Leasing finansowy

Z Encyklopedia Zarządzania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Leasing finansowy
Polecane artykuły


Leasing finansowy Zgodnie z kodeksem cywilnym umowa leasingu to umowa przez którą finansujący/ leasingodawca zobowiązuje się, jako podmiot gospodarczy, oddać przedmiot korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony. Natomiast korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu/ leasingodawcy w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej wartości rynkowej przedmiotu z dnia zawarcia umowy [1]. MSR 17 podkreśla, że istotą klasyfikacji leasingu jaki leasing finansowy jest fakt przeniesienia znaczącego ryzyka i korzyści wynikających z tytułu posiadania przedmiotu umowy leasingu. [2]

Leasing finansowy według MSR 17

MSR 17 wyszczególnia sytuacje/ warunki, które muszą zostać spełnione (przynajmniej jeden z tych warunków) aby leasing można było uznać za finansowy:

 1. na mocy umowy leasingu zostaje przeniesione prawo własności przedmiotu leasingu na korzystającego przed końcem okresu na jaki umowa została zawarta
 2. korzystający ma prawo zakupienia przedmiotu umowy leasingu za cenę niższą od wartości godziwej na dzień w którym prawo zakupienia będzie mogło zostać zrealizowane
 3. okres na jaki umowa leasingu została zawarta stanowi większą część okresu ekonomicznej użyteczności przedmiotu umowy leasingu
 4. wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych wynosi zasadniczo prawie tyle ile wartość godziwa przedmiotu leasingu
 5. przedmiot umowy leasingu jest na tyle charakterystyczny, że tylko korzystający jest w stanie z niego korzystać.

dodatkowo, MSR 17 wyróżnia 3 sytuacje, które mogą zdecydować o klasyfikacji leasingu jako leasing finansowy,

 1. korzystający może wypowiedzieć umowę lecz ponosi wszelkie koszty i straty, które w związku z wypowiedzeniem poniósł leasingodawca
 2. zyski i straty w związku z fluktuacją wartości godziwej przedmiotu umowy leasingu przypadają korzystającemu
 3. korzystający ma możliwość kontynuacji umowy leasingu lecz opłaty są zdecydowanie niższe.[3][4]

Leasing finansowy w świetle prawa bilansowego i podatkowego

W leasingu finansowym, zarówno bilansowo jak i podatkowo przedmiot leasingu wchodzi w majątek leasingobiorcy. Warunki jakie musi spełnić umowa (przynajmniej jeden z sześciu) aby leasing można było uznać za finansowy w świetle ustawy o rachunkowości:

 1. własność przedmiotu objętego umową leasingu przechodzi na leasingobiorcę po zakończeniu okresu, który został określony w umowie
 2. umowa zawiera zapis o prawie do nabycia przedmiotu leasingu przez leasingobiorcę po zakończeniu okresu na jaki umowa ta została zawarta
 3. okres zawarcia umowy nie może być krótszy niż ¾ okresu ekonomicznej użyteczności przedmiotu umowy leasingu
 4. suma opłat, które zostały pomniejszone o dyskonto przekracza 90% wartości rynkowej przedmiotu umowy leasingu. Opłaty te są ustalane w dniu zawarcia umowy i podlegają zapłacie w okresie obowiązywania umowy
 5. umowa przewiduje możliwość jej wypowiedzenia lecz posiada zastrzeżenie, że wszystkie koszty i straty z tytułu wypowiedzenia jakie poniesie leasingodawca pokrywa leasingobiorca.
 6. przedmiot umowy leasingu został dostosowany do potrzeb leasingobiorcy.[5]

Jeżeli leasing według ustawy o podatku dochodowym spełnia warunki leasingu finansowego to z punktu widzenia ustawy o VAT leasing finansowy jest traktowany jako dostawa towarów, wówczas podatek VAT od wszystkich rat leasingowych płatny jest jednorazowo, z góry.

Leasingodawca wystawia leasingobiorcy, inaczej korzystającemu faktury zawierające kwoty rat leasigngowych, na które składają się:

 • raty kapitałowej- jest to spłata wartości początkowej przedmiotu leasingu. Stanowi przypadającą na dany okres spłatę należności wobec leasingodawcy, inaczej finansującego z tytułu rat kapitałowych.
 • raty odsetkowej- stanowią wynagrodzenie za użytkowanie przedmiotu leasingu, które leasingobiorca zobowiązany jest ponieść na rzecz leasingodawcy.[6]

Bibliografia

Przypisy

 1. Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93 USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny KSIĘGA PIERWSZA CZĘŚĆ OGÓLNA, TYTUŁ XVII, Umowa leasingu, art. 709 1
 2. MIĘDZYNARODOWY STANDARD RACHUNKOWOŚCI 17, definicje
 3. J. Kornacki (red. nauk), Leasing 2013 według MSR/MSSF, KSR, UoR i podatków dochodowych, Oficyna Prawa Polskiego, Warszawa 2013, str. 6
 4. MIĘDZYNARODOWY STANDARD RACHUNKOWOŚCI 17
 5. USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591
 6. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 20 czerwca 2016 r., nr IBPB-1-3/4510-486/16/IZ

Autor: Jakub Hamerlak