Lean management

Z Encyklopedia Zarządzania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Lean management
Polecane artykuły


Lean Management - koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem, która zakłada dostosowanie go do warunków gospodarowania panujących na rynku na drodze przekształceń organizacyjnych i funkcjonalnych; jest powolnym i ciągłym procesem racjonalizacji całej organizacji oraz jej stosunków z otoczeniem poprzez wprowadzenie licznych zmian w zakresie działalności, w strukturze majątku oraz sposobach zarządzania, ale także w dziedzinie przygotowania zawodowego oraz kształtowania postaw pracowników; wysmuklanie, wyszczuplanie, odchudzanie przedsiębiorstwa. Lean Management jest obecnie jedną z najbardziej znanych i najszerzej wykorzystywanych w praktyce koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

Założenia

Koncepcja Lean Management zakłada:

  1. Elastyczność struktury organizacyjnej.
  2. Ciągłe udoskonalanie organizacji poprzez liczne szkolenia kadry i pracowników.
  3. Wyodrębnienie małych jednostek organizacyjnych, zespołów pracujących nad określonym zadaniem.
  4. Podział odpowiedzialności.

Lean management jest sposobem zarządzania przedsiębiorstwem, wykorzystywanym szczególnie w procesie restrukturyzacji. Jego istotą jest "wysmuklanie" przedsiębiorstwa poprzez racjonalizacje zadań dotyczących zarządzania majątkiem firmy, zarządzania personelem, jak też skupienie się na kształtowaniu pozytywnych kontaktów z otoczeniem. Koncepcja lean management zmierza do uzyskania wysokiej produktywności i jakości produktów, przy maksymalnym usprawnieniu organizacji i wszelkich procesów pracy.

Do obszarów zastosowań koncepcji Lean management należy:

Lean management koncentruje się na realizacji czterech wzajemnie powiązanych celów, są to:

  1. Krótki cykl produkcyjny, wysoka integracja procesu produkcyjnego.
  2. Terminowość dostaw, partnerska współpraca z dostawcami.
  3. Minimalne zapasy.
  4. Maksymalne wykorzystanie zdolności produkcyjnych.

Lean management jako koncepcja zajmuje się również problemem marnotrawstwa. Poprzez stopniową i nieustającą eliminację marnotrawstwa we wszystkich aspektach działalności przez wykorzystanie każdego grama inteligencji w organizacji zakłada dążenie do stworzenia perfekcyjnej organizacji by spełnić maksymalnie oczekiwania klientów, utrzymując jednocześnie na najwyższym poziomie satysfakcję załogi.

Historia

Lean management jako koncepcja zarządzania wywodzi się z branży wytwórczej. Podstawę jej stworzenia stanowił model produkcyjny zwany Toyota Production System (TPS), który z biegiem czasu ewaluował i przerodził się w koncepcję. Podstawowym celem TPS były eliminacja marnotrawstwa oraz zredukowanie strat występujących przy procesie produkcji poprzez zdefiniowanie wartości z punktu widzenia klienta, skupienie się na procesie powolnego, lecz ciągłego rozwoju oraz zastosowania płynnego przepływu informacji oraz materiałów przez proces wytwórczy. TPS uznawany jest za pierwszy system "odchudzony” z nadmiaru zapasów oraz nadprodukcji, zgodnie z metodą just in time. Po raz pierwszy wyrażenie lean management, a właściwie lean manufacturing zostało użyte w 1991 w pracy pod tytułem The Machine That Changed The World autorstwa J. P. Womacka, D. T. Jonesa oraz D. Roosa, w której między innymi porównano organizację zakładów z branży samochodowej w Ameryce, Europie i Azji.

Zastosowanie

Restrukturyzacja według idei lean management to także zmiany w sposobie myślenia pracowników i kadry zarządzającej. Postulowana jest praca zespołowa, wspólne podejmowanie decyzji, pełne zaangażowanie w pracę oraz stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Priorytetem w zarządzaniu wyszczuplającym jest informacja i bezpośredni dostęp do niej dla wszystkich pracowników.

Spory nacisk lean management kładzie na kształtowanie długotrwałych i bezpośrednich kontaktów z dostawcami oraz odbiorcami, wówczas zastosowanie znajduje metoda just in time. Tymczasem dla odciążenia przedsiębiorstwa ze zbędnych kosztów stosuje się outsourcing, który równocześnie upraszcza i usprawnia system zarządzania poprzez zlecenie na zewnątrz niektórych funkcji. W dążeniu do optymalizacji produkcji wykorzystywany jest także controlling.

Bibliografia

Autor: Danuta Chyła, Katarzyna Szybalska