wytwórców w jednym miejscu według zamówień odbiorców
 • konsolidowanie, czyli kompletowanie małych partii towarów w jedną dużą partię wysyłkową
 • dekonsolidowanie, czyli proces odwrotny do wyżej wymienionego - rozdzielanie danej partii towarów na partie mniejsze zgodnie z zapotrzebowaniem odbiorców

Aspekty magazynowania

Aby skutecznie realizować w/w zadania należy uwzględnić szereg następujących czynników:

 • warunki techniczne magazynów jako budynków i ich przystosowanie do pełnionej funkcji jak i wyposażenie techniczne tychże magazynów (np. w odpowiedni sprzęt do rozładunku itp.)
 • strumienie towarowe (w tym: wielkości dostaw, ich strukturę, rozkład dostaw w czasie, sposób załadunku i wyładunku, kontroli jakości dostaw, itp.)
 • czasowy i ilościowy rozkład zapotrzebowania
 • organizację (obieg dokumentacji, system informacji, przygotowanie dostaw, obszary zadaniowe itp.)

Rodzaje magazynów

Magazyny według pełnionych funkcji możemy podzielić na:

 • magazyny długoterminowego składowania (centralne i regionalne)
 • magazyny przerobowe
 • magazyny operacyjne
 • magazyny przeładunkowe

Magazyny według szczebli magazynowania możemy podzielić na6:

 • magazyny zakładowe (zlokalizowane przy miejscu wytwarzania danych towarów, które to przechowują)
 • magazyny centralne (główne magazyny które otrzymują cały asortyment towarów wytwarzanych w jego zakładach)
 • magazyny regionalne (odciążają niższe i wyższe szczeble magazynowania, zbliżają miejsce produkcji do obszaru zbytu)
 • magazyny wysyłkowe (najniższy szczebel, przyporządkowane bezpośrednio rejonowi sprzedaży)

Decyzje o strukturze magazynów

Decyzje o strukturze magazynów zależą w głównej mierze od wymagań klient oraz łącznych kosztów dystrybucji. Obecnie w wielu przedsiębiorstwach odchodzi się od rozbudowanej struktury magazynów na rzecz centralnej gospodarki magazynowej (scentralizowanej). Wynika to przede wszystkim z faktu, iż magazyny centralne stwarzają lepsze warunki gospodarowania zapasami i ich dyspozycyjnością. Poza tym, powstało wiele firm logistycznych, spedycyjno-transportowych; korzystanie z ich usług daje przedsiębiorstwom możliwości obniżenia kosztów dystrybucji, dlatego też coraz częściej się je wykorzystuje.

Efektywność gospodarki magazynowej

By uzyskać najkorzystniejsze warunki magazynowania należy racjonalnie przechowywać towary przy ściśle określonych warunkach i ograniczeniach. Opracowywany jest program magazynowania, przy którym należy uwzględnić:

 • odległość magazynu od odbiorców oraz dostawców,
 • czas składowania towarów,
 • ilość towarów do przechowywania,
 • okres przydatności towarów,
 • cel magazynowania,
 • koszty inwestycyjne magazynowania,
 • koszty eksploatacyjne magazynowania,
 • formę własności magazynu,
 • rodzaj składowanych towarów,
 • cel magazynowania.

Lokalizacja magazynów

 • Lokalizacja ogólna- dotyczy dostawców, konsumentów oraz miejscowości, w której znajduje się magazyn. Magazyny powinno się koncentrować w ośrodkach zapotrzebowania konsumpcyjnego. Surowce natomiast powinny być magazynowane w pobliżu ich produkcji i skupu.
 • Lokalizacja szczegółowa- dotyczy wyboru konkretnego miejsca budowy magazynu w wybranej miejscowości. Przy wybieraniu odpowiedniego miejsca budowy powinno się brać pod uwagę:
 • dostęp do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej,
 • dostęp do sieci elektrycznej,
 • dostęp do sieci telefonicznej,
 • dogodny transport, istnienie dróg
 • możliwość rozmieszczania magazynów w sposób dogodny dla wjazdów, wyjazdów.

Bibliografia

Autor: Krzysztof Żaczkiewicz, Martyna Górecka