Listy zastawne

Wersja z dnia 18:19, 4 sie 2008 autorstwa Sw (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Charakterystyka

Listy zastawne są papierami wartościowymi enitowanymi przez banki hipoteczne w celu refinansowania ich działalności. Podobnie jak inne papiery wartościowe mogą być imienne lub na okaziciela.

Dzieli się je na dwie zasadnicze grupy:

 • hipoteczne listy zastawne
 • publiczne listy zastawne

Za pomocą hipotecznych listów zastawnych banki mogą refinansować kredyty zabezpieczone hipoteką i wierzytelności nabyte od innych banków zabezpieczone hipoteką . Wartość takiego refinansowania nie może przekroczyć 60% bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości a łączna nominalna wartośc listów zastawnych znajdujących się w obrocie nie może praekroczyć 40 krotności funduszy własnuch banku. Podstawę emisji publicznych listów zastawnych stanowią kredyty zabezpieczone do pełnej wysokości wrazz odsetkamu gwarancjami lob poręczeniem Skarbu Państwa, NBP, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju lub Banku Światowego. Szczegółowe zasady emisji i obrotu nimi reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych.

List zastawny musi zawierać następujące elementy:

 • nazwę "hipoteczny list zastawny";
 • wskazanie podstawy prawnej emisji;
 • nazwę (firmę) banku hipotecznego będącego emitentem oraz jego siedzibę;
 • serię i numer hipotecznego listu zastawnego;
 • oznaczenie wartości nominalnej oraz datę, od której nalicza się oprocentowanie,i wysokość oprocentowania, a także terminy wypłaty odsetek, termin wykupu hipotecznego listu zastawnego, miejsce płatności oraz warunki wykupu;
 • w przypadku gdy termin wykupu jest dłuższy niż 5 lat - informację, że po upływie 5 lat od dnia emisji bank hipoteczny może dokonać jego umorzenia przed terminem wykupu, oraz informację o warunkach wykupu;
 • informację, że uprawnionemu z hipotecznego listu zastawnego nie przysługuje prawo wcześniejszego niż w określonym terminie przedstawienia go do wykupu;
 • miejsce i datę wystawienia hipotecznego listu zastawnego;
 • podpisy osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu banku hipotecznego oraz podpis powiernika; podpisy te mogą być odtwarzane sposobem mechanicznym.

Listy zastawne wywodzą się z niemieckiego systemu bankowego. Jednak dzięki swojej wysokiej jakości - niemal zetowe ryzyko inwestycji. zyskały popularność w wielu krajach.

Bibliografia

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych - Dz.U. 1997 nr 140 poz. 940
 • Kanigowski K., Bank Hipoteczny a Rynek Nieruchomości, Twingger, Warszawa 2001
 • Jaworski W. i Zawadzka Z. (red), Bankowość Podręcznik Akademicki, Poltext, Warszawa 2001

Autor: Jakub Kowalewski